Voorwaarden Verlengde Waarborg Siemens

De onderstaande bepalingen, die de voorwaarden en de omvang van de prestaties van de Verlengde Waarborg Siemens beschrijven, hebben geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004, in het kader van de verkoopsovereenkomst met de eindgebruiker.

1. Omvang van de prestaties en voorwaarden van de Verlengde Waarborg Siemens

1.1. Tijdens de duur van de Verlengde Waarborg Siemens herstelt Siemens kosteloos alle aantoonbare materiaal- en/of productiefouten wanneer Siemens hiervan onmiddellijk na de vaststelling en binnen de looptijd van de Verlengde Waarborg Siemens in kennis werd gesteld.

1.2. De naleving van de Verlengde Waarborg Siemens gebeurt door een herstelling, d.w.z. door het toestel te herstellen of door het vervangen van onderdelen naar goeddunken van Siemens. Indien een herstelling economisch onverantwoord blijkt of onmogelijk is, behoudt Siemens zich het recht voor om in de plaats van te herstellen, een gelijkwaardig vervangtoestel aan te bieden. Vervangen onderdelen en omgewisselde toestellen worden eigendom van Siemens.

1.3. In het geval van vervanging van het toestel, zal er rekening gehouden worden met het gebruik dat de consument van het toestel heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend op de prijs van het nieuwe toestel en dat percentage bedraagt 1% per maand gebruik.

1.4. Indien er geen toepassing van de Verlengde Waarborg Siemens dekking geldt, worden de kosten voor herstelling en andere geleverde prestaties (bv. transport- en controlekosten) tegen de geldende tarieven aan de consument gefactureerd.

1.5. De Siemens Verlengde Waarborg kan niet op andere toestellen worden overgedragen.

1.6. De Verlengde Waarborg Siemens moet worden gesloten tijdens de looptijd van de wettelijke garantie van twee jaar na levering van het toestel.

1.7. Prestaties in het kader van de Verlengde Waarborg Siemens kunnen alleen in aanmerking worden genomen op vertoon van het aankoopbewijs (met aankoop- en/of leveringsdatum).

2. Duur en overdraagbaarheid van de Siemens Verlengde Waarborg

2.1. Met de Verlengde Waarborg Siemens is Siemens onmiddellijk na de wettelijke garantieperiode van twee jaar belast met de in punt 1 genoemde prestaties voor een periode van drie jaar. De overeenkomst eindigt automatisch na afloop van de Verlengde Waarborg Siemens van drie jaar en vereist geen opzegging.

2.2. Uitgevoerde prestaties onder de Siemens Verlengde Waarborg hebben noch een verlenging van de duur van de Siemens Verlengde Waarborg tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuw Verlengde Waarborg Siemens.

2.3. Indien het toestel binnen de in punt 2.1 van deze bepalingen vermelde looptijd wordt vervangen gaat de resterende looptijd van de Verlengde Waarborg Siemens over op het vervangtoestel.

2.4. Bij de verkoop of overdracht van het toestel kan de Siemens Verlengde Waarborg op de nieuwe eigenaar worden overgedragen. In dat geval moet Siemens via schrijven aan BSH Home Appliances N.V., Laarbeeklaan 74, 1090 Jette of via e-mail: ExtendedWarranty.be@Siemens-Home.BSH-Group.com van deze wijzigingen in kennis worden gesteld. De contractuele bepalingen van de Verlengde Waarborg Siemens blijven onverminderd van kracht en gaan onveranderd op de nieuwe eigenaar over. Ook dit is geen aanleiding om de duur van de Verlengde Waarborg Siemens te verlengen of een nieuwe contract aan te gaan.

3. Geen toepassing van de Verlengde Waarborg Siemens

Prestaties in het kader van de Verlengde Waarborg Siemens zijn niet van toepassing op kwetsbare onderdelen (bv. glas, kunststof, rubber of gloeilampen), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de Siemens Verlengde Waarborg geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Siemens is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen, niet- huishoudelijk gebruik of schade veroorzaakt door tussenkomsten van de consument of derden.

De Verlengde Waarborg Siemens geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

  • een verkeerde elektrische aansluiting
  • chemische en elektrochemische inwerking van water
  • abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  • gebruik van het toestel waarvoor het niet voorzien is
  • contact met agressieve stoffen.

4. Toestellen dewelke onder de Verlengde Waarborg Siemens vallen

De Verlengde Waarborg is van toepassing op de volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf)ovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. De in het aanvraagformulier vermelde prijs is onmiddellijk betaalbaar via creditcard (via de website van Siemens). De prijzen zijn inclusief BTW en worden gefactureerd op datum van het afsluiten van de Verlengde Waarborg Siemens. De aangeduide prijs is de totaal te betalen prijs inclusief BTW. De verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NV BSH Home Appliances NV, te 1090 Jette, Laarbeeklaan 74.

6. Herroepingsrecht

6.1. Indien de Verlengde Waarborg Siemens werd afgesloten via de website van Siemens heeft de consument het recht aan Siemens mee te delen dat hij/zij afziet van de Verlengde Waarborg Siemens, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het afsluiten van de Verlengde Waarborg Siemens.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument BSH via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website: http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal BSH de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die zij/hij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BSH op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van BSH terug. BSH betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal BSH de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. BSH behoudt zich het recht voor om geen cash terugbetalingen te verrichten.

Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de Verlengde Waarborg Siemens geacht aanvaard te zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Deze voorwaarden betreffen geen uitgebreidere of andere vorderingen – in het bijzonder inzake het herstellen van schade dat buiten het toestel om is ontstaan - voor zover de aansprakelijkheid van Siemens niet wettelijk vaststaat.

7.2. Siemens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een storing van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

8. Bescherming van privacy

BSH behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de consument te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de consument worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de consument ten allen tijde het recht om die gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de consument niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de consument contact opnemen met de klantendienst van BSH op bovenvermelde contactgegevens.

9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle onderdelen van de site van Siemens zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Siemens.

9.2. Consumenten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van Siemens, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Siemens. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Siemens door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Siemens.

10. Afwikkeling van een interventie of melding van wijzigingen

10.1. Gelieve de gegevens van het signalisatieplaatje te noteren bij aanvraag van reparatiewerken binnen de periode van de Verlengde Waarborg Siemens. Bijkomende informatie over het signalisatieplaatje en de plaats ervan op het toestel vindt u op internet via http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop/onderdelen.

10.2. Gelieve in geval van aanvraag of bij een wijziging van uw contract uw persoonlijke gegevens of de verkoop/overdracht van het toestel contact op te nemen met de Siemens-klantenservice

10.3. Houd op de dag van de reparatie het bewijs van de Verlengde Waarborg Siemens en het originele aankoopbewijs van het toestel bij de hand voor onze technicus. Gelieve bij afhaling door Siemens of door uw verdeler een kopie van de Verlengde Waarborg Siemens en van het aankoopbewijs van het toestel bij de verzendingsdocumenten te voegen.

11. Algemeen

11.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

11.2. De consument erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

11.3. Indien het contract online wordt aangekocht, dan wordt het contract tussen Siemens en de consument gesloten in de taal van de site.

11.4. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.