Εγγυήσεις Siemens

Επιλέξτε τη δική σας επιπλέον προστασία: επέκταση εγγύησης Siemens

Η πρωτοποριακή λύση για τις υψηλότερες απαιτήσεις. Η Siemens προσφέρει διετή εγγύηση κατασκευαστή και ορισμένες επιλογές για επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή.

Οι συσκευές Siemens συνοδεύονται από διετή εγγύηση κατασκευαστή. Και, φυσικά, υπάρχουν επιλογές επέκτασης αυτής της εγγύησης κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην καρτέλα "Επέκταση εγγύησης", για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης της εγγύησης κατασκευαστή Siemens. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τους όρους της εγγύησης κατασκευαστή Siemens στην καρτέλα "Εγγύηση κατασκευαστή". Εκεί θα βρείτε εξηγήσεις για το τι πρέπει να κάνετε, προκειμένου να επικαλεστείτε την εγγύησή σας, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή Siemens και για το πώς την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens θα υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγγύηση κατασκευαστή Siemens

Οι παρακάτω όροι που περιγράφουν τις απαιτήσεις και το πεδίο εκτέλεσης της εγγύησης δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις εγγύησης του πωλητή που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς που έχει συναφθεί με τον τελικό πελάτη.

1. Η εγγύnσn καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τnv ημερομηνία τnς πρώτης αγοράς που αναγράφεται στn θεωρnμένn απόδειξη αγοράς. Για τnν παροχή τnς εγγύnσnς απαιτείται n επίδειξη τnς θεωρnμένnς απόδειξnς αγοράς στnν οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας τnς συσκευής, αναλαμβάνει τnν υποχρέωση τnς επαναφοράς τnς σε ομαλή λειτουργία και τnς αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει n εγγύnσn είναι n μn λειτουργία τnς συσκευής να προέρχεται από την πλnμμελή κατασκευή τnς και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μn τήρnσn των οδηγιών χρήσης τnς συσκευής, ακατάλληλη συντήρnσn από πρόσωπα μn εξουσιοδοτnμένα από τnν BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίnσnς τnς τάσης κλπ.

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω τnς κατασκευής του και εφόσον n πλημμελής λειτουργία εκδnλώθnκε κατά τnν περίοδο εγγύnσnς, n μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) τnς BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τn χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωσn για ανταλλακτικά ή τnν εργασία.

4. Δεν καλύπτονται από τnν εγγύnσn οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τn μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτnμένο Συνεργείο) τnς BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από τnν BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.

5. Όλες οι επισκευές τnς εγγύnσnς πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρnσιμοποιείτω πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύnσn καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς και n ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύnσn δεν καλύπτει:
- Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα οε κέντρο Σέρβις μn εξουσιοδοτημένο από τnν BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
- Λάθος χριήσn, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδnγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσnς, συμπεριλαμβανομένων τnς πλnμμελούς φύλαξης τnς συσκευής, τnς πτώσης τnς συσκευής κλπ.
- Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
- Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, rΊ οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Αντικατάσταση τnς συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή n επιδιόρθωση τnς κατόπιν πιστοποίnσnς τnς αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτnμένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) τnς BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

10. Η κάθε επισκευή ή n αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύnσnς του προϊόντος.

11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τn διάρκεια της εγγύnσnς επιστρέφονται στο συνεργείο.

Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens: επισκευές

Όταν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, συντήρηση ή έλεγχο, η εξυπηρέτηση πελατών Siemens προσφέρει γρήγορη και εξειδικευμένη υποστήριξη. Η Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens είναι διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου και online.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Siemens όλο το 24ωρο

Η φιλική και εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης πελατών της Εξυπηρέτησης Πελατών Siemens βρίσκεται στη διάθεσή σας για να καλύψει κάθε ανάγκη σας - από την παροχή συμβουλών για την αγορά νέας συσκευής, μέχρι την επίλυση προβλημάτων.

Επεκτείνετε την εγγύηση

Η πρωτοποριακή λύση για τις υψηλότερες απαιτήσεις. Η Siemens προσφέρει ορισμένες επιλογές για επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή.