Garantie bij corrosie van de kuip van vaatwassers

Siemens biedt boven op onze garantie volgens de onderstaande voorwaarden garantie in het geval van corrosie van de kuip van vaatwassers voor de nieuwe vaatwassers die werden aangekocht vanaf 1/1/2012, datum waarop de garantie gestart werd. De onderstaande voorwaarden, waarin de omstandigheden en omvang van onze garantievergoeding worden beschreven, laten de wettelijke garantieverplichting van de verkoper, overeenkomstig de Belgische Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, onverlet.

1. Siemens biedt garantie voor corrosie van de kuip van vaatwassers met inachtneming van de volgende voorwaarden (nr. 2- 9).

2. De garantietermijn bedraagt 10 jaar vanaf de levering van de vaatwasser aan de eerste eigenaar. Indien men zich op de garantie wenst te beroepen dient men de originele aankoopbon met aankoop- en/of leveringsdatum voor te leggen aan de Siemens naverkoopdienst.

3. De kuipgarantie geldt uitsluitend wanneer u het toestel binnen twee maanden na de aankoopdatum registreert op onze website, via deze link: www.siemens-home.com/extra . Bij deze krijgt u een online garantiecertificaat. Deze registratie is alleen mogelijk wanneer de eigenaar akkoord gaat met de opslag van de gegevens die hij/zij invoert. Om de registratie te bevestigen moet de eigenaar zijn geprint garantiecertificaat en het aankoopbewijs met aankoopdatum of leveringsdatum kunnen voorleggen.

4. Een aanspraak op garantie geldt niet wanneer de corrosie van de kuip terug te voeren is op onjuist gebruik, ander gebruik dan voor huishoudelijke doeleinden of niet-inachtneming van de bedienings- of montage-instructies. Het is daarom noodzakelijk dat de staat van de kuip door onze naverkoopdienst wordt nagekeken, om te kunnen bepalen of de garantie in dat geval geldig is. Voorbeeld voor niet onder garantie vallende beschadigingen: veelvoudige perforaties in de directe omgeving van het zoutreservoir.

5. De aanspraak op garantie vervalt, indien herstellingen of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door Siemens gemachtigd zijn.

6. De garantievergoeding bestaat erin dat bij het toekennen van de garantieclaim de betreffende vaatwasser naar keuze van Siemens ter plaatse kosteloos wordt hersteld of wordt vervangen door een in correcte staat verkerend gelijkwaardig toestel indien Siemens het niet mogelijk acht om te herstellen. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Siemens.

7. De garantieclaim moet binnen de garantietermijn worden ingediend conform punt 2. Hiervoor moet de oorspronkelijke eigenaar voor het betreffende toestel het binnen het kader van de registratie afgedrukte garantiecertificaat alsmede de originele aankoopbon met aankoop- en/of leveringsdatum, waarop de productaanduiding moet staan, voorleggen aan de naverkoopdienst van Siemens.

8. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt samen met de garantietermijn voor het toestel als geheel.

9. Verder strekkende of andere aanspraken, met name op vervanging van buiten het toestel ontstane schade – voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht wordt opgelegd – worden afgewezen.

Onderhavige garantievoorwaarden gelden voor vaatwassers die in België werden aangekocht en ook voor vaatwassers die in een andere lidstaat van de Europese Unie werden aangekocht indien het toestel in gebruik is in België op het ogenblik van de aanspraak op de garantie en indien deze wordt ingesteld gedurende de periode van de 10 jarige garantie. Voorts zijn de onderhavige garantievoorwaarden van toepassing op voor het buitenland bestemde vaatwassers die aan de technische voorwaarden (bijvoorbeeld spanning, frequentie, etc.) voor het desbetreffende land voldoen en voor de heersende klimaatomstandigheden en omgevingsfactoren geschikt zijn, voor zover Siemens in het desbetreffende land over een klantenservicenetwerk beschikt. Voor in het buitenland gekochte apparaten gelden de door de verantwoordelijke Siemens vestiging aldaar gehanteerde garantievoorwaarden.

Op deze garantie is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).