Декларация за поверителност на данните

Защитата на личните данни е важна за нас. Дейността ни е съобразена с приложимото законодателство за сигурност на данните и защита на личните данни. По-долу ви информираме какви данни събираме, как ги използваме и на кого предоставяме достъп до тях.

Отговорен орган

БСХ Домакински Уреди България ЕООД, гр. София 1784 - Младост, бул. „Цариградско шосе 115К”, етаж 5 (наричано "Ние" в това известие) в ролята си на оператор на следния уебсайт http://www.siemens-home.bsh-group.com/bg („Групата BSH“) е отговорният орган за управлението на личните данни на потребителите на информационните услуги на Групата BSH ("Вие").

Ние подхождаме сериозно спрямо защитата на личните ви данни. Предприели сме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че правилата за защита на данните се спазват от самите нас и нашите доставчици на услуги.

В съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните, ние предоставяме следната информация за вида, степента и целта на събирането, обработването и използването на данни, получени във връзка с използване на Групата BSH от ваша страна.

Лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до вас като физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Такава информация може да бъде например вашето име, пощенски адрес, имейл адрес или телефонен номер. Чрез използването на бисквитки (Разширена част, 1), които не са пряко свързани с вашата самоличност, може да бъде събрана информация, напр. как използвате Групата BSH, която също да представлява лични данни. Подобна информация е базирана на предоставено идентифициране от страна на потребителя и следователно е индивидуално събирана, съхранявана и оценявана. Неличните данни са информация, която е само обобщена, т.е. групирана в големи, неперсонализирани единици, резюмирана, събирана и оценявана .

Събиране и присвояване на данни

Можете да използвате информационната услуга на Групата BSH, без да разкривате самоличността си. Подробности за информацията, която събираме стандартно при достъп до информационната услуга, е посочена по-долу в точка "Данни в регистрационния файл на уеб сървъра" и "Профили на използване чрез псевдоними".

Ако се регистрирате за някоя от нашите персонализирани услуги (напр. My Siemens) или поръчате продукт, ние ще ви помолим за вашето име и друга лична информация, вижте точка "Регистрация в Групата BSH".

Всички лични данни, предоставени от вас, се използват и обработват от нас за целите, за които сте ни предоставили тези данни. Информацията, предоставена чрез формуляра за контакт например се използва за обработка на вашето запитване.

Данни от дневника на уеб сървъра

Когато осъществявате достъп до информационната услуга на Групата BSH, вашият уеб браузър е технически конфигуриран автоматично да предава следните данни ("данни в регистрационния файл") към нашия уеб сървър, които след това съхраняваме в нашите регистрационни файлове:

- Дата на достъпа

- Време на достъпа

- URL адрес на препращащия сайт

- Изтеглен файл

- Предаден обем от данни

- Вид и версия на браузъра

- Операционна система

- IP-адрес

- Име на домейна на вашия интернет доставчик

Това е ексклузивна информация, която не позволява да бъдете идентифициран. Тази информация е необходима за технически цели, за да се предостави заявеното от вас съдържание, като събирането й е неизбежна част от използването на уебсайтове. Данните в регистрационния файл се анализират само за статистически цели за подобряване на нашия уебсайт и използваната от него технология, като впоследствие се изтриват.

Данните в регистрационния файл се съхраняват отделно от другите данни (напр. данните, посочени в точка 5), които се събират като част от използване на информационната услуга на Групата BSH от ваша страна.

Потребителски профили, използващи псевдоними

Ние използваме бисквитки и проследяващи пиксели, за да събираме данни относно използването на информационната услуга (и нейните бюлетини) за целите на рекламно и пазарно проучване и за да се приспособи информационната услуга на Групата BSH към нуждите на нейните потребители. Събирането на тези данни за използване и създаването на профил на използване се извършва анонимно, като се използва идентификацията на бисквитката.

Ние създаваме и съхраняваме тези профили на потребление само анонимно и не ги комбинираме с името ви или някаква друга информация, като например вашия имейл адрес, която може да разкрие самоличността ви.

Ние събираме данни и създаваме профили на използване с помощта на услугата Adobe Analytics от Adobe Systems Software Ireland Ltd., с адрес 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ирландия ("Adobe"). Информация относно вашето използване на информационната услуга на Групата BSH се прехвърля към сървърите на Adobe, където се анализира и връща към нас като обобщени данни, които разкриват тенденции в общата употреба на уебсайта.

Вие имате право да възразите срещу събирането на вашите данни за използване и създаването на анонимен профил на използване от този вид (неучастие). Можете да декларирате възражението си на уебсайта за неучастие на Adobe. За функционирането на бисквитките и опциите за неучастие в Adobe Analytics, моля, вижте официалната документация, предоставена от Adobe на следния URL адрес:

http://www.adobe.com/bg/privacy/opt-out.html

и/или

За събиране на данни за използване и създаване на потребителски профили, ние използваме услугата Google Анализ на Google Inc., с адрес 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google").

Обработката на данните се случва в САЩ, държава извън обхвата на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L. 281 стр. 31). Информацията за вашето използване на уебсайта на Групата BSH ще бъде прехвърлена към сървър на Google, анализирана и предоставена като обобщени данни към нас, изразяващи тенденции в цялостното използване на сайта.

Вие имате право да възразите срещу събирането на вашите данни за използване и създаването на анонимен профил на използване от този вид (неучастие). Можете да декларирате възражението си на уебсайта за неучастие на Google. За функционирането на бисквитките и опциите за неучастие в Google Анализ, моля, вижте официалната документация, предоставена от Google на следния URL адрес:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Препращане на данни към външни трети страни

Ние работим с най-различни доставчици на услуги, за да предоставим информационната услуга на Групата BSH. При условиe, че изискваме от тези доставчици на услуги да действат според нашите строги указания, когато обработват данни, като упълномощени администратори на данни според местните закони за защита на данните, не е нужно разрешение от ваша страна, за може тези външни лица да обработват данните ви.

Ако в други случаи разпоредбите за защита на данните изискват от нас да получим съгласието ви, за да предоставим на доставчиците на услуги лични данни, свързани с потребителите на информационната услуга на Групата BSH, ние ще ви информираме отделно и няма да предоставим данните ви без вашето предварително съгласие.

Регистрация в My Siemens

Когато се регистрирате, за да използвате нашите персонализирани услуги, ние събираме определени лични данни. По време на процеса на регистрация например за My Siemens ще бъде поискана следната информация:

Задължителна информация:

- Обръщение

- Собствено име и фамилия

- Пълен адрес

- Телефонен номер

- Имейл адрес

- Парола

Ако сте регистриран, можете да осъществявате достъп до съдържание и услуги, които предлагаме само на регистрирани потребители. Регистрираните потребители също така имат възможност по всяко време да коригират или заличават данни, предоставени по време на регистрацията. Освен това ние по всяко време можем да ви предоставим всички подробности по отношение на събраната за вас лична информация. По ваше желание можем да заличим, коригираме или блокираме съхранявана информация за вас, когато обработването противоречи на закона, освен ако са налице законови срокове за задържане. Също така Вие можете да поискате от нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити ваши данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране на данни. За да се свържете с нас относно това, моля, използвайте информацията за контакт в края на тази Декларация за защита на личните данни.

Бюлетин

Когато се регистрирате за абонамент за нашия бюлетин, предоставените от вас данни ще се използват единствено за тази цел.

С цел регистрацията да бъде действителна изискваме вашето име и валиден имейл адрес. За да удостоверим, че заявката е била подадена от реалния собственик на имейл адреса, използваме метода на "двойно участие". За тази цел ние записваме заявката за бюлетина, изпращането на имейла за потвърждение и получаването на настоящия заявен отговор. Данните ще бъдат използвани единствено за изпращане на бюлетини и няма да бъдат споделяни с трети лица.

Съгласието за обработка на личните ви данни и последващото използване за изпращане на бюлетини може да бъде отменено по всяко време. Във всеки бюлетин ще откриете подходяща връзка. Можете също така да се отпишете директно от Групата BSH по всяко време или да ни споделите заявката си чрез съответните опции за контакт в края на този документ.

Формуляр за контакти

При свързване с нас по имейл или чрез формуляра за контакт предоставените от вас данни ще бъдат запазени и използвани с цел обработка на вашата заявка и за евентуални последващи въпроси.

Данни за непълнолетни

Непълнолетните лица не трябва да ни предоставят лични данни без съгласието на техните родители или настойници.

Връзки към други уебсайтове

Информационната услуга съдържа връзки към други уебсайтове. Ние не можем да повлияем върху съответствието или несъответствието на операторите на тези сайтове с разпоредбите за защита на данните.

Право на информация и на коригиране, изтриване и блокиране на данни

Моля, отнесете всякакви въпроси относно защитата на данните или заявки за коригиране, блокиране или заличаване на личните ви данни директно към лицата за контакт, посочени в правната информация на сайта.

Промени в това уведомление за защита на данните

Това известие за защита на данните ще бъде изменено, ако е необходимо, за да се съобщят всички промени на нашите услуги, които са от значение за защитата на личните данни, напр. къде новите услуги са въведени, или за да отговарят на настоящите законови изисквания.

За контакти

Ако имате въпроси, свързани със защитата на данните, моля изпратете ни e-mail като използвате следния адрес:

Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Горната Декларация за защита на личните данни е валидна от 19-ти февруари 2015 г.

Разширена информация:

Бисквитки

Ние използваме "бисквитки", като много други уебсайтове. Бисквитките са малки текстови файлове, които се прехвърлят от сървър на интернет страница към вашия твърд диск. По този начин ние автоматично получаваме определени данни, като например IP адрес, използван браузър, операционната система на вашия компютър и вашата връзка към интернет.

Бисквитките не могат да се използват за пускане на програми или вкарване на вируси в компютъра ви. С информацията, която се съдържа в бисквитките, можем да опростим навигацията и да подпомогнем правилното показване на уебсайтовете ни.

Във всеки случай данните, които събираме, не могат да се споделят с трети страни без ваше съгласие.

Разбира се, винаги можете да разглеждате нашия уебсайт без бисквитки. Интернет браузърите са винаги така настроени, че да приемат бисквитки. Можете да забраните използването на бисквитки по всяко време от настройките на вашия браузър. Моля, използвайте функцията за помощ на браузъра си, за да разберете как да промените тези настройки. Моля, имайте предвид, че определени функции на уебсайта може да не работят, ако сте забранили използването на бисквитки.

Използване на социални притурки като част от социалните медии

Facebook

Групата BSH използва социални добавки ("добавки"") от социалната мрежа Facebook.com, която се ръководи от Facebook Inc., с адрес Palo Alto, CA, САЩ ("Facebook"). Добавките се разпознават по логото на Facebook или наставката "Facebook", "харесай" или "сподели".

Ако посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа подобни добавки, те ще са изключени по подразбиране. Добавките не се активират, докато не щракнете върху наличния бутон. Чрез активирането на добавките, вие установявате връзка към Facebook и декларирате вашето съгласие за изпращането на данни към Facebook. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да асоциира посещението с вашия профил във Facebook. Ако натиснете съответния бутон, съответстващата информация се предава директно към Facebook от вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целта на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данните от Facebook, вашите права и настройките, които можете да конфигурирате за защита на личните си данни, моля, вижте Известието за защита на данните на Facebook.

Ако не желаете Facebook да събира данни за вас чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от Facebook преди да посетите сайта ни.

Google+

Групата BSH използва социални добавки ("добавки") от социалната мрежа plus.google.com, която се ръководи от Google Inc., с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Съединени щати ("Google"). Добавките се разпознават по логото на Google+ или наставката "Google", "Google plus" или "+1".

Ако посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа подобни добавки, те ще са изключени по подразбиране. Добавките не се активират, докато не щракнете върху наличния бутон. Чрез активирането на добавките, вие установявате връзка към Google и декларирате вашето съгласие за изпращането на данни към Google. Ако сте влезли в Google+, Google може да асоциира посещението с вашия профил в Google+. Ако натиснете съответния бутон, съответстващата информация се предава директно към Google от вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целта на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данните от Google+, вашите права и настройките, които можете да конфигурирате за защита на личните си данни, моля, вижте Известието за защита на данните на Google.

Ако не желаете Google да събира данни за вас чрез нашия уебсайт, трябва да излезете от Google+ преди да посетите сайта ни.

YouTube

Групата BSH използва видео платформата YouTube, ръководена от YouTube LLC, с адрес 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 САЩ. YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

Когато заредите страница на нашия уебсайт, вграденият YouTube плейър установява връзка към YouTube с цел да подсигури техническото предаване на видео или аудио файл. Когато връзката към YouTube бъде установена, се прехвърлят данни към YouTube.

За информация относно обхвата и целта на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данните от YouTube, вашите права и настройките, които можете да конфигурирате за защита на личните си данни, моля, вижте Известието за защита на данните на YouTube.

Twitter

Групата BSH използва социални добавки ("добавки") от социалната мрежа Twitter, която се ръководи от Twitter Inc., с адрес 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САЩ ("Twitter"). Добавките се разпознават по логото на Twitter или наставката "tweet".

Ако посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа подобни добавки, те ще са изключени по подразбиране. Добавките не се активират, докато не щракнете върху наличния бутон. Чрез активирането на добавките, вие установявате връзка към Twitter и декларирате вашето съгласие за изпращането на данни към Twitter. Ако сте влезли в Twitter, Twitter може да асоциира посещението с вашия профил в Twitter. Ако натиснете съответния бутон, съответстващата информация се предава директно към Twitter от вашия браузър и се съхранява там.

За информация относно обхвата и целта на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използването на данните от Twitter, вашите права и настройките, които можете да конфигурирате за защита на личните си данни, моля, вижте Известието за защита на данните на Twitter.