Garantivillkor

Villkoren nedan anger förutsättningarna för och omfattningen av garantin. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller din återförsäljares skyldigheter och ditt avtal med dem.

Vi tillhandahåller garanti på denna produkt i enlighet med följande villkor:

1. I enlighet med nedanstående villkor (punkt 2–7) rättar vi till alla fel i produkter som beror på material- och/eller tillverkningsfel, förutsatt att dessa rapporteras omedelbart när de upptäcks, och inom 24 månader efter inköpsdatum (”garantiperioden”).

2. Service kanske inte är tillgängligt på alla öar runt Storbritannien och Irland. Kontrollera med din återförsäljare eller kontakta kundtjänst.

3. Om produkterna är installerade på en båt:-
a. Om eltillförseln kommer från land (t.ex. en husbåt) gäller garantin.
b. Om elen genereras av motorn gäller garantin inte.

4. Garantin gäller inte ömtåliga objekt, t.ex. glas eller dekorationsdetaljer eller förbrukningsartiklar, t.ex. lampor. Garantin utlöses inte av sådant som kan anses utgöra mindre variationer som inte påverkar produktens värde eller lämplighet för sitt syfte, eller skada som orsakas av kemiska eller elektrokemiska effekter av vatten och rent allmänt av extrema miljöförhållanden, felaktiga driftsförhållanden eller om produkten kommit i kontakt med olämpliga material. Inga garantianspråk godtas heller om felet beror på transportskada för vilken vi inte är ansvariga, felaktig installation och montering, felaktig användning, vilket även inkluderar om produkten använts i annat än hemmiljö, dåligt underhåll eller underlåtelse att iaktta drifts- eller monteringsinstruktioner.

5. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara garantin: -
a. Om reparationer eller andra åtgärder utförts av personer som inte är auktoriserade av oss, eller om produkterna utrustats med reservdelar som inte är originaldelar eller andra extratillbehör eller
b. I händelse av fysisk eller verbal misshandel av vår personal.

6. Garantiåtgärder är kostnadsfria och vi bestämmer om dessa ska ske i form av en reparation eller utbyte av produkten. Små apparater eller dammsugare som går att transportera eller posta kan behöva lämnas eller skickas till kundtjänst. Alla andra produkter repareras på plats. Du måste alltid kunna visa upp kvitto. Utbytta delar övergår i vår ägo.

7. Om du får en ersättningsprodukt förbehåller vi oss rätten att debitera ett belopp för den period som du redan använt din produkt.

8. Tjänster som utförs enligt garanti förlänger inte garantin eller utgör startpunkten för en ny garantiperiod. Garantiperioden för reservdelar upphör när garantin för hela produkten upphör att gälla.

9. Andra krav på ersättning för följdskador undantas, om det inte är obligatoriskt enligt lag.

Dessa garantivillkor gäller för produkter som köpts i Storbritannien och Irland. Om produkter levererats till andra länder som uppfyller de tekniska villkoren (t.ex. volttal, frekvens, gastyp osv.) för de klimatmässiga och miljömässiga förhållandena i det berörda landet gäller garantivillkoren, förutsatt att det finns ett lokal kundservicenätverk. Produkter som köpts utanför Storbritannien och Irland omfattas av de garantivillkor som publiceras av det lokala representantkontoret i det landet. Dessa kan inhämtas via den specialiståterförsäljare som du köpte produkten från, eller direkt från vårt lokala representantkontor.