Офіційні правила акції «Подаруй коханій посудомийну машину Siemens з Duo Power та отримай засіб Finish у подарунок»

1. Організатор акції «Подаруй коханій посудомийну машину Siemens з Duo Power та отримай засіб Finish у подарунок» місце проведення Акції, Виконавець акції, подарунок.

1.1. Організатором Акції «Подаруй коханій посудомийну машину Siemens з Duo Power та отримай засіб Finish у подарунок» (надалі – Акція) є ТОВ «БСХ Побутова Техніка», місцезнаходження: Україна, м. Київ, 03124, вул. Радищева 10/14, корпус Б, код ЄДРПОУ 33631047 (надалі – Організатор Акції).

1.2. Акція проводиться на території України в онлайн-магазині http://rozetka.com.ua/

1.3. Виконавець Акції – ТОВ ОТК «ЄВРОПЛЮС» онлайн-магазин http://rozetka.com.ua/

1.4. Подарунок – одна упаковка 40 таблеток Finish Quantum Powerball Max - безфосфатний засіб для миття посуду в посудомийних машинах в таблетках.

1.5. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

2. Строки Акції

2.1. Строки проведення акції - з 1 вересня 2017 року до 30 грудня 2017 року, обидві дати включно або до повної видачі Подарунків (як цей термін визначений у Правилах) Учасникам Акції (як цей термін визначений у Правилах) Виконавцем, в залежності від того, яка із подій відбудеться раніше.

3. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна продукція)

3.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є продукція, що імпортована Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, а саме, наступні посудомийні машини ТМ «Siemens» (Сіменс):

SN258W02ME SR55E506EU

SN558S02ME SR64E031EU

SN636X01KE SR65N031EU

SN658D02ME SR66T097EU

SN658X00ME SR76T198EU

SR64E007EU

4. Учасники Акції

4.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, що є резидентами України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 4.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

o працівники Організатора/Виконавця Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дід, бабуся);

o власники, працівники або представники підприємств, організацій, що реалізують побутову техніку ТМ «Siemens» та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дід, бабуся);

o власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дід, бабуся);

o обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, що не є резидентами України.

o особи, які придбають Акційну продукцію для комерційних цілей

4.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, які здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4.4. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися цих Правил та вимог користування сайту:

http://rozetka.com.ua/

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції;

- зберігати оригінали документів, що засвідчують покупку Акційної продукції (наприклад, видаткових накладних, касових чеків і т.п.) до кінця строку проведення Акції.

4.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну і безумовну згоду з цими Правилами, також надає згоду Організатору Акції на збір, обробку та використання своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Подарунка.

5. Умови участі в Акції

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам Розділу 4 даних Правил, і отримати Подарунок - необхідно:

5.1.1. Протягом строку, зазначеного в п 2.1. цих Правил придбати у Виконавця Акції будь-яку одиницю Акційної продукції та отримати відповідний подарунок.

5.2. Виконавець Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасників Акції цих Правил.

6. Умови отримання Подарунка

6.1. Отримання Подарунка Учасником відбувається наступним чином:

6.1.1. учасник купує будь-яку одиницю Акційної продукції у Виконавця Акції.

6.1.2. Виконавець Акції, після пред’явлення зазначеного фіскального чеку про покупку Акційної продукції, з урахуванням вимог цих Правил, зобов’язаний вручити учаснику Акції Подарунок.

6.2 За умови повернення Виконавцю Акції Акційної продукції в чотирнадцятиденний строк після її придбання, Учасник Акції зобов’язаний повернути Виконавцю Акції Подарунок у тому ж стані, у якому він його отримав.

6.3. Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Подарунку з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та Виконавця, а також у випадках відмови Учасником Акції отримати Подарунок. У такому випадку Учасник Акції не має права на одержання від Організатора Акції та/або Виконавця Акції будь-якої компенсації.

6.4. Інші умови:

- Повторне надання Подарунків, не одержаних Учасником/ами з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику/ам будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.

- Отримання Подарунків допускається лише особами, які отримали на них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

- Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання Подарунку. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Подарунку та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

6.5. У разі необхідності детальної перевірки виконання Учасником Акції умов цих Правил Організатор залишає за собою право подовжити термін здійснення надання Подарунку такому Учаснику Акції.

6.6. Один Учасник Акції протягом Строку проведення Акції, виконуючи всі умови цих Правил, може бути визначений Учасником Акції з метою отримання більше одного Подарунку.

6.7. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню за ініціативою Учасника Акції не підлягає, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Організатор Акції залишає за собою право включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 9 цих Правил.

7. Обмеження

7.1.Заміна Подарунка будь-яким іншим благом не допускається.

7.2.Якщо Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

7.3.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальності за відсутність Акційної продукції в місцях проведення Акції.

7.6. Кількість Подарунків обмежена.

7.7. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Подарунку. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.8. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку, не може передавати своє право отримання таких Подарунків третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

7.9. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник Акції несе самостійно, та такі витрати не компенсуються Організатором Акції або іншими залученими ним третіми особами.

7.10. Організатор Акції не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунку після його одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Подарунку.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на інтернет-сайті: http://rozetka.com.ua/.

9.2. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 0 800 490 2095 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки на зазначену гарячу лінію безкоштовні з будь-яких номерів.

9.3. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

* Під «Подаруй коханій посудомийну машину Siemens» мається на увазі придбання будь-якої одиниці Акційної продукції для власного споживання без комерційної мети та можливість взяти участь в Акції.

** за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам Акції, які здобули право на отримання таких подарунків за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на територіях АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники Акції вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем Акції.