תנאים והתניות

תנאים והתניות של האחריות

התנאים להלן מתארים את דרישות הקדם ואת מסגרת האחריות. הן אינן משפיעות על זכויותיך החוקיות או על המחויבויות של המשווק והחוזה שלך איתו.

אנו מספקים כיסוי אחריות למכשיר זה בכפוף לתנאים הבאים:

1. בהתאם לתנאים להלן (סעיפים 2-7), אנו נתקן כל פגם המשפיע על המכשיר שנובע בבירור כתוצאה מפגמים בחומרים או בייצור, בתנאי שאלה מדווחים מיד לאחר זיהויים ווך 24 חודשים מתאריך הרכישה ("תקופת האחריות").

2. ייתכן שהשירות אינו זמין בכל האיים הסובבים את בריטניה ואירלנד. יש לבדוק עם המשווק או ליצור קשר על מחלקת שירות הלקוחות.

3. כאשר מכשירים הותקנו על סירות:-

א. אם החשמל מסופק מהיבשה (כלומר במקרה של סירות למגורים) תנאי אחריות זו יחולו.

ב. אם החשמל בסירה מיוצר על-ידי מנוע הסירה תאי אחריות זו לא יחולו.

4. האחריות לא תחול על פריטים שבירים כגון זכוכית או חלקים קוסמטיים או מתכלים כגון נורות. חבות האחריות לא תופעל משינויים בתכונות נומינליות שאין להן משמעות לגבי ערך המכשיר או התאמתו לשימוש, או על נזק שנגרם כתוצאה מהשפעות כימיות או אלקטרו-מכניות של מים וככלל על-ידי תנאי סביבה קיצוניים, תנאי תפעול בלתי הולמים, או מגע שלל המכשיר עם חומרים בלתי מתאימים. כמו כן, לא תחול חבות האחריות אם הפגמים נובעים מנזק כתוצאה מהובלה שעבורה איננו אחראים, התקנה או הרכבה בלתי נאותים, כולל שימוש במכשיר בסביבה שאינה ביתית, תחזוקה לקויה או אי-הקפדה על הוראות ההפעלה או ההרכבה.

5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את האחריות: -

א. אם נעשו תיקונים או שינויים אחרים על-ידי אנשים שאינם מורשים על-ידינו לבצעם, או אם הותקנו במכשירים חלפים, תוספות או אביזרים שאינם מקוריים; או

ב. במקרה של פגיעה פיזית או מילולית המכוונת כלפי חבר צוות כלשהו.

6. הטיפול במסגרת האחריות יהיה ללא תשלום ואנו נקבע יתבצע תיקון או החלפה של המכשיר. מכשירים קטנים או שואבי אבק שניתן להובילם או לשלחם בדואר באופן סביר יועברו או יישלחו למרכז שירות הלקוחות. כל מכשיר אחר יתוקן באתר הלקוח. בכל מקרה יש להציג הוכחת קנייה. חלקים שהוחלפו יעברו לבעלותנו.

7. במקרה של אספקת מכשיר חלופי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגביית תשלום בהתייחס לתקופת השימוש במכשיר הקודם.

8. אספקת שירותם במסגרת האחריות אינו מאריכה את תקופת האחריות או מפעילה תקופת אחריות חדשה. תקופת האחריות עבור חלפים שהותקנו תסתיים בתום תקופת האחריות של המכשיר בכללותו.

9. תביעות אחרות בנוגע לפיצוי או אובדן נסיבתי אינן כלולות, למעט כאשר חבות כזו חלה עפ"י חוק.

תנאי אחריות אלה חלים על מכשירים הנרכשים בבריטניה וברפובליקה האירית. אם משירים הנשלחים לארצות אחרות כוללים את התנאים הטכניים (כלומר מתח, תדירות, סוג גז וכו') לתנאי האקלים והסביבה בארץ המדוברת, תנאי האחריות יחולו ובלבד שקיימת רשת שירות לקוחות. מכשירים הנרכשים מחוץ לבריטניה ולרפובליקה האירית כפופים לתנאי האחריות המפורסמים על-ידי משרד הנציגות המקומית בארץ זו. ניתן לקבלם מידי המשווק המורשה שממנו רכשת את המכשיר, או ישירות ממשרד הנציגות המקומית.