Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych / Polityka prywatności

Część podstawowa:

Więcej

1. Podmiot odpowiedzialny

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) pod adresem Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, nr GIOŚ: E0000887WBW, o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł (w dalszej części niniejszego dokumentu określana „my“) jako operator niniejszej strony internetowej www.siemens-home.bsh-group.com/pl/ („Strona Internetowa BSH“) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej BSH („Użytkownik“).

Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej BSH.

2. Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Część Rozszerzona pkt. 1), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową BSH, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Gromadzenie i zatwierdzanie danych

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony Internetowej BSH bez ujawniania swojej tożsamości. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej BSH zostały podane poniżej w pozycjach „Wpisy w dzienniku serwera WWW” i „Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy”. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu skorzystania z jednej z naszych spersonalizowanych usług (np. mySiemens) zostanie poproszony o podanie nazwiska i innych danych osobowych, patrz pozycja „Rejestracja na Stronie Internetowej BSH”.

Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam wspomniane dane. Na przykład informacje przekazane poprzez formularz kontaktowy są wykorzystywane przez nas do przetworzenia zapytania Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane przez Użytkownika dane są zbierane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej BSH.

4. Wpisy w dzienniku serwera WWW

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej BSH, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika") do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

 • nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika data uzyskania dostępu
 • czas uzyskania dostępu
 • URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie
 • odczytany plik
 • wielkość przekazanych danych
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny
 • adres IP
 • data uzyskania dostępu

Są to wyłącznie informacje, niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika, w tym adresy IP zanotowane we wpisach do dziennika, przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych (np. danych o których mowa w pozycji 5), które są generowane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej BSH.

5. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika z Strony Internetowej BSH (i biuletynów związanych z nią) w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej BSH do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Adobe Analytics należącej do Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe"). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwery Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji “opt-out” w Adobe Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Adobe na stronie WWW: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Ponadto, przetwarzamy dane używania i tworzymy profile Użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej BSH. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

W celu zapewnienia działania Strony Internetowej BSH współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami usług. Zobowiązaliśmy tychże dostawców usług współpracujących z nami, jako podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych dotyczących przetwarzania danych zgodnie z krajowymi regułami dotyczącymi ochrony danych, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli, w innych przypadkach, przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika w celu przekazania dostawcom usług danych osobowych dotyczących Użytkowników Strony Internetowej BSH, poinformujemy o tym fakcie Użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

7. Rejestracja na Stronie Internetowej BSH

Podczas rejestracji w celu skorzystania ze spersonalizowanych serwisów, zebrane zostaną dane osobowe.

Podczas procesu rejestracyjnego np. w mySiemens, poprosimy o podanie następujących danych:

Informacje obowiązkowe:

 • zwrot grzecznościowy
 • imię i nazwisko
 • dokładny adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • hasło
 • akceptacja regulaminu (w przypadku rejestracji w programie mySiemens)

Informacje opcjonalne:

 • data urodzenia
 • udzielenie zgody na używanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. („BSH”) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego

Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika, dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, proszę skorzystać z informacji kontaktowych wskazanych w pozycji „Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych”.

8. Biuletyn

W razie dokonania subskrypcji naszego biuletynu, przekazywane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu subskrypcji biuletynu, w tym jego dostarczania.

W celu dokonania skutecznej rejestracji konieczne jest podanie nazwiska i ważnego adresu e-mail. W celu weryfikacji, czy zgłoszenie dokonane jest przez faktycznego właściciela adresu e-mail, stosujemy metodę „double-opt-in" (podwójnej weryfikacji). W tym celu rejestrujemy zamówienie biuletynu, przesyłamy potwierdzającą wiadomość e-mail i po otrzymaniu żądanej odpowiedzi uznajemy zamówienie biuletynu za złożone. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania biuletynów i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dalszą wysyłkę biuletynu może zostać wycofana w każdej chwili. W każdym biuletynie znajdować się będzie stosowne łącze. Użytkownik może także w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej subskrypcji bezpośrednio na Stronie Internetowej BSH lub też powiadomić nas o swojej decyzji (adres e-mail:waw-daneosobowe@bshg.com).

9. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

10. Dane osób nieletnich

Osoby nieletnie nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.

11. Łącza do innych serwisów WWW

Strona Internetowa BSH zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

12. Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: waw-daneosobowe@bshg.com.

13. Zmiany niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej BSH lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej BSH.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na następujący adres: waw-daneosobowe@bshg.com.

Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 07-10-2015 r.

Koniec części podstawowej.Zamknij

Część rozszerzona:

Więcej

1. Ciasteczka

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka” (pliki „cookie”). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej BSH mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.

Szczegółowe informacje odnośnie wykorzystywanych przez nas ciasteczek znajdują poniżej.

Ciasteczko - Podstawowe ciasteczko na naszej stronie.
Nazwa- ASP.NET_SessionId
Cel- Nasza strona jest utrzymywana na serwerze w technologii Microsoft, dlatego też domyślnym ciasteczkiem jest asp.net_sessionid. To ciasteczko wygasa wraz z opuszczeniem strony.
Więcej informacji - Odwiedź stronę firmy Microsoft http://support.microsoft.com/kb/899918

Ciasteczko - Wyszukiwarka serwisów fabrycznych i serwisów autoryzowanych.
Nazwa - Wyszukiwanie adresu serwisu.
Cel - To ciasteczko zapisuje kod pocztowy lub miasto użyte w trakcie korzystania z wyszukiwarki punktów serwisów fabrycznych oraz serwisów autoryzowanych. Ciasteczko wygasa po jednym miesiącu.

Ciasteczko - Ciasteczko systemu do zarządzania treścią (CMS).
Nazwa - NectarTemplateSetting
Cel- To ciasteczko jest ustanawiane przez używany przez nas system zarządzania treścią. Służy to poprawiania wyglądu strony na różnych urządzeniach. To ciasteczko zostaje usuniete wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej.

Ciasteczko - Google Analytics
Nazwa - _utma, _utmb, _utmc, _utmz
Cel - Ciasteczka są używne, aby zbierać informacje o tym, w jaki sposób nasza strona jest użytkowana przez internautów. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i do zwiększania użyteczności naszych stron. Ciastaczka zbierają anonimowe dane takie jak ilość odwiedziń na naszych stronach, z jakiej strony użytkownicy do nas przyszli oraz jakie nasze strony zostały prze użytkownika odwiedzone.
Więcej informacji - Więcej informacji o prywatności i bezpieczeństwie danych w systemie Google znajduje się tutaj. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach prosimy odwiedzić: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ciasteczko - Omniture (Adobe Analytics / SiteCatalyst / Omniture)
Nazwa - s_sq, s_lastvisit, s_campaign
Cel - Adobe Analytics / SiteCatalyst / Omniture zbiera anonimowe dane statystyczne związane z wizytą użytkowników dla BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. na stronach należących do BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adobe Adobe Analytics / SiteCatalyst / Omniture używa ciasteczek, logów oraz kodów wstawionych w kod źródłowy naszych stron w domenie siemens-home.pl
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. używa zebranych danych w celach statystycznych, ilościach wizyt, ścieżki użytkownika i innych, aby zwiększyć użyteczność strony oraz poprawić jakość usług dostarczanych naszym użytkownikom.
Więcej informacji - Aby uzyskac więcej informacji o ciasteczkach Adobe Analytics / SiteCatalyst / Omniture kliknij tutaj

Ciasteczko - Różne ciasteczka SAP
Nazwa - UseCustomPartnerAddressFormat, sap-appcontext, sap-usercontext, eshop-context, eshop-restart, JSESSIONID, LASTVISITED, consumer
Cel - Nasz system ecommerce jest oparty na SAP. Ciasteczka są ustanawiane i używane przez ten system.
Więcej informacji Pracujemy z naszymi dostawcami systemów ecommerce i systemów zarządzania treścią, aby ograniczyć liczbę ciasteczek.

Ciasteczko - Zamów online (Wizyta technika)
Nazwa - doblocale, jbo.ApplicationCookie.amDOBDataControl
Cel - Te ciasteczka są ustanawiane przez funkcjonalność "Zamów wizytę technika online", aby przekazywać wybrane opcje dla tej usługi.

Ciasteczko - Piksel konwersji remarketingowej
Nazwa - _fbq
Cel - Piksel konwersji to kod javasript rejestrujący użytkowników, którzy odwiedzili witrynę za pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Dzięki uzyciu kodu remarketingowego możemy przedstawiać reklamy naszych produktów bazując na wiedzy o zachowaniu się użytkownika na naszej witrynie.

Ciasteczko - Piksel konwersji remarketingowej
Nazwa - google_conversion_id
Cel - Piksel konwersji to kod javasript rejestrujący użytkowników, którzy odwiedzili witrynę za pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Dzięki uzyciu kodu remarketingowego możemy przedstawiać reklamy naszych produktów bazując na wiedzy o zachowaniu się użytkownika na naszej witrynie.

2. Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

Facebook

Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook", „lubię to", lub „udostępnij".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

Google+

Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+" lub „Google plus”, lub „+1".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.

YouTube

Strona Internetowa BSH korzysta z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

Twitter

Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter lub przyrostek „tweet".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.

LinkedIn

Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej LinkedIn, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ( "LinkedIn"). Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych.

Yahoo

Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z profilu Yahoo!, zarządzanego przez Yahoo! Inc., 701 1st Ave, Sunnyvale, CA 94089, USA ( "Yahoo!"). Wtyczki oznaczone są logo Yahoo!

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Yahoo! i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Yahoo!. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Yahoo!, Yahoo! może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Yahoo!. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Yahoo! przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Yahoo!, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Yahoo! dotyczącymi ochrony danych.

Koniec części rozszerzonej.Zamknij