Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

Οι ακόλουθοι όροι του συμβολαίου καθορίζουν τις προϋποθέσεις και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του συμβολαίου συντήρησης για οικιακές συσκευές της Siemens. Οι όροι αυτοί ισχύουν μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Η σύναψη του συμβολαίου πρέπει να γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της 24μηνης εργοστασιακής εγγύησης.

1. Αντικείμενο τεχνικής εξυπηρέτησης

Η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Siemens ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, αποκαθιστούν οποιαδήποτε κατασκευαστική ατέλεια για τις συσκευές που αναφέρονται στο συμβόλαιο τεχνικής εξυπηρέτησης.

2. Τιμές - Χρεώσεις

Η τιμή του συμβολαίου για μία συσκευή αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Το χρηματικό ποσό για το συμβόλαιο κατατίθεται εφάπαξ κατά την σύναψη του συμβολαίου

3. Διάρκεια συμβολαίου

Η ισχύς του συμβολαίου ξεκινά με την λήξη της 24μηνης εργοστασιακής εγγύησης και λήγει μετά την παρέλευση των 36 μηνών.

4. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στη συσκευή πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Siemens. Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Αν το κόστος επισκευής υπερβαίνει την αξία της συσκευής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη, για την οποία θα εξακολουθεί να ισχύει το υπόλοιπο συμβολαίου. Η εξυπηρέτηση παρέχεται από το Service της Siemens ή από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, με την επίδειξη του συμβολαίου. Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα ή συσκευές ανήκουν στην εταιρεία και θα παραλαμβάνονται από αυτή.

5. Περιπτώσεις που δεν καλύπτονται

Το συμβόλαιο δεν καλύπτει βλάβες σε οικιακές συσκευές που προέρχονται από κακή χρήση, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων καθώς και φθορές που μπορούν να προκληθούν κατά την χρήση της συσκευής (π.χ γρατζουνιά). Στις καλύψεις του συμβολαίου δεν συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως π.χ. γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες, λυχνίες. Γενικά δεν καλύπτονται μικροατέλειες οι οποίες δεν επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις, καθώς επίσης και από μη ομαλές περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

6. Εγγυήσεις / Αστική ευθύνη

Το Service της Siemens και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, παρέχουν για την επισκευή 24 μήνες εγγύηση. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς επισκευής μπορεί ο συμβαλλόμενος να απαιτήσει αποκατάσταση της άστοχης επισκευής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω απαιτήσεις του συμβαλλόμενου δε γίνονται δεκτές.

7. Σύναψη συμβολαίου

Η σύναψη του συμβολαίου πραγματοποιείται με την αποστολή της αίτησης και με την προϋπόθεση της καταβολής της χρηματικής του αξίας με τον προαναφερθέντα τρόπο.