Використання файлів cookie

На веб-сайті Siemens використовуються файли cookie, завдяки чому ви можете поміщати товари до кошика, замовляти послуги інженера в Інтернеті та дозволяти Siemens збирати анонімні статистичні дані для покращення роботи веб-сайту. Ігноруйте це повідомлення для продовження роботи. Натискайте на посилання справа, щоб переглянути додаткові відомості про файли cookie, що використовуються, та про керування налаштуваннями. Також для покращення роботи веб-сайту ми використовуємо веб-аналітику MouseFlow.

 

1. Організатор акції «Побутова техніка Siemens: Подарунки* найвищого ґатунку» , місце проведення Акції, Виконавець акції, подарунок.

1.1. Організатором Акції «Siemens: Подарунки* найвищого ґатунку» (надалі – Акція) є ТОВ «БСХ Побутова Техніка», місцезнаходження: Україна, м. Київ, 03680, вул. Радіщева 10/14, корпус Б, код ЄДРПОУ 33631047 (надалі – Організатор Акції).

1.2. Акція проводиться на території України** у торгівельних точках мережі «Ельдорадо», «Комфі», «Фокстрот» та «Епіцентр». З адресами магазинів Ви можете ознайомитись у Додатку 1. З фондом гарантованих подарунків Ви можете ознайомитись у Жодатку 2.

Кожен учасник має право на отримання* подарунків у кількості, що дорівнює кількості одиниць придбаної акційної продукції.

*Під отриманням подарунка слід розуміти можливість придбати прилад із фонду гарантованих подарунків акції за 1,20 (одна гривня, 20 копійок) з ПДВ.

2. Строки Акції

2.1. Строк проведення акції - з 15 липня по 31 серпня 2018 року, або до закінчення Подарунків із Фонду гарантованих подарунків Акції, в залежності від того яка подія настане раніше.

3. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна продукція)

3.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є побутова техніка марки «Siemens», що введена в обіг Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, та обмежується наступним переліком:

KG39NVW306, KG39NVL306, KG36NXI35, KG39NXB35, KG39NXW306, KG39NXI306, KG49NXX306, KG56NVI30U, KG39NAI36, KG49NAI31U, KG49NLW30U, KG56NLW30N, KG39FSW45.

4. Учасники Акції

4.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 4.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції») та які в період проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що наведені нижче.

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

  • працівники Організатора/Виконавця Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
  • власники, працівники чи представники підприємств, організацій, в яких проводиться ця Акція та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
  • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
  • обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, що не є резидентами України.

4.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

5. Умови участі в Акції.

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 4 даних Правил, і отримати Подарунок - необхідно:

5.1.1. Протягом строку, зазначеного в п 2.1. цих Правил придбати будь-яку одиницю Акційної продукції.

5.1.2. У місці проведення Акції підійти із фіскальним чеком* до уповноваженого представника Організатора (промоутера побутової техніки ТМ Siemens) та шляхом випадкового вибору лота вибрати Подарунок.

6. Умови отримання Подарунка

6.1. Отримання Подарунка у вигляді побутової техніки Учасником відбувається наступним чином: учасник заповнює контактну інформацію в наданому представником Організатора формулярі. Організатор Акції зв’язується з Учасником за телефоном, вказаним у формулярі, та узгоджує день та адресу поставки Подарунка. Поставка відбувається не раніше, ніж за два тижні з моменту дати, вказаної у фіскальному чеку.

6.2. Гарантовані подарунки, що не будуть отримані Учасниками Акції у погоджений день та за погодженою адресою поставки повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання гарантованих подарунків та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим гарантованим подарунком Акції на власний розсуд.

6.3. Подарунок доставляється Учаснику кур’єрською службою за вказаною у формулярі зворотною адресою за рахунок Організатора.

6.4. Інші умови отримання гарантованих подарунків Акції:

- Повторне відправлення гарантованих подарунків Акції, не одержаних Учасником/ами з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику/ам будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.

- Отримання гарантованих подарунків Акції допускається лише особами, що отримали на них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати гарантований подарунок Акції особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

- Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання гарантованого подарунку Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання гарантованого подарунку Акції. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного гарантованого подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

7. Обмеження

7.1.Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не допускається.

7.2.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

7.3.Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

7.4.Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

7.6. Один учасник має право отримати прийняти участь в акції тільки один раз.

8. Надання інформації.

8.1.Для отримання Подарунка в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

8.2.Особисті дані зберігаються та оброблюються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора Акції. Збір інформації згідно з п. 7.1. також дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунок Акції Переможцям Акції, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

8.3.Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор Акції має право на передачу персональних даних Учасників Акції своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

8.4.Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет, інтерв'ю ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання (передачу) інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) (про що Організатор може попросити Переможця Акції надає власноручно написану письмову згоду) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та у розумінні ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

8.5.Протягом строку проведення Акції Організатором Акції може бути проведено смс-опитування Учасників Акції з метою виявлення думки останніх про Акцію та споживчих переваг стосовно Акційної продукції. Участь у смс-опитуванні є добровільною, на розсуд відповідного Учасника Акції та на яку поширюється згода Учасника при передачі своїх персональних даних.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.siemens-home.bsh-group.com у Розділі «Новини та акції»; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції у місцях продажу, зазначених у пункті 1.2.

9.2. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 044 490 2095 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки на зазначену гарячу лінію оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

9.3. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

** за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення гарантованих подарунків Учасникам Акції, які здобули право на отримання таких гарантованих подарунків за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу гарантованих подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці, які здобули право на отримання гарантованих подарунків Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм гарантований подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

Додаток 1

Місто Адреса Магазин
Біла Церква б-р Грушевського № 13-а Ельдорадо
Біла Церква вул. Героїв Небесної Cотні, 2А Комфі
Біла Церква вул. Ярослава Мудрого, 40 Фокстрот
Буча вул. Берковецька, 6Д Комфі
Буча вул. Нове Шосе, 48 Комфі
Вінница вул. Коцюбинського 78 Ельдорадо
Дніпро вул. Глінки, 2 Комфі
Дніпро вул. Нижньодніпровська, 17Б Комфі
Дніпро вул. Нижньодніпровськая №17 Ельдорадо
Дніпро вул. Пастера № 8 Ельдорадо
Дніпро вул. Січеславська Набережна, 31А Комфі
Дніпро пр-т Богдана Хмельницького 31Д Ельдорадо
Житомир вул. Київська, 77 Комфі
Житомир вул. Київськая 77 Ельдорадо
Запоріжжя вул. Перемоги, 64 Комфі
Запоріжжя вул. Чаривная, 74 Комфі
Запоріжжя пр-т Соборний № 1 Ельдорадо
Запоріжжя пр-т Соборний пр. 53 Ельдорадо
Івано-Франківськ вул. Гетьмана Мазепи, 168В Комфі
Івано-Франківськ вул. Миколайчука, 2 Ельдорадо
Київ вул. Антоновича № 176 Ельдорадо
Київ вул. Антоновича №50 Фокстрот
Київ вул. Берковецька № 6 Ельдорадо
Київ вул. Берковецька, 6-B Епіцентр
Київ вул. В. Гетьмана, 6 Комфі
Київ вул. Велика Кільцева № 4 Ельдорадо
Київ вул. Вербицького Комфі
Київ вул. Визволителів 17 Ельдорадо
Київ вул. Гетьмана, 6 Б Фокстрот
Київ вул. Декабристів № 3 Ельдорадо
Київ вул. Здолбунівська 15-а Ельдорадо
Київ вул. Івашкевича 6/8 Ельдорадо
Київ вул. Полярна, 20-Д Епіцентр
Київ вул.Сім'ї Сосніних 17 Ельдорадо
Київ пр. Степана Бандери, 23 Комфі
Київ пр-п. Степана Бандери, 21 Фокстрот
Київ пр-п. Степана Бандери, 23 Фокстрот
Київ пр-т В. Маяковського №17 Ельдорадо
Київ пр-т Степана Бандери № 23 Ельдорадо
Краматорськ вул. Маяковського, 1М Комфі
Кременчук вул. Халаменюка, 7 Комфі
Кривий Ріг вул. Лермонтова, 37 Комфі
Кривий Ріг пр. 200-я Кривого Рогу, 12А Комфі
Кропивницький вул. Юрія Коваленка, 2А Комфі
Львів вул. Івана Виговського, 100 Комфі
Львів вул. Княгини Ольги,106 Фокстрот
Львів вул. Княгині Ольги № 10 6 Ельдорадо
Львів вул. Під Дубом 7б Ф Фокстрот
Львів вул. Під Дубом, 7Б Комфі
Львів пр-т В. Чорновола № 65 Ельдорадо
Маріуполь вул. Володарське шосе, 2 Комфі
Миколаїв пр. Центральний, д. 154 Комфі
Миколаїв пр-п. Центральний 27Б/1 Фокстрот
Миколаїв пр-т Миру № 1/1 Ельдорадо
Одеса вул. Новощіпний ряд № 2 Фокстрот
Одеса вул. Новощіпний ряд № 2 Ельдорадо
Одеса вул. Пантелеймонівська 88/1 Фокстрот
Одеса вул. Семена Палія, 125Б Фокстрот
Одеса вул. Семена Палія, 93А Ельдорадо
Одеса пер. Семафорний, 4 Комфі
Одеса пр. Небесної Cотні, 2 Комфі
Одеса пр-т Академіка Глушко 17 Ельдорадо
Одеса смт. Фонтанка, Рів'єра Комфі
Полтава вул. Зеньківська, 6/1А Ельдорадо
Полтава вул. Зеньковська 6/1А Ф Фокстрот
Полтава вул. Шевченка, д. 31 Ельдорадо
Полтава вул. Ковпака, 26 Комфі
Рівне вул. Київська №10 Ельдорадо
Рівне вул. Курчатова, 9 Комфі
Суми вул. Харківская №1 Ельдорадо
Суми вул. Харьковская, 2/2 Комфі
Харків вул. Героїв Праці № 7 Ельдорадо
Харків вул. Героїв Праці № 9 Ельдорадо
Харків вул. 23 серпня № 43 Ельдорадо
Харків вул. Вернадського, 12 Ельдорадо
Харків вул. Вернадського, 2 Фокстрот
Харків вул. Героїв Праці, 9 Комфі
Харків вул. Плеханівська, 135/139 Комфі
Харків пр. Московський, 295 Комфі
Харків пр-т Московський №199 Ельдорадо
Херсон вул. Ушакова №43 Ельдорадо
Херсон пр-т 200-річчя Херсона № 30 Ельдорадо
Черкаси бул. Шевченка, 208/1 Комфі
Черкаси вул. Гоголя № 250 Ельдорадо
Черкаси вул. Сумгаитская, 10 Комфі
Черкаси вул. Шевченка 145 Ельдорадо
Чернігів вул. 77 -й Гвардійської дивізії, 1А Комфі
Чернігів вул. Ринкова № 10 Ельдорадо

Додаток 2

Побутова техніка Кількість
Міксер 20
Блендер 50
Пилосос 335
Загальна кількість подарунків 405
Служба з обслуговування клієнтів Siemens

Сервіс Siemens

Відкрийте нескінченні способи максимально ефективного використання побутової техніки Siemens за допомогою Служби сервісного обслуговування. Інтернет-центр підтримки Siemens в складі сервісу Siemens пропонує широкий спектр можливостей, щоб ви могли переконатися, що отримуєте все необхідне.

Інновації від побутової техніки Siemens.

Інновації

Прогресивні технології настільки інтуїтивні, що цілком модернізують вашу домівку. Полегшуючи своє повсякдення, надихайтесь новим способом життя. Інновації від Siemens - насолоджуйтеся майбутнім вже зараз.

Зачаруйся історіями домівок Siemens Home Stories.

Історії успіху

Відчуй усю чарівність міського дизайну апартаментів, у якому надсучасний дизайн поєднує в собі традиційність і хай-тек. Інновація та дизайн: зв'язок, що постійно змінюється під впливом архітекторів.