Uslovi garancije

Uslovi ispod objašnjavaju preduslove i obim naše garancije. Oni ne ugrožavaju vaša zakonska prava ili obaveze vašeg maloprodajnog prodavača i vašeg kontakta sa njim.

Mi pokrivamo garancijom ovaj uređaj u sledećim uslovima:

1. U skladu sa pomenutim uslovima (stavke 2 - 7), mi ćemo ispraviti oštećenja koja se odnose na materijal i/ili na greške proizvođača, pod uslovom da su prijavljena odmah kada su i uočena, i u periodu od 24 meseca od datuma kupovine ("Garantni Period").

2. Moguće je da servis neće biti dostupan svim ostrvima oko Velike Britanije i Irske. Molimo da proverite kod vašeg maloprodajnog prodavača ili da kontaktirate naš korisnički servis.

3. Tamo gde su uređaji ugrađeni na brodove:-
a. Ako se snadbevanje strujom vrši kopnenim putem (npr. u slučaju splavova) onda se ovi uslovi garancije primenjuju.
b. U slučaju da motor broda proizvodi struju onda ovi uslovi ne važe.

4. Garancija se neće produžavati lomljivim stvarima kao što su stakleni ili kozmetičkim delovima ili potrošnim kao što su sijalice. Garancija se neće primenjivati u slučaju manjih varijacija nominalnih karakteristika koja nisu od značaja za vrednost uređaja ili njegovu svrhu, ili oštećenja uzrokovana hemijskim ili elektrohemijskim uticajima vode i generalno prirodnim uslovima, nepravilnim rukovanjem, ili ako uređaj dođe u kontakt sa neprikladnim materijalima. Takođe garancija se neće primenjivati ako su oštećenja uzrokovana transportom, nepravilnom instalacijom i sastavljanjem, nepravilnim rukovanjem, i u slučaju da se uređaj nije koristio u domaćinstvu, lošim održavanjem ili nemogućnosti da se prate korisnička uputstva.

5. Mi zadržavamo pravo da procenimo garanciju: -
a. Ako je popravke ili druge intervencije obavljala osoba koju nije ovlastila naša firma, ili ako je uređaj opremljen sa neorginalnim delovima, ili dodacima, ili
b. u slučaju fizičkog ili verbalnog zlostavljanja bilo kog člana servisnog tima.

6. Provizija garancije će biti besplatna i mi ćemo odlučiti dali će biti potrebno izvršiti popravku ili zamenu delova. Mali uređaji ili usisivači koji se mogu razumno transportovati ili postaviti možda je potrebno dostaviti našem korisničkom servisnom centru. Svi drugi uređaju će biti popravljeni na licu mesta. U bilo kom slučaju morati posedovati račun. Zamenjeni delovi prelaze u naše vlasništvo.

7. U slučaju kompletne zamene uređaja, mi zadržavamo pravo da naplatimo mali doprinos zbog perioda korišćenja proizvoda.

8. Provizija usluga pod garancijom niti produžavaju garanciju niti postavlja novi garantni period. Period garancije za rezervne delove prestaje sa istekom garancije za ceo uređaj.

9. Druge naplate za moguće gubitke su isključene, osim kada je takva odgovornost obavezna po zakonu.

Ovi uslovi garancije važe za uređaje kupljene u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj. Ako uređaji poslati u druge zemlje zahtevaju određene tehničke karakteristike (npr. voltaža, ferkvencija, tip gasa itd.) za klimatske uslove u toj zemlji, uslovi garancije će se primenjivati, ako je obezbeđen lokalni korisnički servis. Uređaji kupljeni van Velike Britanije i Republike Irske spadaju pod uslove garancije koje je objavio lokalni predstavnik u toj zemlji. Njih možete dobiti od prodavca od koga ste kupili uređaj, ili direktno od našeg lokalnog predstavnika.