Garantijos sąlygos ir nuostatos

Toliau pateiktos nuostatos apibrėžia išankstines sąlygas ir garantijos apimtį. Jos neturi įtakos jūsų teisėms pagal įstatymą arba mažmeninės prekybos pardavėjo įsipareigojimams bei jūsų sutarčiai su juo.

Garantiją šiam prietaisui suteikiame toliau nurodytomis sąlygomis.

1. Pagal tolesnes nuostatas (2–7 punktus) mes ištaisysime tokius prietaiso defektus, kuriuos galima aiškiai priskirti medžiagų ir (arba) gamybos brokui, jei apie juos bus pranešta iškart, kai jie bus pastebėti, bet ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo pirkimo datos (per garantinį laikotarpį).

2. Techninė priežiūra gali būti teikiama ne visose salose greta JK ir Airijos. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

3. Atvejai, kai prietaisai montuojami laivuose:
a) jeigu elektros energija tiekiama iš sausumos (t. y. plaukiojantiems namams), tuomet šios garantijos sąlygos taikomos;
b) jeigu laivui elektros energiją gamina laivo variklis, tuomet šios garantijos sąlygos netaikomos.

4. Garantija netaikoma dūžtantiems elementams, pavyzdžiui, stiklui, taip pat kosmetinėms dalims ir eksploataciniams elementams, pavyzdžiui, lemputėms. Pretenzijų pagal garantiją negali būti reiškiama dėl nedidelių nukrypimų nuo vardinių charakteristikų, kurios neturi reikšmės prietaiso vertei ar tinkamumui naudoti pagal paskirtį, taip pat dėl žalos, sukeltos vandens cheminio ar elektrocheminio poveikio, išskirtinių aplinkos sąlygų, netinkamų naudojimo sąlygų ir tais atvejais, jeigu prietaisas lietėsi su netinkamomis medžiagomis. Taip pat pretenzijos pagal garantiją nebus priimamos, jeigu defektai atsirastų dėl gabenant padarytos žalos, už kurią mes nesame atsakingi, netinkamo sumontavimo ir surinkimo, netinkamo naudojimo, įskaitant atvejus, kai prietaisas naudojamas ne buitinėje aplinkoje, netinkamos priežiūros ir nesilaikant naudojimo ar surinkimo instrukcijų.

5. Pasiliekame teisę anuliuoti garantiją toliau išvardytais atvejais.
a. Jeigu remontą ar kitokią intervenciją atliko mūsų neįgalioti asmenys, jeigu į mūsų prietaisus buvo sumontuotos neoriginalios atsarginės dalys, priedai ar reikmenys.
b. Jeigu bet kuris personalo darbuotojas būtų fiziškai ar žodžiu užgauliojamas.

6. Garantiniai darbai atliekami nemokamai ir mes nuspręsime, ar atlikti remontą, ar pakeisti prietaisą. Smulkius prietaisus ar dulkių siurblius, kuriuos nesudėtinga gabenti ar siųsti paštu, gali reikėti perduoti ar nusiųsti mūsų klientų aptarnavimo centrui. Visi kiti prietaisai remontuojami vietoje. Visais atvejais būtina pateikti pirkimo kvitą. Pakeistos dalys tampa mūsų nuosavybe.

7. Jeigu prietaisas buvo pakeistas nauju, pasiliekame teisę priskaičiuoti atitinkamą piniginę kompensaciją už jau įvykusį prietaiso naudojimo laikotarpį.

8. Garantinio aptarnavimo suteikimas nepratęsia ir nenustato naujo garantijos laikotarpio. Įtaisytų atsarginių dalių garantijos laikotarpis baigiasi kartu su viso prietaiso garantijos laikotarpiu.

9. Kitos pretenzijos, susijusios su kaip pasekmė kilusių nuostolių kompensavimu, nepriimamos, išskyrus atvejus, kai toks įsipareigojimas teisiškai privalomas.

Šios garantijos sąlygos taikomos prietaisams, įsigytiems Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Jeigu į kitas šalis išsiųstų prietaisų techninės sąlygos (t. y. įtampa, dažnis, dujų tipas ir pan.) atitinka tos šalies klimato ir aplinkos sąlygas, garantijos sąlygos bus taikomos, jei toje šalyje yra vietinis klientų aptarnavimo tinklas. Prietaisams, įsigytiems už Jungtinės Karalystės ir Airijos ribų, taikomos tokios garantijos sąlygos, kokias publikuoja atitinkama vietinė atstovybė toje šalyje. Jas galima gauti iš specializuoto pardavėjo, iš kurio pirkote prietaisą, arba tiesiai iš mūsų vietinės atstovybės.