Декларация за защита на личните данни

Условията по-долу описват предварителните условия и обхвата на гаранцията ни. Те не влияят на вашите установени права или на задълженията на търговеца ви или на договора ви с него.

Предлагаме гаранционно покритие за този уред, отговарящо на следните условия:

1. В съответствие с описаните по-долу условия (параграфи 2 - 7) ще отстраним дефекти на уреда, причинени от материални и/или производствени грешки, при условие че за тях е съобщено веднага след установяването им и в рамките на 24 месеца от датата на покупката („Гаранционен период“).

2. Има вероятност да не можем да предложим обслужване за всички острови около Обединеното Кралство и Ирландия. Свържете се с търговеца или с нашата служба за обслужване на клиенти.

3. В случаите, в които уредите се монтират на лодки:-
а. Ако електричеството се доставя от сушата (когато става дума за жилище-лодка), гаранционните условия важат.
б. Ако електричеството на лодката се генерира от собствен източник, тези гаранционни условия не важат.

4. Гаранцията не може да бъде удължена за чупливи части - стъкло или козметични елементи, както и консумативи, например крушки. Не носим гаранционна отговорност за незначителни отклонения от номиналните характеристики, които не оказват съществено въздействие върху състоянието на уреда или пригодността му за употреба, нито за щети, причинени от химическо или електрохимическо въздействие на водата или най-общото на някакви необичайни атмосферни влияния или неподходящи условия на експлоатация, нито в случай на контакт на уреда с неподходящи материали. Не поемаме гаранционна отговорност и в случай на повреда при транспортиране, за което не носим отговорност, неправилен монтаж и сглобяване, неправилна употреба, включително и в среда, която не е домакинска, лоша поддръжка или неспазване на указанията за експлоатация и сглобяване.

5. Запазваме си правото да анулираме гаранцията: -
а. В случай, че са извършвани ремонти или други интервенции от неупълномощени лица или ако на уредите са монтирани неоригинални резервни части, допълнения или аксесоари; или
б. В случай на физически тормоз или словесна обида към служител.

6. Гаранционното обслужване е безплатно, като си запазваме право да решим дали да е под формата на ремонт или подмяна на уреда. Малките уреди или прахосмукачките, които могат срещу разумна сума да се транспортират или изпратят по пощата, се носят лично или се изпращат по куриер до център за обслужване на клиенти. Всички останали уреди се обслужват на място. Във всички случаи се представя касов бон за покупката. Подменените части стават наша собственост.

7. В случай на доставка на уред за подмяна си запазваме правото да начислим подходяща парична компенсация за времето, в което уредът е ползван.

8. Сервизното обслужване в рамките на гаранцията не удължава срока на гаранцията, нито поставя началото на нов гаранционен период. Гаранцията на монтирани резервни части приключва с изтичането на общата гаранция на уреда.

9. Не се приемат други искания във връзка с обезщетение за последващи загуби, с изключение на случаите, в които по закон е задължително поемането на отговорност.

Тези гаранционни условия важат за уреди, закупени в Обединеното Кралство и Република Ирландия. Ако уредите, предлагани в други държави, са с подходящи технически характеристики (напр. напрежение, честота, газ и др.) за климатичните и екологични условия на съответната държава, условията на гаранцията важат при положение, че на място има изградена мрежа за сервизно обслужване. За уреди, закупени извън Обединеното Кралство и Република Ирландия, важат гаранционните условия, публикувани от съответните местни представителства в държавата. Тези гаранционни условия могат да се получат от специализирания търговец, от който е закупен уредът или директно от наш представителен офис.