REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

(dále také jen „Společnost“)

Článek 1
Úvod

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, resp. výrobcem, při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. Úprava těchto vztahů se řídí platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

Kupujícím (dále také jen „zákazník“ nebo „spotřebitel“) se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (kupuje spotřebič) nebo s ním jinak jedná. (Spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.)

Kupujícím-podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím (dále také prodejce) se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává domácí spotřebiče značek Bosch, Siemens a Gaggenau.

Výrobcem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ 251 26 954, se sídlem Praha 5, Pekařská 695/10a, PSČ 155 00, zastupující na českém a slovenském trhu exkluzivní značky domácích spotřebičů Bosch, Siemens, Gaggenau, Zelmer a ostatní koncernové značky. Výrobce v rámci své podnikatelské činnosti smluvně převzal odpovědnost z vadného plnění za své obchodní partnery na území České republiky (prodejce).

Autorizovaným servisem se rozumí síť servisních partnerů smluvně pověřených výrobcem k odbornému řešení práv zákazníků z vadného plnění, jakož i servisní oddělení výrobce samotného.

Článek 2
Odpovědnost prodejce, resp. výrobce

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
  • nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
  • jimi prováděné,se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Článek 3
Práva z vadného plnění

V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má zákazník vždy výhradně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci.

Pokud není možné vadu odstranit opravou věci a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má zákazník právo na dodání nové věci bez vady. Pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti.

Není-li možná žádná z výše uvedených variant, může odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (3x stejná) nebo pro větší počet vad (4x různá)(dle Článku 7). V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Při výměně součásti naebo věci si výrobce při nemožnosti dodat identický kus vyhrazuje právo na dodání funkčně i kvalitativně adekvátní součásti/věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, žvěc byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Kupujícímu přísluší práva z vad uvedená v článku 3 tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Článek 4
Prodejce / výrobce neodpovídá

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.

Prodávající však neodpovídá:

a) u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (přičemž se má za to, že lze věc nadměrným užíváním opotřebit již před uplynutí záruční doby),

c) u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

Článek 5
Právo na uplatnění reklamace

Práva z vadného plnění (reklamaci) lze uplatnit u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, anebo u pro spotřebitele nejbližšího z autorizovaných servisů pro domácí spotřebiče Výrobce, jejichž seznam je uveden v dokumentaci přiložené k výrobku.

Právo lze také uplatnit přímo u Výrobce, a to buď telefonicky nebo přes webové stránky umístěné na adrese www.bosch-home.com/cz nebo www.siemens-home.com/cz vyplněním formuláře.

Předpokladem uplatnění reklamace je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list. Při smluvních zárukách poskytovaných na dobu delší 24 měsíců je vždy zapotřebí doložení řádně vyplněného záručního listu.

Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje. Zákazník svým podpisem potvrzuje úplnost a správnost všech údajů v reklamačním protokolu uvedených.

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

  • prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací);
  • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
  • nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.

Článek 6
Lhůta pro uplatnění reklamace

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění (záruční doba) činí pro Kupujícího-spotřebitele 24 měsíců.

Záruční doba pro kupující-podnikatele však činí pouze 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, nejpozději však 1 měsíc po převzetí věci Zákazníkem. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen pozdější datum zahájení běhu záruční doby prokázat předložením dokladu o instalaci.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dojde-li v rámci reklamace k dodání nové věci, původní záruční doba tím není nijak dotčena. Na nově dodanou věc tedy neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace, ale na věc se pohlíží, jako by se jednalo o věc původní

Prodávající (nebo Výrobce nebo autorizovaný servis) je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání (záznam v reklamačním protokolu).

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.). Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 3).

Zákazník je povinen se o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil. Zákazník bere na vědomí, že zboží bude připraveno k vyzvednutí nejpozději v poslední den lhůty pro vyřízení reklamace, nedohodnou-li se s Prodávajícím nebo pověřeným autorizovaným servisem jinak.

Článek 7
Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. (pravidlo 3x stejná nebo 4 různé vady)

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 8
Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Článek 9
Vyzvednutí zboží z opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,-Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží.

Článek 10
Pozáruční oprava

Při pozáruční opravě věci je lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění 6 měsíců a počíná běžet dnem převzetí opravené věci spotřebitelem. Zákazník má při uplatnění práva z tohoto vadného plnění nárok na novou bezplatnou opravu, příp. je oprávněn odstoupit od předmětné smlouvy o dílo, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 1. 1. 2014.

Platnost od 1. 1. 2014

BSH Hausgeräte GmbH
Poštovní adresa: BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5
Ústředna: +420 251 095 555, Centrální fax: +420 251 095 519, www.bsh-group.com
Vedení společnosti: Per Funch, Nathalie Saunier
Centrála: Praha; Registrační soud: V OR vedeném MS Praha, v oddíle C, vložka č.51947
člen skupiny BSH Home Appliances Group http://bsh-group.com/