Sütik használata

Weboldalunk sütiket használ, így segít nekünk anonim módon használati statisztikát gyűjteni az oldal teljesítményének növelése érdekében.

Kérjük, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet, ha egyet ért a sütik használatával. Az alábbi linkekre kattintva további információkat tudhat meg a sütikről és a beállítások kezeléséről.

Siemens garancia

Tovább a kapcsolatfelvételi űrlapra!

Foglaljon időpontot Siemens háztartási készülékei javítására

A Siemens optimális javítási szolgáltatásokat nyújt valamennyi Siemens háztartási készülékhez. A mosógépektől a kávéfőző gépekig - a Siemens Vevőszolgálat gondoskodik készülékei javításáról.

Ha készülékeit javítani vagy ellenőrizni kell, illetve karbantartást igényelnek, akkor a Siemens Vevőszolgálat gyors és hozzáértő segítséget nyújt. A Siemens Vevőszolgálatot elérheti telefonon és online. Kattintson az „Vegye fel a kapcsolatot velünk online” fülre az kapcsolatfelvételhez, vagy hívja a 06 80 200 201-es telefonszámot munkanapokon 08:00 és 17:00 között! A javítási díjakról a Vevőszolgálati dokumentumok között tájékozódhat. Ha nem biztos abban, hogy készülékére garancia érvényesíthető-e, akkor ellenőrizze a „Garancia” fülön.

Vevőszolgálati dokumentumok

Siemens gyártói garancia

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet“) alapján a gyártó: BSH Hausgeräte GmbH (D-81701 München, Carl-Wery-Str. 34.), illetve a forgalmazó vállalkozás: BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. (cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; a továbbiakban: „BSH Kft“ vagy „vállalkozás“). A BSH Kft. az általa forgalmazott, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében értékesített és kötelező jótállás alá tartozó termékekre (háztartási készülékekre) a fogyasztó részére történő átadástól, vagy ha az üzembe helyezést a BSH Kft. vagy annak megbízottja (szervizpartnere) végzi, az üzembe helyezés napjától számított 24 hónapig Magyarország területén jótállást vállal.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!

A fogyasztónak a jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján kellékszavatossági és termékszavatossági jogok (a továbbiakban együtt: szavatossági jogok), valamint a kötelező jótállás alá tartozó termékek esetén a Kormányrendelet szerint jótállási jogok illetik meg.

  • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéssel értékesített termékek vonatkozásában Önt szavatossági jogok illetik meg.
    • a. Kellékszavatosság alapján a vállalkozás mint eladó azért tartozik felelősséggel, hogy eladáskor hibátlan terméket adott át Önnek, tehát a terméknek nincs olyan rejtett hibája, ami csak később fog kiderülni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a teljesítéstől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül felismert hiba esetén a vállalkozás köteles bizonyítani, hogy a hiba (a hiba oka) a vásárláskor nem volt benne a termékben. A teljesítéstől számított hat hónapon túl nem a vállalkozásnak, hanem Önnek kell bizonyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, vagy a hiba oka már eladáskor megvolt a készülékben, de azt csak hosszabb idő után lehetett észrevenni.
    • b. Termékszavatosság alapján a gyártó, illetve a forgalmazó felel azért, hogy a termék megfelel a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, illetve rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény érvényesítésére Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kétéves jogvesztő határidőn belül jogosult. A termék hibáját Önnek kell bizonyítania. A gyártó csak akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatalkor nem volt felismerhető, vagy (iii) a hiba jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

  • A jótállás azt jelenti, hogy a vállalkozás garantálja, hogy a Magyarország területén fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében értékesített új, tartós fogyasztási cikk egy bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni, és a vállalkozás a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a termék meghibásodásának oka rendeltetésellenes használat vagy külső behatás következménye, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási idő a Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre 12 hónap, azonban a gyártó ezen termékeire a fogyasztói elégedettség érdekében ennél hosszabb, 24 hónapos jótállást vállalt.

  • Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.Fogyasztói igénybejelentés esetén – függetlenül attól, hogy az a szavatosság vagy a jótállás alatt merült fel – a vállalkozás (eladó, kereskedelmi egység, gyártó) jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely tartalmazza a jogszabály által előírt adatkört. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó részére át kell adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat, illetve igényét polgári peres úton is érvényesítheti.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei:

1. A jótállási igényt az adott fogyasztási cikk tulajdonosa a jótállási jeggyel érvényesítheti, feltéve hogy fogyasztónak minősül (nem üzleti, szakmai tevékenysége körében használja a terméket). Amennyiben a fogyasztó bemutatja a fizetési bizonylatot is, úgy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (ezért és a szavatossági igény érvényesíthetősége miatt is érdemes megőrizni a számlát, nyugtát).

2. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

3. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre.

4. A 3. pontban jelzett időtartam lejárta utáni jótállási igény a vállalkozás által a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. Amennyiben a javítószolgálat a hibából eredően csere szükségességét állapítja meg, a cserét a BSH Kft. vevőszolgálata bonyolítja le.

5. A jótállás határideje a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja (szervizpartnere) végzi, az üzembe helyezés napjától kezdődik. A jótállási határidő a Ptk. 6:163.§ (5) bekezdése alapján a dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6. A jótállás területi hatálya Magyarország és a BSH Kft. által Magyarországon forgalmazott termékekre terjed ki.

7. A rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

8. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszereléséről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik.

9. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Eljárás hibás teljesítés esetén

A fogyasztó a termék meghibásodása, azaz hibás teljesítés esetén haladéktalanul köteles azt a kereskedővel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül tett igénybejelentést. A késedelemből eredő kárért a fogyasztó a felelős, ide tartozik a fogyasztó kárenyhítési kötelezettsége is (további használat megakadályozása), melynek elmulasztásából eredő többletköltség a fogyasztót terheli. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó – függetlenül attól, hogy a hiba a jótállás vagy a kellékszavatosság időtartama alatt merül fel – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha annak teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve a kijavításra-kicserélésre vonatkozó feltételeknek nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztó kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Termékszavatossági igényként a fogyasztó – amennyiben választása szerint nem kellékszavatossági igényt érvényesít – kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ha a vállalkozás a fogyasztó igénye teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról öt munkanapon belül igazolható módon értesíti a fogyasztót, amely dokumentum elengedhetetlen az érdekérvényesítéshez. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A jótálláson alapuló javítás esetén a vállalkozásnak, illetve a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatolva fel kell tüntetnie (a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, (b) a hiba okát és a javítás módját, továbbá (c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadása időpontját, kicserélés esetén pedig a kicserélés tényét és időpontját.

A jótállási felelősség kizárása

1. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a vállalkozás, vagy a jótállási javítással megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibákért a vállalkozás nem tartozik felelősséggel.

3. A termék karbantartási munkáinak elvégzése a fogyasztó feladata. Annak elmulasztása miatt az ilyen okból meghibásodott termék javítási és kiszállási költsége a jótállási időtartamon belül is a fogyasztót terheli. A fogyasztó által kért, de javítással össze nem függő kiszállás díja (pl. szaktanácsadás, kezelési bemutatás stb.) a jótállási időtől függetlenül a fogyasztót terheli.

Siemens Vevőszolgálat: javítások

Ha készüléke javítást, karbantartást vagy ellenőrzést igényel, akkor a Siemens vevőszolgálat gyors és hozzáértő segítséget nyújt. A Siemens Vevőszolgálatot elérheti telefonon és online.

Forduljon a Siemens Vevőszolgálathoz telefonon!

A Siemens készséges és hozzáértő vevőszolgálati csapata rendelkezésére áll munkanapokon 08:00 és 17:00 között telefonon a 06 80 200 201-es, ingyenes telefonszámon.