Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, dzięki którym strona może funkcjonować poprawnie. Takie ciastka pozwalają np. wybierać funkcje strony lub logować się na Twoje konto na naszej stronie. Cookies statystyczne umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Zgoda na zapisywanie cookies statystycznych na Twoim komputerze wynika z Twoich ustawień przeglądarki internetowej. Ta strona używa również cookies reklamowych (w tym definiujących Twoje preferencje), dzięki którym możemy dostarczać Tobie reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Te pliki pochodzą od dostawców usług internetowych. Informacje zawarte w tych plikach cookies będą przetwarzane przez te podmioty. Szczegółowe informacje na temat tych ciasteczek dostępne są w pliku „Informacje na temat cookies” w części „Pliki cookies związane z dostarczaniem reklam”. Informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach mogą być uznane za dane osobowe. Dzięki niektórym plikom cookie możemy przetwarzać dane osobowe. Ustawienia Twojej przeglądarki decydują o tym, czy wyrażasz zgodę na instalowanie tych ciasteczek. Jeżeli nie godzisz się na instalowanie cookies wybierz przycisk „Nie, dziękuję za wszystkie cookies”. Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz przetwarzania danych osobowych:

 


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Siemens inspiruje do oceny 2”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Siemens inspiruje do oceny 2” (dalej Loteria) jest firma JET EVENTS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Usypiskowej 12, 02-368 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127027, NIP: 526-26-52-781, REGON: 015208387 (dalej Organizator).
§ 2
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
§ 3
Loteria rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2019 r. i trwa do dnia 31 maja 2020 r. (dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego).

§ 4
Loteria organizowana jest na obszarze całej Polski na podstawie niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

§ 5
Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/loteria-opinie przez cały okres trwania Loterii.

§ 6
Loteria ma na celu promocję urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens.

§ 7
1. Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii oraz w celu przeprowadzenia losowań nagród Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165) oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora.
2. Organizator wydał regulamin działania Komisji.
3. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród.

§ 8
Warunkiem wzięcia udziału w Loterii przez Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

§ 9
Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.
II. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

§ 10
W Loterii mogą uczestniczyć osoby fizyczne mające ukończone 18 lat mające adres zamieszkania na terenie Polski.


§ 11
W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

§ 12
Do Loterii może się zgłosić uczestnik (dalej Zgłoszenie) spełniający warunki określone w §10 i §11, który:
1. jest użytkownikiem sprzętu gospodarstwa domowego marki Siemens; na temat którego informacje są dostępne na stronie www.siemens-home.bsh-group.com;
2. w okresie od 15 lutego 2019 r. od godziny 00:00:00 do 31 grudnia 2019 r. do godziny 23:59:59 na stronie: www.siemens-home.bsh-group.com wybierze z listy produkt, którego jest użytkownikiem i zgodnie z regulaminem strony internetowej www.siemens-home.bsh-group.com/pl zgłosi opinię dotyczącą użytkowanego produktu (dalej „Urządzenie”) oraz poda adres e-mail do kontaktu;
3. zgłaszając opinię dotyczącą Urządzenia, po zapoznaniu się z informacją o Loterii, wyrazi zgodę na udział w Loterii i zaakceptuje jej regulamin.

§ 13
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
2. Zgłoszenia są zapisywane na serwerze systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie. Każde Zgłoszenie otrzymuje indywidualny numer ID. Numer ID jest nadawany w kolejności wpływania Zgłoszeń.

§ 14
1. Uczestnik ma prawo zgłosić opinię dotyczącą danego Urządzenia tylko raz. Do Loterii można dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń opiniując za każdym razem inne Urządzenie, którego uczestnik używa, z zachowaniem zasad opisanych w §12. Zgłoszenie przez uczestnika więcej niż jeden raz opinii dotyczącej tego samego Urządzenia stanowi podstawę wykluczenia tego uczestnika z udziału w Loterii.
2. Uczestnik w celu zgłoszenia uczestnictwa w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego adresu e-mail, który podał podczas Zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Loterii w odniesieniu do tego samego Urządzenia przez tego samego uczestnika przy użyciu innego adresu e-mail stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.

§ 15
Zgłoszenia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu nie biorą udziału w Loterii.

§ 16
1. Niedopuszczalne jest stosowanie przez uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora, zostanie wykluczony z Loterii.
2. Zakazane jest generowanie tzw. ”sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania Zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie Zgłoszenia (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera, które w sposób zautomatyzowany dokonują Zgłoszeń). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

§ 17
Uczestnikowi jest przyznawany jeden los za prawidłowe Zgłoszenie.
III. NAGRODY I LOSOWANIE

§ 18
Pula nagród o wartości 6800 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset) obejmuje: 4 nagrody w postaci tabletu APPLE IPAD 32GB WI-FI GWIEZDNA SZAROŚĆ (MP2F2FDA), 9,7 cala, rozdzielczość: 2048x1536, system: Apple iOS, RAM: 2GB, dysk: 32GB, liczba rdzeni: 2, łączność: Wi-Fi, każdy o wartości 1700 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

§ 19
1. W Loterii odbywają się cztery losowania. Losowania nagród są przeprowadzane ręcznie, pod nadzorem Komisji, w siedzibie Organizatora.
2. W losowaniach biorą udział wszystkie nr ID przydzielone Zgłoszeniom zgodnie z opisem w §13.
3. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych Zgłoszeń do Loterii, które biorą udział w danym losowaniu.
4. Podczas każdego losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadającą nr ID zgłoszenia (rozpoczynając od rzędu jedności), które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. W przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID Zgłoszeń z okresu przyjmowania Zgłoszeń, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie ze zgłoszeń. Czynność tę powtarza się aż do wylosowania liczby z zakresu nadanych uprzednio nr ID.
6. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urn dokonuje osoba wskazana przez Komisję.
7. Losowania odbywają się w terminach:
a) I – 16 kwietnia 2019 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 15 lutego 2019 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 marca 2019 roku.
b) II – 15 lipca 2019 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 kwietnia 2019 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 czerwca 2019 roku
c) III – 15 października 2019 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 lipca 2019 roku do godziny 23.59.59 w dniu 30 września 2019 roku.
d) IV – 8 stycznia 2020 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia zarejestrowane do systemu od godziny 00.00.00 w dniu 1 października 2019 roku do godziny 23.59.59 w dniu 31 grudnia 2019 roku.
8. Podczas każdego losowania najpierw losowany jest laureat nagrody, a potem laureat rezerwowy dla tej nagrody.
9. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
IV. WERYFIKACJA I WYDANIE NAGRÓD

§ 20
Weryfikacja prawa do nagrody:
1. Wylosowany uczestnik jest powiadamiany o fakcie zostania laureatem za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną przez Organizatora. Po zakończeniu losowania wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. W wiadomości laureaci są powiadamiani o dalszych krokach postępowania, które laureat winien wykonać, aby nabyć prawo do nagrody.
2. W powyższej wiadomości, w celu weryfikacji prawa do nagrody, laureat jest proszony o przesłanie przesyłką pocztową poleconą albo w wiadomości e-mail, w terminie 4 dni roboczych (od otrzymania wyżej wspomnianej wiadomości e-mail) na jeden z adresów stacjonarny albo e-mail wskazanych przez Organizatora w tej wiadomości:
a. pisemnych oświadczeń, że nie jest osobą wyłączoną z brania udziału w Loterii na podstawie §10 i §11 oraz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji prawa do nagrody.
b. swoich danych tj. imienia, nazwiska, adresu do korespondencji (tj. ulicy, numeru domu, numer mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) w celu wysłania nagrody;
c. dane opiniowanego w Zgłoszeniu Urządzenia: e-numer i numer FD znajdujące się na tabliczce znamionowej, zamieszczonej na każdym urządzeniu marki Siemens.
d. powyższe dane i oświadczenia można wypełnić korzystając z przygotowanego przez Organizatora formularza. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane informacje i że zostanie podpisany przez uczestnika. Laureat może przesłać wypełniony i podpisany oryginał formularza, jego skan albo zdjęcie.
3. Jeżeli w terminie 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu albo wysłania wiadomości e-mail zgodnie z § 20 ust.2 Organizator nie otrzyma określonych w § 20 ust.2 danych i oświadczeń, laureat jest ponownie powiadamiany zgodnie z procedurą opisaną w § 20 ust.1 i ust.2. Jeżeli w terminie kolejnych 8 dni roboczych od powtórnego powiadomienia Organizator nadal nie otrzyma określonych w § 20 ust.2 danych i oświadczeń, uprawnienie do ubiegania się o nagrodę przechodzi na laureata rezerwowego dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego laureata rezerwowego dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 20 ust.2 danych i oświadczeń, nagroda pozostaje niewydana.
4. Listy zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania publikowane są na stronie Loterii, tj. http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/loteria-opinie po zakończeniu procesu weryfikacji laureata dla każdego losowania i będzie publikowana do dnia 31 maja 2020 r.

§ 21
1. Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody są wolne od podatku dochodowego zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt. 6a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Nagrody są wysłane przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany podczas procesu weryfikacji prawa do nagrody.
3. Nagrody są wydawane najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.
4. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody. W takim przypadku zastosowanie ma procedura dotycząca laureata rezerwowego, o której mowa w § 20. W przypadku, gdy procedura dotycząca laureata rezerwowego nie przyniesie skutku, wówczas nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 22
Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 15 lutego 2019 r., najpóźniej do 15 maja 2020 r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: JET EVENTS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Usypiskowej 12, 02-368 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy). Ponadto reklamacje, uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: bshloterie@jetevents.pl.

§ 23
Reklamacje rozpatruje Komisja. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania, zaś w przypadku przesłania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja zawiera również adres elektroniczny do komunikacji.

§ 24
Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 25
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 26
W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
1. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Organizator oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 183 (02-222) („Administratorzy”), i stanowią oni współadministratorów w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane tych osób przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Loterii. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. przetwarza dane uczestników Loterii w związku z ich przystąpieniem do Loterii, zaś Organizator przetwarza dane osobowe jedynie w celu przekazania laureatom Loterii przysługujących im Nagród. Zakres odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych przez każdego z Administratorów wynika z zakresu czynności przetwarzania danych osobowych przez każdego z nich opisanego powyżej, jak i poniższych punktów.
3. Dane uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii, tj. wykonania umowy o przystąpienie do Loterii.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Loterii oraz jej rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Loterii.
5. Każdy z uczestników Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie – o ile przetwarzanie danych następuje w oparciu o taką zgodę. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia dowolnemu Administratorowi.
6. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy prawa wskazane w punkcie 1 niniejszego rozdziału. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podmiot danych może się zwrócić z prośbą o realizację praw związanych z przetwarzaniem danych w związku z Loterią do Organizatora, jak i do BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

§ 28
Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

§ 29
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.
Pobierz regulamin loterii