Používanie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre dohodnutie opravy online alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobních údajov a používaním cookies.

Chybové kódy umývačiek riadu Siemens – čo znamenajú

Prezrite si chybové kódy umývačky riadu Siemens a vyriešte problémy

Zobrazuje sa na displeji vašej umývačky riadu chybový kód?

Ak sa na displeji vašej umývačky riadu zobrazuje chybový kód ("E..."), pozrite si zoznam chybových kódov umývačiek riadu Siemens, aby ste zistili, čo tento kód označuje, a aké kroky je potrebné vykonať.

Displej umývačky riadu informuje o stave zariadenia. Chybové kódy umývačiek riadu upozorňujú na výskyt problému. Prezrite si zoznam chybových kódov umývačiek riadu Siemens, aby ste zistili, na ktoré problémy upozorňujú, prípadne ich príčiny, a čo musíte urobiť, aby ste ich vyriešili. Upozorňujeme, že chybové kódy umývačiek riadu sa zobrazujú iba v prípade umývačiek riadu s digitálnym displejom. Kódy a odporúčané akcie sa nemusia vzťahovať na umývačku riadu, ktorú máte doma. V takom prípade skontrolujte návod na použitie vášho spotrebiča.

Zobrazuje sa na displeji vašej umývačky riadu E01, E02, E03, E04 alebo E05?

Vaša umývačka riadu zobrazuje chybový kód umývačiek riadu týkajúci sa chybnej elektroniky. To pravdepodobne znamená, že nastala technická chyba alebo bol program prerušený. Vaša umývačka riadu môže vyžadovať opravu.

Riešenie: Skôr než sa obrátite na zákaznícky servis, umývačku riadu reštartujte. Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zap./vyp., počkajte pár minút a potom ho znovu zapnite. Ak je chybový kód umývačiek riadu naďalej prítomný, zatvorte prívod vody a odpojte umývačku od elektrickej siete. Objednajte si opravu cez zákaznícky servis.

Chybový kód E06

Umývačka riadu zaznamenala chybný snímač dverí alebo chybnú elektroniku. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E06.

Chybový kód E07

V sušiacom systéme umývačky riadu je porucha. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E07.

Chybový kód E08

Umývačka riadu oznamuje, že je hladina v oplachovacej vaničke príliš nízka.

Skontrolujte polohu riadu. Ak sa misky alebo hrnce prevrátili a zhromaždila sa v nich voda, v spotrebiči môže byť príliš málo vody na oplachovanie. Mohlo sa tiež stať, že riad vnútri zakrýva otvor prívodu vody a tým zabraňuje pritekaniu vody.

Chybový kód E09 alebo E11

V ohrievacom systéme umývačky riadu je porucha. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens.

Chybový kód E10

E10 znamená, že v sušiacom systéme umývačky riadu je porucha. Obráťte sa zákaznícky servis a nezabudnite uviesť riadu Siemens E10.

Chybový kód E12

Ohrievacie teleso umývačky riadu je zanesené vodným kameňom alebo znečistené. Odstráňte vodný kameň z umývačky riadu podľa pokynov na odstraňovanie vodného kameňa. Viac informácií o čistení umývačky riadu nájdete v sprievodcovi umývačkou riadu.

Chybový kód E14

Spotrebič aktivoval systém ochrany vody, pretože došlo k poruche v plniacom systéme alebo bol zistený chybný prívod vody. Vaša umývačka riadu má problém s vodou, čo naznačuje chybový kód umývačky riadu Siemens E14. Skontrolujte prívod vody a uistite sa, že prietok rohovým ventilom a prívodná hadica nie sú zalomené.

Chybový kód E15

Umývačka riadu signalizuje, že v spodnej vani je voda. Zatvorte prívod vody. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E15.

Chybový kód E16

Bola zistená porucha plniaceho systému alebo porucha prívodu vody. Zatvorte prívod vody.

Skontrolujte prívod vody (uistite sa, že prietok rohovým ventilom a prívodná hadica nie sú zalomené). Ak sa problém vyskytuje často, spotrebič má pravdepodobne poruchu. Túto poruchu môže vyriešiť iba skúsený technik. Obráťte sa na zákaznícky servis.

Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E16.

Chybový kód E18

Bola zistená porucha prívodu vody. Príčinou môže byť ohnutá prívodná hadica uzavretý či zaseknutý prívod vody alebo jeho zanesenie vodným kameňom. Je tiež možné, že sa upchal filter na prívode vody. Skontrolujte prívod vody a pozrite si informácie týkajúce sa „Prívodu vody do umývačky riadu“. Presvedčte sa, či nie je zalomená vodná hadica.

Chybový kód E19

Väčšinou ide o poruchu zásobníka. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E19.

Chybové kódy E20 alebo E21

Spotrebič hlási chybu oplachovacieho okruhu, ktorá by mohla byť spôsobená poruchou obehového čerpadla. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens.

Chybový kód E22

Filtračný systém umývačky riadu je zanesený alebo upchatý. Skontrolujte filtračný systém a pozrite si poznámky týkajúce sa „Čistenia filtrov umývačky riadu“.

Chybový kód E23

Tento chybový kód umývačky riadu indikuje poruchu čerpadla odpadovej vody v umývačke riadu. Kontaktujte zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens E23. Túto chybu môže odstrániť len skúsený technik zákazníckeho servisu.

Chybový kód E24 alebo E25

Umývačka riadu nevypúšťa vodu správne. Možné príčiny: odtokova hadica je upchatá alebo zalomená, pripojenie sifónu je uzavreté, veko čerpadla nie je správne umiestené alebo je upchaté čerpadlo odpadovej vody.

Skontrolujte hadice: nastavte programový volič na "Vyp". Vytiahnite sieťovú zástrčku. Skontrolujte, či odtokova hadica nie je zalomená. Uvoľnite hadicovú svorku na sifóne. Opatrne odoberte odtokovú hadicu (zvyšková voda). Vyčistite odtokovú hadicu a zátku sifónu. Podržte koniec odtokovej hadice vo vedre a vyberte program "Odčerpanie". Pripojte odtokovú hadicu k sifónu a skontrolujte jej tesnosť. Podržte koniec odtokovej hadice vo vedre a vyberte program "Odčerpanie".

Upozornenie: voda môže byť horúca!

Skontrolujte čerpadlo: nastavte programový volič na "Vyp". Vytiahnite sieťovú zástrčku. Odstráňte filtre. Odstráňte kryt čerpadla. Odstráňte všetky zvyšky. Skontrolujte, či sa obežné koleso čerpadla voľne otáča. Nasaďte kryt čerpadla späť. Vymeňte filtračnú jednotku.

Chybový kód E26

Vo vodnom okruhu sa vyskytol problém spôsobený chybnou súčiastkou. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód. Tento problém môže odstrániť len skúsený technik zákazníckeho servisu.

Chybový kód E27

Umývačka riadu indikuje poruchu napájania alebo príliš nízke napätie v sieti. Problém nie je v spotrebiči, ale ide o problém napájania z elektrickej siete. Skontrolujte sieťové napätie a elektrickú inštaláciu. Viac informácií nájdete v návode na použitie.

Chybový kód E31

V sušiacom systéme umývačky riadu je porucha. Voda sa počas prevádzky neohrieva. Umývačka riadu neosúša. Obráťte sa na zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód. Tento problém môže odstrániť len skúsený technik zákazníckeho servisu.

Kontrola prívodu vody

Filtre prívodu vody alebo hadica aquaStop sú zablokované. Prívod vody v umývačke riadu je príliš pomalý. Prívod vody môže byť upchatý alebo znečistený vodným kameňom, čo spôsobuje nízky tlak vody. Alebo je hadica prívodu vody zalomená. Skontrolujte prívod vody. Vyčistite filtre hadice na prívod vody. Upozornenie: Bezpečnostný systém aquaStop obsahuje elektrický ventil. Neponárajte ho do vody! Pokyny:

1. Vypnite prívod vody.
2. Odoberte hadicu prívodu vody.
3. Filtre vyčistite malou kefkou.
4. V prípade spotrebiča bez systému aquaStop odmontujte hadicu zo zadnej časti spotrebiča, kliešťami vytiahnite filter a vyčistite ho.
5. Hadicu znovu pripojte a skontrolujte jej tesnosť.

Skontrolujte tlak vody priamo v prívode vody, použite pritom vedro. Z úplne otvoreného prívodu vody by malo vytekať asi 10 litrov vody za minútu. Ak je tlak vody príliš nízky, obráťte sa na inštalatéra. Ubezpečte sa, že prívodná hadica nie je zalomená.

Snímač nezistí soľné tablety

Snímač umývačky riadu nezistí soľné tablety. Použite inú soľ (nie soľné tablety).

Displej bliká

Dvierka vašej umývačky riadu nie sú správne zatvorené. Skúste znovu opatrne zatvoriť dvere. Ak to nebude fungovať, uistite sa, že ponad kôš nevystupujú žiadne predmety (kuchynský riad, zásobník vône) a nebránia zatvoreniu dverí.

Indikátor doplnenia soli a/alebo leštidla svieti

Môže to byť z týchto dôvodov: a) Došlo leštidlo b) Došla soľ c) Snímač nerozpoznal soľné tablety. V týchto prípadoch: a) Doplňte leštidlo. b) Doplňte špeciálnu soľ c) Použite inú špeciálnu soľ.

Ak je indikátor doplnenia vypnutý alebo je k dispozícii dostatok špeciálnej soli/leštidla, prečítajte si návod na použitie, časť o zariadení na zmäkčovanie vody/špeciálnej soli alebo o leštidle.

Iný chybový kód

Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha. V takých prípadoch vypnite spotrebiče pomocou spínača ZAP/VYP. Počkajte niekoľko minút a potom reštartujte spotrebič. Ak sa problém vyskytne opäť, vypnite prívod vody a odpojte ho od elektrickej siete.

Kontaktujte zákaznícky servis a nezabudnite uviesť chybový kód umývačiek riadu Siemens.

Kontaktujte Servis Siemens telefonicky 24/7

Zákaznícka linka

Zákaznícky servis je vám k dispozícii Po - Pi 9:00 - 17:00. Radi vám zodpovie vaše otázky ohľadom domácich spotrebičov Siemens.

Dohodnite si návštevu technika

Objednajte si opravu online alebo volajte na +421 238 111 139
Po-Št 8:00 - 18:00
Pi 8:00 – 17:00

Čistenie, údržba & starostlivosť

Bez ohľadu na to, či máte záujem o tipy na čistenie vašej rúry alebo práčky Siemens alebo ako vykonávať údržbu umývačky alebo sušičky, toto je to správne miesto.