Statut a pravidla marketingové akce „Siemens Finish“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „Siemens Finish“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).
Organizátorem akce je společnost Revolta, s.r.o., se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, Spisová značka: C 101439 vedená u rejstříkového soudu v Praze (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce

Akce je prodloužená do vydodání zásob dárkových balíčků.

Akce probíhá v termínu od od 16. října do 20. listopadu 2017. (dále jen „doba konání akce“) výhradně v autorizovaných prodejnách spotřebičů Siemens se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů Siemens, jejichž provozovatelé mají sídlo na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání akce“).

Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

3. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „účastník akce“).

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele akce, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům.

4. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

 • 1) Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič myčku nádobí značky Siemens (dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv kamenném obchodě, který je autorizovanou prodejnou spotřebičů Siemens se sídlem na území České republiky a Slovenské republiky nebo prostřednictvím autorizovaného internetového obchodu spotřebičů Siemens, provozovaného osobou se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky a Slovenské republiky. Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky jakkoliv používané.
  a
 • 2) v době konání akce navštíví webové stránky umístěné na URL adrese www.zarivenadobi.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, že:
  • a) Vyplní kontaktní údaje:
   - jméno, příjmení,
   - doručovací adresa,
   - kontaktní telefon,
   - kontaktní e-mail,
   - model akčního výrobku,
   - název prodejce.
  • b) Udělí prostřednictvím zaškrtávacího políčka souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.
  • c) Nahraje datový soubor s naskenovanou účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 5 MB).
  a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím tlačítka „odeslat“ (dále jen „on-line registrace“).
 • 3) Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na výhru.
 • 4) Za úplně vyplněný akční formulář se považuje pouze takový akční formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě.
 • 5) V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).
 • 6) Účastníci se mohou účastnit akce opakovaně vždy se zakoupením dalšího akčního výrobku a provedením nové on- line registrace. Výjimkou je situace, kdy jedna akční účtenka dokumentuje koupi více kusů akčního výrobku. Pak účastník může nahrát do registračního formuláře tutéž účtenku i opakovaně, a to tolikrát, kolik koupených akčních výrobků účtenka dokumentuje.
 • 7) Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže či jinak nesplňující stanovené podmínky. Do akce nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání akce či registrační formuláře neobsahující veškeré údaje podle těchto pravidel. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.
 • 8) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále také předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy akčního výrobku, který obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle tohoto článku odst. 2). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 • 9) Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na výhru.

5. Výhry v akci, výherci

V akci se hraje o tyto výhry:

 • 700 x výhra v podobě dárkového balíčku sestávajícího se z 2 ks balení tablet do myčky Finish Quantum Max (po 40 ks ) a 1ks balení leštidla Finish Rinse Aid 400 ml.
 • Výhercem výhry balíček se stávají účastníci akce, kteří v době konání akce splnili výše uvedené podmínky a jako 1. až 700. nejrychlejší provedli on-line registraci svého akčního výrobku (rozhodujícím kritériem je tedy datum a čas uskutečnění on-line registrace akčního nákupu). Vyhrává tedy prvních 700 účastníků, kteří nejdříve on-line zaregistrovali nákup akčního výrobku a zároveň splnili pravidla této akce v plném rozsahu.
 • Každý výherců získá 1 ks výše uvedené výhry, tedy balíčku prostředků do myčky nádobí zn. Finish obsahující 2x Finish Quantum Max 40 tablet a 1x leštidlo Rinse Aid 400 ml.

V případě shodného data a hodiny on-line registrace akčního výrobku u více účastníků, je rozhodující čas učinění akčního nákupu, tedy lepší pořadí získává ten, který akční nákup učinil dříve (dle data a času nákupu uvedený na akční účtence). V případě i této shody pořadatel kontaktuje dotčené účastníky telefonicky a položí jim doplňkovou akční otázku. V takovém případě získává lepší pořadí ten účastník, který odpoví přesně, nebo co nejpřesněji na akční otázku. V případě, že se pořadateli nepodaří tyto účastníky telefonicky zastihnout ani po opakovaném pokusu, který musí pořadatel učinit 2x, pak takový účastník ztrácí nárok na položení doplňkové otázky a na jeho místo nastupuje další účastník podle rozhodnutí pořadatele.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci budou o své výhře informováni dopisem zaslaným na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.

Výhra vpodobě dárkového balíčku FINISH bude výhercům této výhry doručena poštou na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a to nejpozději do 30 dnů od provedení registrace, přičemž budou zasílány pouze na adresy na území České republiky.

Rozesílání balíčku zajišťuje firma Innovate, s.r.o. se sídlem Bělehradská 11, Praha 4.

Pořadatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Odesláním registračního formuláře souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon, doručovací adresa) v rámci této akce (dále jen „údaje“) do databáze společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČO: 251 26 954, se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do žádosti o likvidaci svých osobních údajů.

Odesláním registračního formuláře souhlasí účastník s tím, aby uvedené údaje byly správcem poskytnuty dalšímu správci, kterým je Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., IČ: 41695518 se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 13000, stát Česká republika, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4951, který je může ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky využívat. Údaje mohou být uloženy na zabezpečeném serveru u společnosti Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. v rámci EU.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese každého správce samostatně s účinky vůči danému správci písemně odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání akce má za následek vyřazení účastníka z akce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

8. Další ustanovení

 • a) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 • b) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné jinak alternativně plnit.
 • c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 • d) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • e) Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 • f) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 • g) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 • h) Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 • i) Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 • j) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • k) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • l) V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 • m) Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách www.zarivenadobi.cz
 • n) V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na kontaktní email: akcefinish@revolta.cz