Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Siemens garanties

Kies wat voor u het beste past: Siemens Garanties

De innovatieve oplossing voor de hoogste eisen. Siemens biedt een Verlengde Waarborg voor uw toestel aan.

Scroll naar beneden

Alle Siemens toestellen worden met een fabrieksgarantie van 2 jaar geleverd. U heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om een Verlengde Waarborg aan te schaffen. U kunt meer info terugvinden over de Verlengde Waarborg onder de tab "Verleng uw waarborg". In de tab "Fabrieksgarantie" kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de fabrieksgarantie van uw toestel. Daar vindt u meer uitleg over wat u kunt doen om uw garantie in te roepen, welke gevallen onder de Siemens-fabrieksgarantie vallen en hoe Siemens Service u de best mogelijke ondersteuning biedt.

Voorwaarden Verlengde Waarborg Siemens

Indien de Siemens Verlengde Waarborg werd afgesloten via de website van Siemens heeft de consument het recht aan Siemens mee te delen dat hij/zij afziet van de Siemens Verlengde Waarborg, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het afsluiten van de Siemens Verlengde Waarborg.

De onderstaande bepalingen, die de voorwaarden en de omvang van de prestaties van de Verlengde Waarborg Siemens beschrijven, hebben geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004, in het kader van de verkoopsovereenkomst met de eindgebruiker.

1. Omvang van de prestaties en voorwaarden van de Verlengde Waarborg Siemens

1.1. Tijdens de duur van de Verlengde Waarborg Siemens herstelt Siemens kosteloos alle aantoonbare materiaal- en/of productiefouten wanneer Siemens hiervan onmiddellijk na de vaststelling en binnen de looptijd van de Verlengde Waarborg Siemens in kennis werd gesteld.

1.2. De naleving van de Verlengde Waarborg Siemens gebeurt door een herstelling, d.w.z. door het toestel te herstellen of door het vervangen van onderdelen naar goeddunken van Siemens. Indien een herstelling economisch onverantwoord blijkt of onmogelijk is, behoudt Siemens zich het recht voor om in de plaats van te herstellen, een gelijkwaardig vervangtoestel aan te bieden. Vervangen onderdelen en omgewisselde toestellen worden eigendom van Siemens.

1.3. In het geval van vervanging van het toestel, zal er rekening gehouden worden met het gebruik dat de consument van het toestel heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend op de prijs van het nieuwe toestel en dat percentage bedraagt 1% per maand gebruik.

1.4. Indien er geen toepassing van de Verlengde Waarborg Siemens dekking geldt, worden de kosten voor herstelling en andere geleverde prestaties (bv. transport- en controlekosten) tegen de geldende tarieven aan de consument gefactureerd.

1.5. De Siemens Verlengde Waarborg kan niet op andere toestellen worden overgedragen.

1.6. De Verlengde Waarborg Siemens moet worden gesloten tijdens de looptijd van de wettelijke garantie van twee jaar na levering van het toestel.

1.7. Prestaties in het kader van de Verlengde Waarborg Siemens kunnen alleen in aanmerking worden genomen op vertoon van het aankoopbewijs (met aankoop- en/of leveringsdatum).

2. Duur en overdraagbaarheid van de Siemens Verlengde Waarborg

2.1. Met de Verlengde Waarborg Siemens is Siemens onmiddellijk na de wettelijke garantieperiode van twee jaar belast met de in punt 1 genoemde prestaties voor een periode van drie jaar. De overeenkomst eindigt automatisch na afloop van de Verlengde Waarborg Siemens van drie jaar en vereist geen opzegging.

2.2. Uitgevoerde prestaties onder de Siemens Verlengde Waarborg hebben noch een verlenging van de duur van de Siemens Verlengde Waarborg tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuw Verlengde Waarborg Siemens.

2.3. Indien het toestel binnen de in punt 2.1 van deze bepalingen vermelde looptijd wordt vervangen gaat de resterende looptijd van de Verlengde Waarborg Siemens over op het vervangtoestel.

2.4. Bij de verkoop of overdracht van het toestel kan de Siemens Verlengde Waarborg op de nieuwe eigenaar worden overgedragen. In dat geval moet Siemens via schrijven aan BSH Home Appliances N.V., Laarbeeklaan 74, 1090 Jette of via e-mail: ExtendedWarranty.be@Siemens-Home.BSHGroup.com van deze wijzigingen in kennis worden gesteld. De contractuele bepalingen van de Verlengde Waarborg Siemens blijven onverminderd van kracht en gaan onveranderd op de nieuwe eigenaar over. Ook dit is geen aanleiding om de duur van de Verlengde Waarborg Siemens te verlengen of een nieuwe contract aan te gaan.

3. Geen toepassing van de Verlengde Waarborg Siemens

3.1. Prestaties in het kader van de Siemens Verlengde Waarborg zijn niet van toepassing op kwetsbare onderdelen (bv. glas, kunststof, rubber of gloeilampen), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de Siemens Verlengde Waarborg geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Siemens is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen, niethuishoudelijk gebruik of schade veroorzaakt door tussenkomsten van de consument of derden.

3.2. De Siemens Verlengde Waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

  • een verkeerde elektrische aansluiting
  • chemische en elektrochemische inwerking van water
  • abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  • gebruik van het toestel waarvoor het niet voorzien is
  • contact met agressieve stoffen.

4. Toestellen dewelke onder de Verlengde Waarborg Siemens vallen

De Verlengde Waarborg is van toepassing op de volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf)ovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. De in het aanvraagformulier vermelde prijs is onmiddellijk betaalbaar via creditcard (via de website van Siemens) of na ontvangst van de factuur. De prijzen zijn inclusief BTW en worden gefactureerd op datum van het afsluiten van de Verlengde Waarborg Siemens. De aangeduide prijs is de totaal te betalen prijs inclusief BTW. De verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NV BSH Home Appliances NV, te 1090 Jette, Laarbeeklaan 74.

6. Herroepingsrecht

6.1. Indien de Verlengde Waarborg Siemens werd afgesloten via de website van Siemens heeft de consument het recht aan Siemens mee te delen dat hij/zij afziet van de Verlengde Waarborg Siemens, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het afsluiten van de Verlengde Waarborg Siemens.

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument BSH via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website: https://www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/legal/herroepingsrecht

6.3. Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal BSH de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.4. Gevolgen van de herroeping. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die zij/hij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BSH op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van BSH terug.

6.5. BSH betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal BSH de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. BSH behoudt zich het recht voor om geen cash terugbetalingen te verrichten. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de Verlengde Waarborg Siemens geacht aanvaard te zijn.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Deze voorwaarden betreffen geen uitgebreidere of andere vorderingen – in het bijzonder inzake het herstellen van schade dat buiten het toestel om is ontstaan - voor zover de aansprakelijkheid van Siemens niet wettelijk vaststaat.

7.2. Siemens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een storing van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle onderdelen van de site van Siemens zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Siemens.

8.2. Consumenten die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van Siemens, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Siemens. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Siemens door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van Siemens.

9. Afwikkeling van een interventie of melding van wijzigingen

9.1. Gelieve de gegevens van het signalisatieplaatje te noteren bij aanvraag van reparatiewerken binnen de periode van de Verlengde Waarborg Siemens. Bijkomende informatie over het signalisatieplaatje en de plaats ervan op het toestel vindt u op internet via http://www.siemenshome.bsh-group.com/be/nl/service.

9.2. Gelieve in geval van aanvraag of bij een wijziging van uw contract uw persoonlijke gegevens of de verkoop/overdracht van het toestel contact op te nemen met de Siemens-klantenservice

  • op internet via http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/contact
  • telefonisch via het nummer 02 475 70 02
  • of schriftelijk aan BSH Home Appliances N.V., Laarbeeklaan 74, 1090 Jette.

9.3. Houd op de dag van de reparatie het bewijs van de Verlengde Waarborg Siemens en het originele aankoopbewijs van het toestel bij de hand voor onze technicus. Gelieve bij afhaling door Siemens of door uw verdeler een kopie van de Verlengde Waarborg Siemens en van het aankoopbewijs van het toestel bij de verzendingsdocumenten te voegen.

10 . Bescherming persoonsgegevens

10.1. BSH verzamelt de persoonsgegevens van de consument onmiddellijk tijdens het plaatsen van de bestelling of onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies die gebruikt worden op de website.

10.2. BSH als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de consument met als doeleinde haar contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren voortvloeiende uit de verkoop en, indien nodig, met marketing doeleinden voor dewelke de consument geldig zijn toestemming heeft gegeven.

10.3. De consument heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, rectificatie, gegevenswissing, de beperking van de verwerking ervan alsook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. De consument heeft eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen het recht om alle persoonsgegevens die de consument heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij gehinderd te worden door BSH. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dient het webformulier ingevuld te worden op https://datarequest.bsh-group.com. De consument kan ook een email richten aan Data-Protection-BE@bshg.com of een brief sturen op het bovenvermelde adres van BSH. De consument heeft daarenboven het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

10.4. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan de privacyverklaring geraadpleegd worden op: https://www.bshgroup. com/be/nl/gegevensbescherming

11. Algemeen

11.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

11.2. De consument erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen,voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

11.3. Het contract tussen Siemens en de consument is gesloten in de taal van de site.

11.4. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eisende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

Siemens reparatiedienst

Heeft u een herstelling nodig voor uw huishoudtoestel? Bel onze hersteldienst 24/7 via 02 475 70 02 of boek nu rechtstreeks online uw afspraak.

Contact Siemens Service

Heeft u een vraag over één van uw toestellen of wenst u meer info met betrekking tot uw garantie? Neem contact op met onze klantendienst van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16h30 via 02 475 70 02.

Verleng uw waarborg

Innovatieve oplossingen voor de hoogste wensen. De garanties van Siemens verschillen. U kunt op maat uw garantie registreren.