Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Spoločnosť BSH týmto v súlade s § 10a ods. 1, písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predpisov informuje spotrebiteľa, že v prípade sporu medzi spoločnosťou BSH ako predávajúcim a spotrebiteľom zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktorý sa nepodarilo vyriešiť zmierlivo, najmä ak predávajúci zamietol žiadosť spotrebiteľa o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na takúto žiadosť spotrebiteľa v lehote 30 dní odo dňa je odoslania neodpovedal, má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým môže byť príslušný orgán alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk), adresa na podávanie podaní v elektronickej forme: ars@soi.sk alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (www.mhsr.sk).