Úplné pravidlá akcie s názvom "Siemens chladenie - SONY"(Ďalej tiež ako "akcia").

1. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť BSH domáce spotrebiče s.r.o., IČO: 25126954, so sídlomPraha 5, Radlická 350, PSČ 158 00, Česká republika (ďalej aj ako "prevádzkovateľ").

2. Organizátorom akcie je spoločnosť Revolta s.r.o., IČO: 27167518, so sídlom Praha 7 - Holešovice,Dukelských hrdinov 972/20, PSČ 170 00, Česká republika (ďalej tiež ako "organizátor").

3. Akcia prebieha v termíne od 1.7.2016 - 00:00:01 hod. do 30.9.2016 - 23:59:59, resp. do 7.10.2016 - 23:59:59 hod. na území Slovenskej republiky.

4. Darčeky / odmeny v akciiNa základe úspešnej registrácie vybraného modelu, dostane každý nakupujúci slúchadlá SONY MDR-100AAP. Vybrané modely sú súčasťou pravidiel. Akcia platí do vyčerpania zásob.

5. Do akcie sa môže zapojiť fyzická osoba s adresou na doručovanie v Slovenskej republike viac ako 18 rokov, ktorá splní nasledujúce podmienky účasti v akcii (ďalej ako "účastník" alebo "nakupujúci)"Podmienky účasti: a) v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 zakúpia vybraný model sušičky alebo práčky značky Siemens a to v akejkoľvek predajni alebo e-shopu v Slovenske republike. Zoznam spotrebičov zapojených do akcieje uvedený v bode 6 týchto pravidiel.b) zaregistruje sa v období od 1.7.2016 do 7.10.2016 vrátane, pomocou webovej aplikácie na stránke http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/chladenie-registracia kedy vyplní vo všetkých povinných políčkach registračný formulár, nascenuje účtenku za nákup predmetného domáceho spotrebiča a to všetko prostredníctvom webovej aplikácie odošle. Do akcie je možné sa zapojiť opakovane, tzn. nakúpiť viac spotrebičov a viackrát sa zaregistrovať (1 spotrebič = 1 registrácia).

6.Úplný zoznam spotrebičov zapojených do akcie
Akcia sa týka týchto vybraných modelov chladničiek Siemens:
KG36NVI35
KG36NXI35
KG39NAI35
KG36NVL45
KG39NVL45
KG39NXI47
KG36NAI45
KG39EBI41
KG49EBI40
KG39EDI40
KG36EDW40
KG39EAL43
KG39EBW40

7. Darček - slúchadlá SONY MDR-100AAP - sú v hodnote 186 Eur na základe odporúčanej maloobchodnej ceny spoločnosti SONY ku dňu 26.1.2016. Farbu slúchadiel si nemožno nárokovať.Darček bude odoslaný účastníkovi do 30 dní od úspešnej registrácie. Akcia platí do vyčerpania zásob.

8. Registráciou do akcie podľa bodu 5 pravidiel vyjadruje účastník sakcie svoj súhlas sospracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spoločnosti BSH domácí spotřebičes.r.o., IČO: 25126954, sídlo Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, Česká republika konajúcej v SR prostredníctvom jej organizačnej zložky BSH domáci spotřebiče s.r.o. - organizačná zložkaBratislava, ako správcovi, za účelom vyhodnotenia akcie a odovzdania odmeny či premarketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb vrátane zasielania informácií ousporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj pre zasielanie obchodnýchoznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z., oelektronických komunikáciách, a to na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu. Účastníksúťaže berie na vedomie, že má práva podľa §§ 10, 11 a 28 zák. č. 122/2013 Z.z., o ochraneosobných údajov, tj. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatnekedykoľvek odvolať na adrese správcu, že má právo prístupu k osobným údajom a právo naopravu týchto osobných údajov, blokáciu nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. Účastníkvyhlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne. V prípadepochybností o dodržiavaní povinností správcu sa môže obrátiť na správcu. Orgánom dozoru jeÚrad na ochranu osobných údajov.

9. Registráciou do akcie podľa bodu 5 pravidiel udeľuje účastník akcie súhlas s tým, že jeho meno a priezvisko môže byť zverejnené na výhernej listine tejto akcie a že v súvislosti s touto akciou môžu byť tieto údaje zverejnené aj na webe www.siemens-home.com/sk.

10. Prevádzkovateľ a organizátor sú oprávnení kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou spojenou. Prevádzkovateľ alebo organizátor majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

11. Prevádzkovateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzkysúvisiace s užívaním darčeka / odmien.

12. Z akcie sú vylúčení zamestnanci prevádzkovateľa akcie, organizátora akcie, všetkýchspolupracujúcich agentúr a osoby im blízke. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stanevýhercom v akcii, výhra nebude odovzdaná.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj zásahu do pravidiel akcie a právo kedykoľvek akciu ukončiť bez náhrady, a to po celú dobu trvania akcie.

14. Darčeky / odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou.

15. Darčeky / odmeny nie je možné nárokovať v alternatívnej podobe.

16. Účasťou v akcii vyjadruje účastník súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plnedodržiavať.

17. Úplné a presné pravidlá akcie sú dostupné na http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/chladenie-registracia