Algemene voorwaarden Siemens hyperFresh testpanel

Het Siemens hyperFresh testpanel (hierna: “het testpanel”) is een onderdeel van BSH Huishoudapparaten B.V. (hierna: ‘BSH’) te Hoofddorp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het testpanel en alle daarmee samenhangende diensten.

Deze voorwaarden zijn opgebouwd uit twee onderdelen: het eerste deel (‘Proces’) beschrijft hoe het testpanel verloopt; het tweede deel (‘Deelname/Registratie’) ziet toe op de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op registratie en deelname aan dit testpanel en/of andere diensten aangeboden via het testpanel waarvoor vereist is dat u bent ingelogd.

Binnen de testperiode van 6 weken na ontvangst van de Siemens hyperFresh koel-vriescombinatie KG56FPI40 is BSH / Siemens eigenaar van het apparaat. Mocht u de koel-vriescombinatie na de testperiode willen houden, bedraagt de aanschafprijs 599 euro (dat is 41% van de adviesprijs van deze koelkast).

1. Proces

Ga van 3 t/m 24 augustus 2016, 12:00 uur, naar bit.ly/testhyperFresh en schrijf u in voor de deelname.

Na inschrijving bij het testpanel bent u officieel een Deelnemer. Bij de inschrijving stellen wij een aantal vragen die ons helpen de testers voor dit product te selecteren. U dient de vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden.

Zodra de inschrijfperiode is beëindigd, zullen wij uit alle Deelnemers 5 Testers selecteren. Wanneer u geselecteerd bent, sturen wij u per e-mail een leveringscontract waarin wij u om toestemming voor een automatische incasso vragen voor het geval dat u de koel-vriescombinatie na afloop van de testperiode wilt overnemen.

Zodra u de voorwaarden ondertekent teruggestuurd hebt, wordt er contact met u opgenomen door onze leverancier die een afspraak met u maakt voor de levering van de koel-vriescombinatie. Zodra het apparaat geleverd is start de testperiode van 6 weken.

U krijgt dan van ons een mail over de duur van de testperiode en met de contactgegevens voor vragen. Het apparaat zal kosteloos worden bezorgd en geïnstalleerd.

Na afloop van de testfase lezen wij graag uw persoonlijke ervaringen met dit product in vorm van een onafhankelijke review op http://bit.ly/kieskeurig_Siemens_KG56FPI40 en op http://bit.ly/Siemens_hyperFresh_KG56FPI40_review en zien wij graag een foto of video van u met de koel-vriescombinatie op onze Facebook pagina http://bit.ly/Testpanel_Facebook_Siemens_Home.

U stuurt ons een link naar uw review per e-mail, zodat wij weten welke review van u is.

Na afloop van de testfase zal contact met u opgenomen worden over uw keuze omtrent het apparaat. U heeft hierin twee keuzes:

  • Optie A. U kiest ervoor om het apparaat te houden tegen betaling van 599 euro (adviesprijs 1.449 euro).
  • Optie B. U kiest ervoor om het apparaat kosteloos te retourneren.

Optie A
Wanneer u ervoor kiest om na de testperiode het apparaat te houden, betaalt u 599 euro (adviesprijs 1.449 euro). Enkele dagen naar dat u uw keuze bevestigt hebt wordt het bedrag via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Nadat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, is BSH niet langer eigenaar van het desbetreffende apparaat en zullen de standaard garantievoorwaarden (o.a. 2 jaar fabrieksgarantie) van toepassing zijn welke in zullen gaan op het moment van levering.

Optie B
Wanneer u ervoor kiest om de koel-vriescombinatie na de testperiode te retourneren, zullen de volgende voorwaarden gelden. BSH zal na deze periode zorg dragen voor het ophalen van bovengenoemd apparaat.

Bij het ophalen van de koel-vriescombinatie zal er gekeken worden of deze in goede staat verkeerd. Wanneer dit het geval is ontvangt u een bewijs van ophalen, waarmee u niet meer verantwoordelijk bent voor het apparaat.

Indien het apparaat duidelijke sporen van enige vorm van beschadiging bevat zal de logistieke partner van BSH Huishoudapparaten B.V. TNT, DHL en/of Exchange Logistics dit melden en hiervan een foto moeten maken als bewijs. Het apparaat wordt in alle gevallen opgehaald.

2. Deelname/Registratie

2.1 Om deel te kunnen nemen aan het testpanel dient u te zijn geregistreerd op de website: bit.ly/testhyperFresh

2.2 Registratie vereist dat u in het bezit bent van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om uw account te activeren. De beheerder van het testpanel kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met u op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kunt u een e-mail sturen aan siemens-testpanel@bshg.com.

2.3 Wij hebben het recht om uw inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van uw inschrijving maakt u tot Deelnemer.

2.4 Uw inschrijving als Deelnemer aan het testpanel geschiedt op vrijwillige basis, uw inschrijving verplicht ons niet om u te selecteren als Tester. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft u dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten.

2.5 Elke Deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan het testpanel onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Wij behouden ons het recht om Deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten indien Deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.

2.6 Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van de koel-vriescombinatie, zullen wij u daarvoor per e-mail benaderen met instructies. U zult alle instructies uit de mail nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het testproduct en het na afloop van de test retourneren (tenzij anders is overeengekomen) van het product in goede staat.

2.7 Het testpanel noch BSH noch de fabrikant is u enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door u uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die u in het kader daarvan hebt gemaakt.

2.8 Deelnemers/Testers van het testpanel mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op het testpanel opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van het testpanel en BSH.

2.9 Wij zijn gerechtigd om alle gegevens die u invult op de vragenlijst of anderszins plaatst op of ter beschikking stelt aan het testpanel te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat het testpanel uw bijdrage kan:

  • doorsturen naar fabrikanten;
  • delen via social media;
  • plaatsen op andere betrouwbare websites;
  • gebruiken in campagnes van het testpanel;
  • op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt in video en/of audio fragmenten).

2.10 Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van het testpanel te verwijderen indien wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).

2.11 Het deelnemen aan het testpanel gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan het testpanel en/of het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van het testpanel en de daarom door ons aangeboden activiteiten en diensten.

2.12 Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het testpanel is verkregen. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het testpanel, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 2.13 Wij zijn gerechtigd om Deelnemer(s) de toegang tot het testpanel voor onbepaalde tijd te ontzeggen indien Deelnemer(s) handelen in strijd met deze voorwaarden.

2.14 Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder toestemming van de Deelnemers aan het testpanel over te dragen aan een derde. Op het gebruik van het testpanel en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan het testpanel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het testpanel, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan het testpanel of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn het laatst aangepast op 2 augustus 2016.