Използване на бисквитки

Уеб сайтът на Siemens използва бисквитки, за да събира анонимни статистически данни, които помагат за подобряване работата на сайта и усъвършенстване на съдържанието и осигуряват допълнителни функции за потребителя. Игнорирайте това съобщение или изберете една от опциите, ако сте готови да продължите. Щракнете върху връзките вдясно, ако искате да получите повече информация за използваните бисквитки или да промените настройките.

Игнорирайте това съобщение, ако сте готови да продължите. Използвайте линковете по-долу, за да получите повече информация за използваните бисквитки и за начините да управлявате настройките си.

Гаранция на Siemens

Онлайн заявка за ремонт

Ремонт за домакински уреди Siemens

Siemens предлага оптималните сервизни услуги за всички домакински уреди Siemens. От пералнята до кафе машината – сервизът на Siemens е на Ваше разположение.

Ако уредът Ви се нуждае от ремонт, инспекция или поддръжка, сервизът на Siemens предлага бърза експертна помощ. Можете да се свържете със сервиза онлайн или по телефона. Кликнете върху "Онлайн заявка за ремонт", за да видите информацията за контакт и да запишете час. Ако не сте сигурни, дали уредът Ви е в гаранция, вижте секцията "Гаранция на производителя".

Гаранция на производителя на Siemens

Долните условия описват изискванията и обхвата на нашата гаранция. Те не оказват влияние върху законните ви права или задълженията на вашия търговец на дребно и договора ви с него.

Ние предоставяме гаранционно обслужване за този уред при следните условия:

1. Съгласно долните условия (т. 2-7) отстраняваме такива дефекти в уреда, които са явно причинени от неизправности в материала и/или при производството, при условие, че получим информацията веднага щом бъде установен дефектът и в рамките на 24 месеца от датата на закупуване („Гаранционен срок“).

2. Услугата се предоставя на цялата територия на Р България. Моля да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти-070020818.

3. Гаранционна отговорност не се приема за дефекти, породени от повреда при транспортиране, за която не носим отговорност, неправилна инсталация и монтаж, неправилна употреба, вкл. случаите, когато уредът е използван извън домашна обстановка, лоша поддръжка или неспазване на инструкциите за работа или монтаж.

4. Гаранцията не обхваща чупливи предмети като стъклени или козметични части, нито консумативи като ел. крушки, аксесоари, гумени уплътнения, други с органичен сервизен живот, с ограничен срок на годност и живот-батерии, акумулатори, лампи, филтри. Гаранционната отговорност не се задейства от малки разлики в номиналните характеристики, които не влият на стойността или целевата годност на уреда, нито от повреди, причинени от химическото или електрохимическото влияние на водата или по принцип от изключителни природни условия, неправилни условия на работа или досег на уреда с неподходящи материали. Както и при повреди,възникнали вследствие на прекалено ниско или прекалено високо напрежение; липса на вода; повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства или природни бедствия (пожари, наводнения, земетресения, гръмотевични бури и др.); повреди, причинени от хлебарки, мишки или други животни.

5. Запазваме си правото да анулираме гаранцията:

а) Ако поправките или други интервенции са извършени от лица, неупълномощени от нас за извършване на тази дейност, или ако уредът е ремонтиран с неоригинални резервни части, екстри или аксесоари; или

б) Има несъответствие между данните на уреда(табелката с данни на уреда, която е на самия уред) и покупен документ, или липса на данни на уреда.

6. Предоставянето на гаранционно обслужване е безплатно, като ние решаваме дали то ще е във вид на ремонт или замяна на уреда. Възможно е да се наложи малките уреди или прахосмукачки, за които е приемливо да се транспортират или върнат с пощенска услуга, да се предадат или транспортират до нашия център за обслужване на клиенти. Всички други уреди се ремонтират на място. Във всеки случай трябва да се представи покупен документ за уреда. Сменените части стават наша собственост.

7. В случай че упълномощения сервиз не поправи продукта, който се намира в гаранция, в срок от 30 дни от датата на заявяване на повредата или ако повредата не може да бъде отстранена, продуктът се заменя с нов, или платената сума от купувача му се връща обратно.

8. Предоставянето на гаранционни услуги не слага началото на нов гаранционен срок. Гаранционният срок за сменени резервни части изтича с изтичането на гаранцията на уреда като цяло.

9. Изключват се други рекламации, свързани с обезщетения за последващи загуби, освен когато тази отговорност е задължителна по закон.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ззП, чл.112-115

Tърговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи

от гаранцията по чл. 112 – 115!

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба

потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе

стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да

избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е

невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в

сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако

неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на

обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е

свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на

договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за

продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в

съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец,

считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2

потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената

сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в

съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи

за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й,

и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за

претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и

когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той

има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за

намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна

на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от

предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да

удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от

потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез

извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.

115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може

да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока

с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две

години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната

на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и

потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг

срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Издател на гаранцията: БСХ Домакински уреди България ЕООД

Сервиз на Siemens: Ремонт

Ако уредът Ви се нуждае от ремонт, инспекция или поддръжка, сервизът на Siemens предлага бърза експертна помощ. Можете да се свържете със сервиза онлайн или по телефона.

Свържете се с екипа на Siemens

Любезният и подготвен екип за обслужване на клиенти на Siemens е на Ваше разположение – от съвети до отстраняване на проблеми.