2 Jaar algemene garantievoorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden Huishoudapparaten

Siemens geeft garantie op huishoudelijke apparaten overeenkomstig de volgende voorwaarden:

1. Gebreken aan een huishoudelijk apparaat die aantoonbaar op een materiaal¬, ontwerp en/of productiefout terug te voeren zijn, worden door Siemens met inachtneming van onderstaande voorwaarden (lid 1 t/m 5) kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddellijk na constatering ervan en binnen 24 maanden na aflevering aan de eindgebruiker bij Siemens worden gemeld. Indien het gebrek zich binnen 6 maanden na aflevering openbaart, wordt vermoed dat het gebrek reeds bij aflevering aanwezig was. Onder deze garantie valt niet het gebruik van een huishoudelijk apparaat in een niet-huishoudelijke omgeving.

2. Niet onder de garantie vallen licht breekbare onderdelen zoals glas of kunststof resp. gloeilampen. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het apparaat niet van belang zijn, of in geval van schade als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water en in het algemeen als gevolg van abnomale omgevingsfactoren of contact met stoffen waartegen het apparaat anderszins niet bestand is.

Een aanspraak op garantie bestaat evenmin indien de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet-inachtneming van de gebruiks- of montage-instructies. Een aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door Siemens gemachtigd zijn, of indien de apparaten worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen en daardoor een gebrek veroorzaakt wordt.

3. Garantiegevallen worden op een zodanige wijze afgewikkeld dat ondeugdelijke onderdelen kosteloos gerepareerd of door deugdelijke onderdelen vervangen worden, zulks ter beoordeling van Siemens. Apparaten waarvan vervoer redelijkerwijs mogelijk is (bijvoorbeeld klein huishoudelijke apparatuur) en waarvoor op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt, dienen aan de dichtstbijzijnde klantenservice of klantenservicepartner van Siemens overhandigd of opgestuurd te worden. Een aanspraak op reparatie ter plaatse is slechts mogelijk bij gebruik van apparaten waarvoor vervoer redelijkerwijs niet mogelijk is. Een en ander dient te geschieden tegen overlegging van de aankoopbon met koop- en/of leverdatum. Vervangen onderdelen worden het eigendom van Siemens.

4. Voor zover herstelwerkzaamheden door Siemens redelijkerwijs niet mogelijk zijn, wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen bovengenoemde garantietermijn een gelijkwaardig vervangend apparaat geleverd. Bij levering van een vervangend apparaat behoudt Siemens zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.

5. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het apparaat als geheel.

6. Indien blijkt dat op het typeplaatje het E-nummer (typenummer), FD-nummer (fabricatienummer) en/of serienummer van het apparaat is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt elke aanspraak op garantie. Onderhavige garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten. Voorts zijn onderhavige garantievoorwaarden van toepassing op voor het buitenland bestemde apparaten die aan de technische voorwaarden (bijvoorbeeld spanning, frequentie, gassoorten, etc.) voor het desbetreffende land voldoen en voor de heersende klimaatomstandigheden en omgevingsfactoren geschikt zijn, voor zover Siemens in het desbetreffende land over een klantenservicenetwerk beschikt. Voor in het buitenland gekochte apparaten gelden de door de verantwoordelijke Siemens vestiging aldaar gehanteerde garantievoorwaarden, die u kunt opvragen via de detaillist waar u het apparaat gekocht hebt, of rechtstreeks bij de Siemens vestiging in uw land. Overige diensten op het gebied van klantenservice: De fabrieksklantenservice en servicepartners van Siemens zijn u ook na afloop van de garantie graag van dienst.

Uitgave 10.2011