Garantiitingimused

Allpool olevad tingimused kirjeldavad meie garantii eeldusi ja ulatust. Need ei mõjuta sinu seadusjärgseid õigusi ega sinu edasimüüja kohustusi ja sinu lepingut nendega.

Me tagame kindlustuskatte seadmele, millele kehtivad järgmised tingimused.

1. Vastavalt allpool nimetatud tingimustele (punktid 2–7), kõrvaldame me seadet mõjutavad defektid, mis tulenevad selgelt materjali- ja/või tootmisvigadest, tingimusel, et nendest antakse teada kohe peale nende tuvastamist ja 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast („garantiiperiood“).

2. Teenus ei pruugi olla saadaval kõigil Ühendkuningriiki ümbritsevatel saartel ja Iirimaal. Küsi selle kohta teavet oma edasimüüjalt või võta ühendust meie klienditeenindusega.

3. Kui seadmed on paigaldatud veesõidukitesse:
a. Kui elektrit saadakse maismaalt (nt paatmaja puhul), garantiitingimused kehtivad.
b. Kui elektrit toodab veesõiduki mootori, garantiitingimused ei kehti.

4. Garantii ei laiene õrnadele esemetele, näiteks klaasist või kosmeetilistele osadele või kulumaterjalile, nt lambipirnid. Garantiikohustust ei tekita väikesed kõrvalekalded nimiomadustest, mis ei oma tähtsust seadme väärtusele või kasutuskõlblikkusele, või kahjustused, mille on põhjustanud vee keemilised või elektrokeemilised mõjud ja erakorralised keskkonnatingimused, sobimatud töötingimused või masina kokkupuude sobimatute materjalidega. Samuti ei teki garantiikohustust siis, kui defektid tulenevad transpordi käigus tekkinud kahjudest, mille eest me ei vastuta, valest paigaldamisest ja kokkupanemisest, sobimatust kasutamisest, samuti siis, kui seadet kasutati mittekodustes tingimustes, kehvast hooldamisest või kasutus- ja koostejuhiste eiramisest.

5. Jätame endale õiguse muuta garantii kehtetuks:
a. Kui parandustöid või muid sekkumisi viivad läbi inimesed, kes ei ole meie poolt seda tegema volitatud või kui seadmele on paigaldatud mitte originaalvaruosad, lisad või lisatarvikud; või
b. Töötaja vastu suunatud füüsilise või vaimse vägivalla korral.

6. Garantiieraldis on tasuta ja meie otsustame, kas see vormistatakse seadme parandamise või väljavahetamisena. Väikeseadmeid või tolmuimejaid, mida on võimalik mõistlikult transportida või postitada, võib olla vajalik edastada või saata meie klienditeenindusse. Kõik muud seadmed parandatakse kohapeal. Igal juhul tuleb esitada ostutšekk. Väljavahetatud osad lähevad meie omandisse.

7. Juhul kui tarnitakse asendusseade, jätame endale õiguse nõuda rahalist kompenseerimist vastavalt juba möödunud kasutusperioodile.

8. Garantiikorras teenuste osutamine ei pikenda garantii kehtivusaega ega käivita uut garantiiperioodi. Paigaldatud varuosade garantiiperiood lõppeb koos seadme garantii aegumisega.

9. Muud nõuded kaudsete kahjude kompenseerimiseks on välistatud, välja arvatud siis, kui selline kohustus on õiguslikult kohustuslik.

Need garantiitingimused kehtivad seadmetele, mis on ostetud Ühendkuningriigist ja Iiri Vabariigist. Kui seadmed on saadetud teistesse riikidesse asjassepuutuva riigi kliima- ja keskkonnatingimustele sobivate tehniliste nõuetega (nt pinge, sagedus, gaasi tüübid jne), siis garantiitingimused kehtivad tingimusel, et olemas on kohalik klienditeenindusvõrgustik. Väljaspool Ühendkuningriiki ja Iiri Vabariiki ostetud seadmetele kehtivad kõnealuse riigi asjakohase kohaliku esindaja välja antud garantiitingimused. Neid on võimalik saada edasimüüjalt, kelle käest seade osteti, või otse kohaliku esindaja käest.