Používanie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre dohodnutie opravy online alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobních údajov a používaním cookies.

Právne oznámenie

Právne ustanovenia

© Copyright Všetky práva vyhradené.
Všetky údaje a informácie zverejnené na týchto webových stránkach sú chránené podľa autorského zákona č. 618/2003 Zb., v znení neskorších predpisov, a to v plnom rozsahu ako zákonom chránené autorské diela. Ochrana sa vzťahuje na všetky údaje a informácie, ako v grafickej, tak aj v textovej, či inej podobe. Obsah týchto stránok nesmie byť bez písomného súhlasu kopírovaný, šírený, sprístupnený tretím osobám, ani inak využívaný ku komerčným účelom.

Ochranné známky a licencie
Ak nie je ustanovené inak, sú všetky ochranné známky použité na týchto stránkach chránené. To platí predovšetkým pre ochranné známky BOSCH, Siemens, Gaggenau, firemné logá a emblémy. Všetky zobrazené značky sú duševným vlastníctvom spoločnosti BSH domáci spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, príp. osôb s ňou spojených.
Zverejnením údajov chránených ako duševné vlastníctvo prostredníctvom týchto stránok nedochádza k udeleniu licencie k používaniu obsahu tretím osobám.

Vylúčenie zodpovednosti
Napriek tomu, že je obsah týchto webových stránok dôkladne vyberaný a kontrolovaný, neručíme za presnosť a bezchybnosť poskytovaných informácií. Zodpovednosť za škodu, vzniknutú priamo či nepriamo použitím uvedených informácií, je vylúčená.

Image obrázky sú len ilustratívne
Použité produkty nemusia vždy zodpovedať aktuálnemu sortimentu pre SR.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
Spoločnosť BSH týmto v súlade s § 10a ods. 1, písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predpisov informuje spotrebiteľa, že v prípade sporu medzi spoločnosťou BSH ako predávajúcim a spotrebiteľom zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktorý sa nepodarilo vyriešiť zmierlivo, najmä ak predávajúci zamietol žiadosť spotrebiteľa o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na takúto žiadosť spotrebiteľa v lehote 30 dní odo dňa je odoslania neodpovedal, má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým môže byť príslušný orgán alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk), adresa na podávanie podaní v elektronickej forme: ars@soi.sk alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (www.mhsr.sk).