Warunki gwarancji

Warunki przedstawione poniżej określają wymagania wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie mają wpływu na ustawowe prawa klienta ani obowiązki dystrybutora wynikające z jego umowy z klientem.

Udzielona przez nas gwarancja na to urządzenie podlega następującym warunkom:

1. Zgodnie z warunkami określonymi poniżej (punkty 2 - 7) zobowiązujemy się usunąć wpływające na urządzenia usterki, które wyraźnie wynikają z wad materiałowych i/lub produkcyjnych, pod warunkiem że będą zgłoszone natychmiast po wykryciu oraz w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu („Okres Gwarancji”).

2. Usługa gwarancyjna może być niedostępna dla niektórych wysp w pobliżu Wielkiej Brytanii i Irlandii. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem lub naszym działem obsługi klienta.

3. W przypadku montażu urządzeń na łodziach:
a. Jeśli energia elektryczna dostarczana jest z lądu (np. w przypadku łodzi mieszkalnych), obowiązują niniejsze warunki gwarancji.
b. Jeśli energia elektryczna generowana jest przez silnik łodzi, niniejsze warunki gwarancji przestają obowiązywać.

4. Gwarancja nie obejmuje części wrażliwych na uszkodzenia, takich jak szkło lub elementy dekoracyjne, ani części eksploatacyjnych, takich jak żarówki. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie dotyczy drobnych odchyleń od cech nominalnych, które są bez znaczenia dla wartości urządzenia lub jego przydatności do określonego celu, ani szkód spowodowanych przez chemiczne lub elektrochemiczne działanie wody i ogólnie przez wyjątkowe warunki środowiskowe, nieodpowiednie warunki eksploatacji lub urządzenia, które weszły w kontakt z nieodpowiednimi materiałami. Producent nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli usterki wynikają z uszkodzeń transportowych, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, nieprawidłowej instalacji i montażu, niewłaściwego użytkowania, jak również w przypadku gdy urządzenie zostało użyte w środowisku innym niż gospodarstwo domowe, było nieprawidłowo konserwowane lub nie przestrzegano instrukcji obsługi lub montażu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia gwarancji:
a. Jeśli naprawy lub inne działania zostaną przeprowadzone przez podmioty nieupoważnione przez nas lub jeśli nasze urządzenia zostaną wyposażone w nieoryginalne części zamienne, dodatki, akcesoria lub
b. W przypadku fizycznego lub słownego znieważania naszego personelu.

6. Naprawy gwarancyjne będą realizowane bezpłatnie, a decyzję o ich formie (naprawa lub wymiana urządzenia na nowe) podejmiemy samodzielnie. W przypadku małych urządzeń lub odkurzaczy, które bez problemu można przetransportować lub wysłać pocztą, może zajść potrzeba przekazania lub przesłania do naszego centrum obsługi klienta. Wszystkie pozostałe urządzenia będą naprawione na miejscu u klienta. W każdym przypadku należy przygotować dowód zakupu. Wymienione części stają się naszą własnością.

7. W przypadku wymiany urządzenia na nowe zastrzegamy sobie prawo naliczenia odpowiedniej rekompensaty pieniężnej za okres eksploatacji starego urządzenia.

8. Świadczenie usług gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny na zamontowane części zamienne kończy się wraz z wygaśnięciem gwarancji na całe urządzenie.

9. Pozostałe roszczenia dotyczące odszkodowania za straty wynikowe są wykluczone, chyba że takie zobowiązanie wynika z przepisów prawa.

Niniejsze warunki gwarancji dotyczą urządzeń zakupionych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jeżeli urządzenia dostarczane do innych krajów mają warunki techniczne (np. napięcie, częstotliwość, typ gazu itp.) odpowiednie dla warunków klimatycznych i środowiskowych w danym kraju, warunki gwarancji będą miały zastosowanie pod warunkiem że istnieje lokalna sieć obsługi klienta. Urządzenia zakupione poza granicami Wielkiej Brytanii i Irlandii podlegają warunkom gwarancji opublikowanym przez odpowiednich lokalnych przedstawicieli w danym kraju. Warunki te można uzyskać u dystrybutora, u którego zakupione zostało urządzenie lub bezpośrednio u naszego lokalnego przedstawiciela.