תקנון מועדון לקוחות

תקנון לחברי מועדון הלקוחות של BSH

1. כללי

1.1. בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ (להלן: "בי.אס.אייץ" או "החברה"), הינה היבואן והמשווק המורשה בישראל של מוצרי חשמל ביתיים של שלל מותגים מתוצרת , בין היתר Bosch, Siemens, Constructa, Gaggenau ו- BSH Brands בישראל (להלן:"המוצרים" או "המותגים");

1.2. רישום למועדון הלקוחות, כמפורט להלן, מהווה הסכמה מראש לכל התנאים בתקנון זה. נבקשך לעיין בתנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון זה, לרבות את תנאי החברות במועדון הלקוחות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלעדי. חברתנו תיידע אותך על השינויים טרם כניסתם לתוקף.

2. הגדרות

2.1. "תקנון"- תקנון מועדון הלקוחות כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה.

2.2. "רישום למועדון הלקוחות" – רישום פרטים אישיים בטופס המיועד לכך באתר או באופן טלפוני.

2.3. "חבר/ה מועדון הלקוחות"- כל מי שביצע/ה רישום למועדון הלקוחות, אלא אם ביקש/ה להסיר את חברותו.

2.4. "אתרי החברה או "האתר" – אתרי החברה של מותגיה השונים: http://www.bosch-home.co.il/ , http://www.siemens-home.bsh-group.com/il/ , http://www.constructa.co.il/ , http://gaggenau.co.il/ , לרבות עמודי המותגים ברשתות החברתיות כגון facebook.

2.5. למען הסר ספק, האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

3. תנאים להצטרפות למועדון הלקוחות

3.1. הינך יכול/ה להצטרף למועדון הלקוחות בהתקיים כל אחד מהתנאים המפורטים להלן במצטבר:

3.1.1. הינך תושב/ת ישראל שגילם מעל 18 שנים, בעל/ת תעודת זהות ישראלית תקפה.

3.1.2. הינך אדם פרטי בלבד (כלומר אינך תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי)

3.1.3. הינך בעל/ת תא דואר אלקטרוני חוקי ותקף במרשתת.

3.2. כל חברי המועדון ומי מטעמם יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין.

4. רישום למועדון הלקוחות

4.1. הרישום למועדון הלקוחות הוא לשימוש אישי ובלעדי שלך.

4.2. אין לרשום למועדון הלקוחות אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של אדם כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עינה בלבד.

4.4. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס שעשוי לכלול את הפרטים המפורטים להלן, כולם או חלקם: שם מלא, תואר (מר/גב'), תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה וכיוצא בזה. פרטיך כחבר המועדון יישמרו במדיה מגנטית על פי החלטת החברה מעת לעת והכול בהתאם להצהרת הפרטיות שלהלן.

4.5. כמצטרף/ת למועדון עליך למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. במקרה של הפרת התחייבות זו, לחברה שמורה הזכות לביטול חד- צדדי של רישום למועדון הלקוחות או הגבלתו.

4.6. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה.

4.7. כחבר/ה במועדון הלקוחות, עליך לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיך האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלך. החברה לא תהא אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם החברה בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

4.8. אדם שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהחברה מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס לרשימת התפוצה של החברה ויקבל ממנה מעת לעת פרסומים באמצעים האלקטרונים אותם מסר. אישור מצטרף לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהחברה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המצטרף, בפנייה למועדון באותו אמצעי אלקטרוני ממנו קיבל את המידע השיווקי, והכול בהתאם לדרישות הדין הישראלי בעניין.

5. מועדון הלקוחות של החברה:

5.1. כל אדם אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות ועומד בתנאים המצוינים בסעיף 3.1 לעיל, יירשם באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של החברה ויהיה זכאי להטבות כדלהלן.

5.2. תקופת החברות במועדון הלקוחות אינה תחומה בזמן ואינה כרוכה בתשלום.

5.3. הזכות למימוש הטבות מועדון הלקוחות מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה וכן בתנאים אשר יפורסמו על ידי החברה מעת לעת. החברה מתחייבת להודיע מראש ובכתב לחברי המועדון על כל שינוי בתקנון מועדון לקוחות זה.

5.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע.

5.5. החברה תהא רשאית לבטל את חברותך במועדון ולהפקיע ממך כל זכות הנובעת מחברותך, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותך, במידה ויעשה על ידך שימוש שלא כדין בחברותך ו/או אם פעולתך תהא בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

5.6. החברות במועדון הלקוחות מקנה לך הטבות שונות ומידע על מבצעים אשר יתקיימו מעת לעת מטעם החברה. יודגש, לחברה אין אחריות או חבות כלשהי עם מבצעים או הטבות המוצעות לצרכנים מטעם חנויות המשווקות את מוצריה הפרוסות ברחבי ישראל.

5.7. אם לאחר הרשמתך דעתך תשתנה ותבחר/י שלא להמשיך להיות חלק ממועדון הלקוחות של החברה, תתבקש/י לפנות לחברה באמצעות דוא"ל לצורך הסרתך ממועדון הלקוחות כמצוין בסעיף 8.

6. מדיניות פרטיות המידע של חברי המועדון

6.1. בהצטרפותך כחבר/ה במועדון הלקוחות של החברה, הינך מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של חברתנו כמפורט להלן.

6.2. החברה רואה כערך יסוד את השמירה על פרטיותך והגנה על המידע המצוי באחזקתה.

6.3. בהתאם להסכמתך למסור פרטים לחברתנו, אנו אוספים את נתונים ואחראים לעיבוד ולשימוש בהם. השימוש הנעשה בנתונים הינו בהתאם להוראות הדין הישראלי בכלל והגנת הפרטיות בפרט.

6.4. השימוש הנעשה במידע על ידינו הינו באופן שקוף, הגון, וראוי וזאת בכדי לשפר את חווית השירות אותה אנו מעוניינים להעניק ללקוחותינו.

6.5. נבקש ליידע אותך, כי לא חלה עליך חובה (מבחינה משפטית או באופן אחר) לספק לחברתנו את פרטיך האישיים. עם זאת, אם פרטיך נמסרו אגב פעילות, הטבה, בקשה לשירות וכיוצא בזה, יתכן כי הימנעות ממסירת הפרטים לא תאפשר לחברתנו להעניק לך את השירות או ההטבה אותה ביקשת לקבל. והכול בכפוף לתנאי הפעילות או ההטבה שיפורסמו על ידינו.

6.6. הצהרת פרטיות זו חלה על מידע אישי שנאסף על ידי בי.אס.אייץ בקשר לשירותים שהיא מציעה, לרבות מידע שנאסף באופן בלתי מקוון באמצעות מוקדי השירות הטלפוניים שלנו ובאופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט שלנו ורשתות חברתיות שהגישה אליהם או השימוש בהם נעשים באמצעות אותם אתרים או פלטפורמות השייכות לצדדים שלישיים, המופעלים על ידינו או מטעמנו.

6.7. נציין כי חברתנו אינה אחראית בצורה כלשהי לשיבוש מידע אודותיך (כולו או חלקו) שנמסר על ידך ו/או אי קבלת המידע באתר.

6.8. קטגוריות הנתונים הנאספים על ידי בי.אס.אייץ, בהתאם לפעילותך, והשימוש בנתונים:

6.8.1. מידע הנמסר על ידך:

 שם מלא

 כתובת

 כתובת דואר אלקטרוני

 טלפון וטלפון נייד

 תואר: גב', מר', ד"ר וכו'.

 המותגים של מכשירי החשמל הביתיים שברשותך או שבהם אתה מתעניין (למשל בוש/ סימנס)

 דגם המוצר שרכשת

 תאריך רכישה ומקום הרכישה

 תאריך התקנה

 הסכמתך או אי הסכמתך לקבלת דיוור שיווקי.

 תוכן ותמונות אותם יצרת בעמוד הפייסבוק של המותגים שלנו.

 כל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך.

6.8.2. אנו עושים שימוש במידע הנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך, על מנת:

 לספק מוצרים או שירותים, בהתאם לבקשתך ופנייתך אלינו. לרבות שליחת מוצרים או מידע מבוקש, מענה לשאלות, מימוש זכייה בתחרויות וכיוצא בזה.

 לשדרג את חוויית השירות אותה אנו מעניקים ללקוחותינו.

 לפנות אליך בהצעות ומידע אודות מוצרים או שירותים שאנו סבורים שיכולים לעניין אותך, לרבות הצעה להשתתף בתחרות או מבצע. לצורך כך ייתכן כי חברתנו תפנה אליך בדיוור בזיקה לשירותים העיקריים שחברתנו מציעה ללקוחותיה (ובכלל זה דיוור באמצעי מדיה שונים כדוגמת דוא"ל או סמס).

 לסייע לך לקבל את מלוא המידע אודות מוצרים בהם התעניינת.

 לצורך מתן מידע אודות הטבות, מבצעים ושירותים מיוחדים אותם אנו מציעים ללקוחותינו באמצעים שונים, לרבות באמצעות דיוור ישיר.

 לשפר את מגוון המוצרים והשירותים שלנו, וליצור התאמה מקסימאלית בין רצונות לקוחותינו לבין המוצרים אותם אנו משווקים.

6.8.3. מידע הנאסף בעת השימוש באתרי בי.אס.אייץ ללא זיהוי המשתמש ("מידע לא אישי")-

 אתרי האינטרנט של חברתנו עושים שימוש בטכנולוגיות מוכרות כגון קבצי cookie ו- Google Analytics כדי לאפשר לחברתנו לאסוף נתונים סטטיסטיים בעילום שם, במטרה לקידום השיפור של ביצועי אתרינו. זאת בכפוף להצהרת פרטיות זו ולדיני הגנת מידע. במסגרת זו אנו אוספים את המידע כדלהלן;

 כתובת IP

 זמן, תאריך, שעת כניסה ויציאה מהאתר

 סוג הדפדפן ממנו מתבצעת הגלישה

 עמודים בהם גלשת באתר

 הסכמתך או אי הסכמתך לתנאי השימוש והצהרת פרטיות המידע,

 נתונים מתוך רשתות חברתיות: באם לחצת על כפתור "אהבתי" לעמוד הפייסבוק של המותגים, נוכל לדעת בקשר עם אותה רשת: מהו השם המשתמש שלך, תמונת הפרופיל, מינך, וכו'.

 דפי האינטרנט בהם צפית

 קישורים עליהם לחצת

 ביכולתך לחסום את אפשרות השימוש של חברתנו בקבצי Cookie, לתשומת ליבך, הדבר ישפיע על חווית השימוש שלך באתרינו השונים ובעמודי המותגים ברשתות החברתיות.

 לתשומת ליבך, בעצם השימוש שלך באתר הנך מסכים/מה לאיסוף מידע שאינו אישי ולשימוש שחברתנו תעשה בו.

6.8.4. אנו עושים שימוש במידע שאינו אישי הנאסף אוטומטית, על מנת:

 עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים,

 בחינת מספר המבקרים באתר,

 ניתוח אופי השימוש באתר,

 תיקון תקלות ותמיכה טכנית,

 ניהול ולשיפור האתר ו/או השירותים המוצעים בו,

 כל שימוש חוקי אחר כפי שהחברה תמצא לנכון (וכלל זה להעבירו לצדדי ג') ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך.

 לתשומת ליבך, מאחר ומדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן ואינו פוגע בפרטיותך, בעצם השימוש באתר הינך מסכים/מה כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

6.9. נזכיר, כי באפשרותך לבקש את הסרת פרטיך ממאגר הלקוחות שלנו בכל עת. בכל פנייה שלנו אליך נציין כיצד ניתן לבטל פניות מסוג זה אליך בעתיד.

6.10. תקופות שמירת נתוני מידע- הנתונים שמסרת לחברתנו ישמרו במאגר הלקוחות שלנו כל עוד הינך חבר במועדון הלקוחות שלנו. במידה ודעתך תשתנה ונקבל ממך פנייה להסרת פרטיך, אנו נסיר את הנתונים מהמאגר, זאת בהתאם לדרישות הדין הישראלי בעניין.

6.11. העברה או גילוי של הנתונים שלך לצדדים שלישיים

6.11.1. חברתנו מעניקה את השירותים לצרכן לאחר המכירה באמצעות חברת סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ (להלן: "חברת השירות"). בכדי להעניק לך חווית שירות מיטבית, יעילה ופשוטה, אנו מעבירים את הנתונים אותם מסרת לחברת שירות זו, זאת בהתאם לאישורך, לנתונים אותם מסרת, ולנושא הפנייה שלך.

6.11.2. לתשומת ליבך, לצורך הענקת שירותים נוספים, אנו משתפים פעולה עם ספקי שירות שונים. הסכמתך למדיניות פרטיות זו הינה הסכמה כי פרטיך יועברו לספקי שירותים העוסקים בעיבוד נתונים, וזאת אך ורק על פי ההוראות כמעבדי נתונים ממונים. חברתנו אינה מעבירה את המידע לצדדים שלישיים שאינם קשורים למתן השירות הכולל אותו חברתנו מבקשת להעניק לך כמצוין לעיל והוא לא ישמש לכל מטרה אחרת מלבד קשר עם לקוחותינו.

6.11.3. אנו נבקש את הסכמתך במקרה בו המידע הנמסר על ידך מועבר לצד שלישי ולא נעביר את הנתונים שלך ללא הסכמתך מראש. עם זאת, אם פרטיך נמסרו אגב פעילות, הטבה, בקשה לשירות וכיוצא בזה, יתכן כי היעדר הסכמתך להעברת הפרטים לצדדים שלישיים לא תאפשר לחברתנו להעניק לך את השירות או ההטבה אותה ביקשת לקבל. והכול בכפוף לתנאי הפעילות או ההטבה שיפורסמו על ידינו.

6.11.4. חברתנו לא תמכור מידע אישי, למעט במסגרת מכירה שהיא חלק בלתי נפרד ממכירה של כל העסק שלנו או חלקו (לדוגמה, מכירת המותג שלנו), או במסגרת מיזוג, איחוד, שינוי שליטה, רה-ארגון או פירוק של כל העסק שלנו או חלקו.

6.12. אבטחת מידע - על מנת להגן על הנתונים שלך מפני סכנות שונות כגון: אובדן, גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים, וכיוצא בזה. אנחנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים רבים. אמצעים אלה כוללים בין היתר שימוש בטכנולוגית הצפנה, אישורי אבטחה, שימוש בחומת אש בשרתים שלנו והגנה באמצעות סיסמא לגישה לחשבונך האישי. אבטחת מידע של אתרינו נבדקה ואושרה על ידי TUV Trust IT ומאגרי המידע שלנו עומדים בדרישות אבטחה מחמירות ביותר. אנו בודקים מעת לעת את אמצעי האבטחה שלנו ומשפרים אותם בהתאם לקידמה הטכנולוגית. עם זאת, חברתנו מבהירה בזאת כי אמצעי זהירות ומערכות האבטחה אינן מבטלות לחלוטין את הסיכון של דליפת מידע, ואין היא יכולה להתחייב כי המידע שנאסף על ידה יהיה מוגן לחלוטין מכל ניסיונות לגישה בלתי מורשית ו/או חדירה למאגרי המידע שלה ו/או למידע מאוחסן בו.

6.13. היקף היישום של הצהרת הפרטיות- הצהרת פרטיות זו תחול על כל הפעילות של בי.אס.אייץ בקשר עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, אולם ההצהרה לא תחול שירותים של נותני שירות אחרים (צדדים שלישיים).

6.14. שינויים בהצהרת הפרטיות - ככל שיהיו שינויים בקשר עם הנתונים הנאספים על ידינו או עם השימושים אותם אנו מבקשים לעשות עם הנתונים, בין היתר, בשל יישום טכנולוגיות חדשות או מתן שירותים חדשים, אנו נפרסם עדכון להצהרת פרטיות זו. בי.אס.אייץ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את הצהרת פרטיות זו כפי הנדרש, זאת תוך פרסום הגרסה העדכנית ביותר באתרי המותגים שלנו, על מנת לאפשר לך להתעדכן בכל עת בגרסה הנוכחית של הצהרת הפרטיות. ידוע לך כי כל שינוי במדיניות הפרטיות יחייב את אותך, וכי אי בקשתך להסרת הנתונים שלך ישמש כראיה להסכמתך לתיקונים כאמור לעיל.

6.15. זכויות ופרטי יצירת קשר -

6.15.1. אם ברצונך לעיין במידע אודותיך השמור אצלנו, נבקשך לפנות אלינו בכתב באמצעות דואר או דוא"ל המצוינים בסעיף 8 להלן. אנו נטפל בפנייתך בהקדם וללא עלות מצדך.

6.15.2. אם, למרות מאמצינו לשמירת המידע באופן תקין ועדכני, הנתונים האישיים שלך נשמרו באופן שגוי, אנחנו נתקן את המידע בהתאם לדרישתך.

6.15.3. ניתן לבקש את הסרת הנתונים שלך בכל עת, באותה הדרך בה הם נמסרו לנו, והכל בכפוף להוראות הדין הישראלי בעניין.

6.15.4. לתשומת ליבך, יתכן שבשל סיבות טכניות או ארגוניות, תהיה חפיפה בין הזמן בו ביקשת להסיר את הנתונים שלך לזמן בו יעשה שימוש במידע (דהיינו יתכן והנתונים לא יימחקו באופן מיידי אלא בתוך פרק זמן קצר), לדוגמא: באם ביקשת להסירך מרשימת הדיוור הישיר אך הדבר קרה לאחר שהדיוור כבר נשלח.

6.15.5. אם יש לך שאלות על פרטיות נתונים או שברצונך לממש את זכויותיך על פי חוק הגנת הפרטיות ולבטל את הסכמתך, או לקבל מידע על הזכויות שלך למידע, תיקון, מחיקה או חסימה, נשמח לפנייה ממך באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר שלנו.

7. זכויות קניין - כל הזכויות שמורות על כל פרסום של החברה, בכל אמצעי מדיה. הטקסט, התמונות, הגרפיקה, הצליל, האנימציה, הסרטונים והסידור שלהם באתר או בכל פרסום אחר של חברתנו מוגנים בזכויות יוצרים ובחוקים אחרים. אין להעתיק, לפרסם או לשנות תוכן של אתר או פרסום וגם לא לספק אותו לצדדים שלישיים לצורך שימוש מסחרי.

8. סימנים מסחריים וזכויות רישוי- למעט כאשר צוין אחרת, כל הסימנים המסחריים בפרסומים של חברתנו הם סימנים מסחריים רשומים. הדבר חל במיוחד על סימנים, לוחיות שמות, סמלי חברה ועיטורים. הסימנים ורכיבי העיצוב שנמצאים בשימוש בפרסומי החברה הם קניינה הרוחני של חברת Robert Bosch GmbH, גרמניה. הקניין הרוחני הכלול בפרסומי החברה, כגון פטנטים, מותגים וזכויות יוצרים הוא מוגן. גלישה באתר או קבלת פרסומים מהחברה אינה מקנה רישיון לשימוש בקניין הרוחני של Robert Bosch GmbH או של צדדים שלישים.

9. כתב ויתור- פרסומי החברה, לרבות אתרי החברה, נערכו והוקמו בתשומת לב רבה ככל האפשר. עם זאת אנו לא ערבים למידת הנכונות או הדיוק של המידע הכלול בם. התמונות המפורסמות על ידי חברתנו הינן להמחשה בלבד. אנו לא נושאים באחריות כלשהי כלפי נזקים שייגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר או בפרסומים.

10. המידע באתר מוצג "as is" ואינו מותאם ספציפית לאדם כזה או אחר.

11. דין וסמכות שיפוט - על תקנון זה ועל כל עניין הקשור במועדון הלקוחות יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.

12. מידע ופרטים- מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לחברתנו, בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ מרח' משכית 25, הרצליה פיתוח. מספר מוקד שירות הלקוחות שלנו הינו: 09-9730000 וכן ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל Siemens.service@cemax.cloud.

סטאטוס: מרץ 2018