Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnē izmantotas sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tās darbību. Lūdzu, ņemiet vērā, ja jūs noklikšķināsiet uz „Nē", tīmekļa vietne var darboties ar traucējumiem. Ja vēlaties skatīt plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to, kā pārvaldīt savus iestatījumus, noklikšķiniet uz zemāk redzamajām saitēm.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Juridiska Informācija

Sikdatnes

1. Ši timekla vietne izmanto ta sauktas sikdatnes.

2. Sikdatne ir neliels teksta fails, kas glabajas lietotaja datora, un nakošaja apmeklejuma reize timekla vietne zina, ka lietotajs jau agrak to ir apmeklejis. Teksta datne satur informaciju un tiek lietota, lai apmekletajam atvieglotu timekla vietnes izmantošanu. Sikdatne nevar identificet lietotaju personigi, tikai datora uzstadito parluku, kas tiek izmantots apmeklejuma laika. Sikdatne nesatur virusus.

3. Ir divu veidu sikdatnes.Pirmais veids datni lietotaja datora saglaba ilgaku laiku. To lieto, piemeram, funkcijai, kas informe par jaunumiem konkretaja timekla vietne kopš lietotaja iepriekšeja apmeklejuma. Otra veida sikdatne ir, t.s., sesijas sikdatne. Sesijas sikdatne tiek islaicigi uzglabata datora atmina, kamer lietotajs parluko timekla vietni. Sesijas sikdatnes tiek dzestas, kad lietotajs aizver savu parlukprogrammu.

4. BSH timekla vietne izmanto tikai sesijas sikdatnes, lai noteiktu valodu, atvieglotu ražojumu prezentaciju un paraditu meklešanas rezultatus fotoarhiva. Lai varetu izmantot fotoarhivu, jums ir japiekrit sesijas sikdatnu izmantošanai. Informācija par mūsu izmantotajām sīkdatnēm

5. Ja nevelaties akceptet sikdatnes, jus varat mainit savas parlukprogrammas drošibas iestatijumus. Tomer tad siemens-home.lv atseviškas dalas nevares izmantot, vai ari tas nedarbosies pareizi. Sīkdatņu iestatījumu izmaiņas

Personas datu aizsardziba

Pašlaik, mēs atjaunojām mūsu integritātespolitiku attiecībā uz GDPR.

Lai īstenot savas tiesības saskaņā ar GDPR, aizpildiet veidlapu . Par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar datu aizsardzību: dataprotection-LV@bshg.com

1. Visi BSH timekla vietnei sniegtie personas dati tiek apstradati saskana ar Personas datu aizsardzibas likumu. BSH timekla vietne apstrada informaciju, lai administretu timekla vietnes izmantošanu, klientu attiecibas un pilditu ligumu ar jums vai citadi veiktu jusu pieprasitos pakalpojumus. Iesniedzot informaciju, jus piekritat, ka BSH izmantos jusu datus. Kad esat veicis pasutijumu, jusu personas dati tiek glabati neilgu laiku, lai nodrošinatu jus ar prasito izstradajumu vai pakalpojumu. Pec pakalpojuma sniegšanas jusu dati tiek dzesti no BSH registra. BSH bez jusu atlaujas nenosuta jusu personigo informaciju trešajai personai.

2. BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā, c/o Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā atbild par sava riciba esošo personas datu apstradi. Ja velaties sanemt informaciju par BSH apstradatajiem jusu personas datiem, jus varat to rakstveida pieprasit minetaja adrese. Ja BSH jusu personas datu apstrade ir pretruna ar personas datu aizsardzibas likumu, jums ir tiesibas lugt šos datus labot, bloket vai dzest.

3. BSH var atklat jusu personas datus, ja BSH ir pienakums to darit saskana ar likumu vai tiesas nolemumu. Ja jus nododat personigo informaciju BSH, saskana ar mineto jus piekritat, ka šada jusu personas datu izpaušana var notikt.

Izmaiņas

BSH patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji izmainīt šos juridiskos paziņojumus, papildināt tos vai atcelt tos pilnībā vai daļēji. Jūsu pašu atbildība ir sekot līdzi pašreizējiem noteikumiem.

Timekla vietnes izmantošanas nosacijumi

Timekla vietne publiceta informacija ir maksimali pareiza. BSH negalvo un nesniedz garantijas par informacijas, saišu vai citas informacijas precizitati, kas ir lejupladeta no timekla vietnes. BSH neuznemas nekadu atbildibu par iespejamam kludam timekla vietne vai trukstošiem datiem. Visa informacija ir nodrošinata un paredzeta lietošanai, nemot vera, ka BSH nevar but atbildiga par jebkadiem zaudejumiem, bojajumiem vai izdevumiem jebkura veida, kas kopuma vai daleji, tieši vai netieši rodas no šis informacijas izmantošanas vai palaušanas uz šo informaciju vai šadu personu. BSH patur tiesibas veikt izmainas vai labojumus bez iepriekšeja pazinojuma. Timekla vietne var rasties dikstaves apkopei un taml. Siemens majaneatbild par partraukumiem vai citam problemam, kas var rasties timekla vietne.

Autortiesibas

Šis timekla vietnes saturs pieder BSH un ir aizsargats ar likumu. Šo informaciju nedrikst, ja vien nav noradits citadi, reproducet, nodot, kopet, izplatit vai glabat bez BSH ipašas atlaujas.

Autortiesības © 2016 „BSH Home Appliances AB. BSH grupa ir uzņēmuma Siemens AG preču zīmju licences turētājs.“

Kontakti

BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā

c/o Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

Strēlnieku iela 1-4, Rīga LV-1010, Latvija

BSH grupa ir uzņēmuma Siemens AG preču zīmju licences turētājs

Reģ. nr. 40003979971

PVN maksātāja numurs: LV40003979971