Štatút a pravidlá marketingovej akcie „Siemens Finish"

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej akcie „Siemens Finish“ (ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

1. Usporiadateľ a organizátor akcie:

Usporiadateľom akcie je BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom: Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 251 26 954, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947 (ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je spoločnosť Revolta, s.r.o., so sídlom: Praha 7, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 101439 (ďalej len „organizátor“).

2. Termín a miesto konania akcie:

Akcie prebieha od 1.11.2016 do 15. 1. 2017, poprípade do minutia zásob výherných balíčkov (ďalej len „doba konania akcie“) výhradne v autorizovaných predajniach spotrebičov Siemens so sídlom v Českej republike a Slovenskej republike, resp. v autorizovaných e-shopoch spotrebičov Siemens, ktorých prevádzkovatelia majú sídlo na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

Tieto pravidlá upravujú podmienky akcie určené spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

3. Účastník akcie:

Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“ alebo "účastník akcie").

Z akcie sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa akcie, ako aj osoby im blízke podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom.

4. Princíp a podmienky akcie:

Účastník sa do akcie zapojí tak, že si v čase konania akcie:

 • 1) Zakúpi akčný výrobok – domáci spotrebič umývačku riadu značky Siemens (ďalej len „akčný výrobok“), a to v ktoromkoľvek kamennom obchode, ktorý je autorizovaným predajcom spotrebičov Siemens so sídlom na území Českej republiky a Slovenskej republiky alebo prostredníctvom autorizovaného internetového obchodu spotrebičov Siemens prevádzkovaného osobou so sídlom alebo miestom podnikania na území Českej republiky a Slovenskej republiky, pričom za tento nákup akčného výrobku (ďalej len "akčný nákup") obdrží účastník od príslušného predajcu pokladničný doklad (daňový doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto akcie (ďalej len "akčná účtenka"). Za akčný výrobok sa považuje výhradne nový výrobok. Z akcie sú vylúčené bazárové a servisované výrobky alebo výrobky už používané;a
 • 2) v dobe konania akcie navštívi webové stránky umiestnené na URL adrese www.ziarivyriad.sk (ďalej len „akčný web“), kde prostredníctvom k tomu určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) vykoná on-line registráciu tak, že:
  • a) vyplní svoje kontaktné údaje:
   - meno, priezvisko,
   - adresa na doručovanie
   - kontaktný telefón,
   - kontaktný e-mail, a
   - model akčného výrobku,
   - názov predajca
  • c) udelí prostredníctvom zaškrtávacích políčok súhlas s pravidlami tejto súťaže a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel.
  • d) nahrá dátový súbor s naskenovaným pokladničným dokladom, ktorá preukazuje riadne a včasné uskutočnenie akčného nákupu (vo formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou odporúčanou dátovou veľkosťou 5 MB),
  a celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle organizátorovi akcie prostredníctvom k tomu určeného tlačidla „odoslať“ a to najneskôr do 25.1.2017 (ďalej len „on-line registrácia“).
 • 3) Ponechá si svoju pokladničný doklad potvrdzujúci nákup akčného výrobku, ktorý použije ako doklad pre prípadné overenie nároku na výhru.
 • 4) Za úplne vyplnený registračný formulár sa považuje iba taký registračný formulár, do ktorého účastník vyplnil všetky vyššie uvedené údaje úplne a pravdivo.
 • 5) V akcii je možné akceptovať len elektronicky vystavené pokladničné doklady (nie je možné uznať ručne vystavený pokladničný doklad zo zaslaného dokladu o kúpe akčného výrobku, resp. z pokladničného dokladu musí byť zrejmé, v aký deň, v akú hodinu a na akom mieste účastník zakúpil akčný výrobok, resp. aký typ akčného výrobku bol predmetom tejto kúpy).
 • 6) Účastníci sa môžu zúčastniť akcie opakovane vždy so zakúpením ďalšieho akčného výrobku a vykonaním novej on-line registrácie. Výnimkou je situácia, keď jeden pokladničný doklad dokumentuje kúpu viacerých kusov akčného výrobku. Potom účastník môže nahrať do registračného formulára ten istý pokladničný doklad aj opakovane, a to toľkokrát, koľko kúpených akčných výrobkov pokladničný doklad dokumentuje.
 • 7) Do akcie nebudú zaradené registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo dobu konania akcie či inak nespĺňajúce stanovené podmienky. Do akcie nebudú najmä zaradené registračné formuláre vyplnené mimo dobu konania akcie či registračné formuláre neobsahujúce všetky údaje podľa týchto pravidiel. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených registračných formulárov.
 • 8) Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii resp. na výhru od takého účastníka originál pokladničného dokladu prípadne aj ďalšie nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom overenia veku účastníka) alebo tiež predloženie akčného výrobku, s ktorým sa účastník zapojil do akcie (teda akčného výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa tohto čl. 2). Ak účastník nepredloží na výzvu organizátora pokladničný doklad spĺňajúci podmienky ustanovené v týchto pravidlách prípadne ďalšie nevyhnutné dokladyvyžadované organizátorom alebo dotknutý akčný výrobok, bude z akcie vylúčený. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť, či ju organizátor udelí inému účastníkovi alebo ju usporiadateľ použije na iné marketingové účely.
 • 9) Ak účastník odstúpi od kúpnej zmluvy (predmetom ktorej je kúpa akčného výrobku), zaniká nárok účastníka na výhru.

5. Výhry v akcii, výhercovia:

 • 150 x výhra v podobe balíčka prostriedkov do umývačky riadu zn. Finish obsahujúce 3x Finish Quantum Max 60 tabliet a 1ks leštidlá Rinse Aid.
 • Výhercom výhry balíček sa stávajú účastníci akcie, ktorí v čase konania akcie splnili vyššie uvedené podmienky a ako 1. až 150. najrýchlejší vykonali on-line registráciu svojho akčného výrobku (rozhodujúcim kritériom je teda dátum a čas uskutočnenia on-line registrácie akčného nákupu). Vyhráva teda prvých 150 účastníkov, ktorí najskôr on-line zaregistrovali nákup akčného výrobku a zároveň splnili pravidlá tejto akcie v plnom rozsahu.
 • Každý z výhercov získa 1 ks vyššie uvedenej výhry, teda balíčka prostriedkov do umývačky riadu zn. Finish obsahujúce 3x Finish Quantum Max 60 tabliet a 1ks leštidlá Rinse AidV prípade zhodného dátumu a hodiny on-line registrácia akčného výrobku u viacerých účastníkov, je rozhodujúci čas uskutočnenia akčného nákupu, teda lepšie poradie získava ten, ktorý akčný nákup urobil predtým (podľa dátumu a času nákupu uvedeného na pokladničnom doklade).
V prípade aj tejto zhody usporiadateľ kontaktuje príslušných účastníkov telefonicky a položí im doplnkovú akčnú otázku. V takom prípade získava lepšie poradie ten účastník, ktorý odpovie presne, alebo čo najpresnejšie na akčnú otázku. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí týchto účastníkov telefonicky zastihnúť ani po opakovanom pokuse, ktorý musí usporiadateľ urobiť 2x, potom takýto účastník stráca nárok na položenie doplnkovej otázky a na jeho miesto nastupuje ďalší účastník podľa rozhodnutia usporiadateľa.

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhier

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní listom zaslaným obratom po jeho vyhodnotení na adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári.

Výhra v podobe balíčka FINISH bude výhercom tejto výhry doručená poštou na adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári, a to najneskôr do 30 dní od uskutočnenia registracie, pričom sa budú zasielať len na adresy na území Slovenskej republiky.

Usporiadateľ akcie neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom pošty či iným spôsobom. V prípade, že sa výhercovi nepodarí výhru doručiť na uvedenú poštovú adresu alebo inak odovzdať podľa vopred dohodnutých pokynov, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry.

7. Spracovanie osobných údajov

Odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasťou na akcii, konkrétne odoslaním registračného formulára, súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto akcie, t.j. osobných údajov uvedených účastníkom pri riadnom vyplnení registračného formulára podľa čl. 4 bod 2. pravidiel akcie (t.j. v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail) do databázy usporiadateľa spoločnosti BSH domácí spotřebiče s. r. o. IČO: 251 26 954, so sídlom Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, zapísaná v obchodnom registri vedenomMestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 51947 ako správca (ďalej v tomto odstavci len „Spoločnosť“), a s ich následným spravováním prostredníctvom spracovateľa: Revolta, s.r.o., IČ: 27167518 a Innovate, s.r.o. a IČ: 26705745 pre účely realizácie a vyhodnotenia akcie, odovzdania výhry, a ďalej pre marketingové účely usporiadateľa, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách ako aj zasielania komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitú, teda do žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov.

Účastník zároveň súhlasí so zaradením ním poskytnutých osobných údajov do databázy organizátora Revolta, s.r.o. IČ: 27167518 a Innovate, s.r.o. a IČ: 26705745 ako sprostredkovateľa v zmysle zákona č. 101/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý v mene vyššie uvedeného prevádzkovateľa a na základe jeho poverenia spracúva osobné údaje v tomto informačnom systéme.

Odoslaním registračného formulára súhlasí účastník s tým, aby údaje uvedené v registračnom formulári boli prevádzkovateľom poskytnuté ďalšiemu prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, Bratislava 2, 821 08, Slovenská republika, IČO: 31 362 150, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6095/B, ktorý ich môže vo vyššie uvedenom rozsahu a na účely uvedené vyššie vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami využívať. Údaje môžu byť uložené na zabezpečenom serveri v spoločnosti v Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. v rámci EÚ.

Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezodplatne a písomne kedykoľvek na adrese každého správcu samostatne s účinkami voči danému správcovi písomne odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údaju atď. Odvolanie tohoto súhlasu pred ukončením doby trvania akcie má za následok vylúčenie účastníka z akcie. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov - www.uoou.cz

Účastníci akcie v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník výslovne udeľujú súhlas s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu) a v propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a ním poskytovanými výrobkami a službami, s tým, že možno zaobstarávať a zverejňovať spomínaným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov akcie. Uvedený súhlas je platný po dobu 5 rokov odo dňa skončenia doby konania akcie.

8. Záverečné ustanovenia

 • a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.
 • b) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné plniť alternatívne.
 • c) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi akcie pre ďalšie marketingové či charitatívne účely
 • d) Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 • e) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v akcii. Výhry nezískajú účastníci, ktorí nesplnia čo i len okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky pre získanie výhier.
 • f) Usporiadateľ ani organizátor akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
 • g) Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v akcii. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady či akékoľvek riziká a záväzky spojené s akčnými výrobkami alebo ich používaním. Výhry nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti či inom plnení.
 • h) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami akcie.
 • i) Vymáhanie účasti v akcii či výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a primeraným spôsobom zverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním akčných výrobkov.
 • j) Výhry, ktoré nebolo možné v akcii rozdeliť či prideliť, alebo sa nepodarilo inak výhercovi doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa akcie k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom.
 • k) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.
 • l) Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.
 • m) V prípade rozporu znenia tohto štatútu a skrátených pravidiel má prednosť znenie týchto úplných pravidiel akcie.
 • n) Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na www.ziarivyriad.sk
 • o) V prípade akýchkoľvek otázok sa účastník môže obrátiť na kontaktný email info@siemens-akcia.sk