Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, dzięki którym strona może funkcjonować poprawnie. Takie ciastka pozwalają np. wybierać funkcje strony lub logować się na Twoje konto na naszej stronie. Cookies statystyczne umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Zgoda na zapisywanie cookies statystycznych na Twoim komputerze wynika z Twoich ustawień przeglądarki internetowej. Ta strona używa również cookies reklamowych (w tym definiujących Twoje preferencje), dzięki którym możemy dostarczać Tobie reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Te pliki pochodzą od dostawców usług internetowych. Informacje zawarte w tych plikach cookies będą przetwarzane przez te podmioty. Szczegółowe informacje na temat tych ciasteczek dostępne są w pliku „Informacje na temat cookies” w części „Pliki cookies związane z dostarczaniem reklam”. Informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach mogą być uznane za dane osobowe. Dzięki niektórym plikom cookie możemy przetwarzać dane osobowe. Ustawienia Twojej przeglądarki decydują o tym, czy wyrażasz zgodę na instalowanie tych ciasteczek. Jeżeli nie godzisz się na instalowanie cookies wybierz przycisk „Nie, dziękuję za wszystkie cookies”. Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz przetwarzania danych osobowych:

 

Regulamin Strony Internetowej

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł; NIP 524-010-46-41, REGON: 012604823, Numer BDO: 000006798, (dalej „BSH”) za pośrednictwem strony internetowej http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/ (dalej „Strona Internetowa”).

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, gdzie został udostępniony.

4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej podlegają prawu polskiemu.

5. BSH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na Stronie Internetowej. Korzystanie przez użytkownika z Strony Internetowej lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

6. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

7. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Poza określonymi w tej ustawie przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BSH kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Strony Internetowej (w całości lub części).

8. Jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Stronie Internetowej (dalej „Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Strony Internetowej przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Stronie Internetowej. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że BSH wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

1. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną

Za pośrednictwem Strony Internetowej BSH świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie następujące usługi (dalej „Usługi”):

a) usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce (w tym ocen produktów BSH sporządzonych przez użytkowników tych urządzeń za pośrednictwem serwisu bazaarvoice.com – szczegóły dotyczące funkcjonowania strony bazaarvoice.com dostępne są pod adresem: https://www.bazaarvoice.com/pl/authenticity-policy/ ; wyświetlane oceny są domyślnie sortowane poczynając od najlepszych – użytkownik może w łatwy sposób zmienić sposób sortowania za pomocą narzędzi dostępnych na Stronie Internetowej), które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;

b) usługę wyszukiwania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi zdalnego wyszukiwania i wyświetlania danych zapisanych na Stronie Internetowej;

c) usługę reklamową, która polega na publikacji materiałów reklamowych na Stronach Internetowych;

d) Newsletter, które polega na przesyłaniu do użytkowników, którzy wcześniej dokonali rejestracji na Stronie Internetowej poprzez założenie konta My Siemens, informacji o nowościach, o produktach BSH i wielu innych informacji; zamówienie na otrzymywanie takich informacji można złożyć poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie poprzez e-mail informacji handlowych; zgodę można wyrazić poprzez formularz rejestracji konta My Siemens albo w profilu konta użytkownika My Siemens: https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/mysiemens/profil

e) usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu użytkownikowi wysłania do BSH zapytania o produkt lub zamówienia serwisu lub porady technicznej; złożenie zamówienia na tę usługę można dokonać pod adresem: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/kontakt

f) usługę pobierania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Stronie Internetowej; BSH świadczy Usługi na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

g) usługę pozwalającą na publikację oceny urządzeń BSH (usługę opiniowania) – szczegółowe postanowienia dotyczące tej usługi zawarte są w pkt 8 poniżej.

h) usługę lokalizacji serwisu urządzeń marki Siemens, która polega na wskazaniu fabrycznego lub autoryzowanego serwisu urządzeń marki Siemens w pobliżu miejsca wybranego przez użytkownika.

i) usługę rejestracji jako użytkownik Strony Internetowej poprzez utworzenie konta My Siemens zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

j) usługę dostępu do sklepu internetowego pod adresem https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep , która polega na umożliwieniu dostępu do funkcjonalności pozwalających na dokonywanie zakupów (sklep internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w odrębnym regulaminie).

2. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Strony Internetowej następujących treści:

a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BSH lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

a) Umowa o świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL ze wskazanych przez niego stron internetowych lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej. .

b) Umowa o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez użytkownika.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego

a) Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.

b) Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
 • dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.

e) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

d) Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: Informacja@bshg.com .

e) Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BSH w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez BSH. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Strony Internetowej lub bezpośrednio przez BSH.

f) Opowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

5. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym BSH:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard:

 • HTTP i HTTPS
 • HTML 5, XHTML i XML
 • CSS 3
 • JavaScript (w tym DHTML)
 • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG
 • obiektowy model dokumentu (DOM)
 • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).

6. Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji

Poprzez Stronę Internetową BSH będzie realizować dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług, w tym do informacji, których wymóg dostarczania użytkownikowi wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. do następujących informacji:

 • o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi, skontaktuj się z nami poprzez jeden ze sposobów wymienionych na stronie kontaktowej: https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/kontakt

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usługi opiniowania

8.1. Użytkownik może pozostawić na Stronie Internetowej ocenę produktu (jego cech) dzięki udostępnieniu przez BSH na Stronie Internetowej oprogramowania Bazaarvoice Inc. do opiniowania. Usługa nie dotyczy opinii dotyczących obsługi klienta ani obsługi serwisowej. W tym zakresie mają zastosowanie poniższe postanowienia.

8.2. Treści dostarczane przez użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne i formalne. O wymaganiach technicznych użytkownik jest informowany w trakcie dodawania opinii.

8.3. Opinie niezgodne z Regulaminem nie będą publikowane.

8.4. Użytkownik, dostarczając jakiekolwiek treści na Stronę Internetową, oświadcza i zapewnia, że:

 • dostarczane treści dotyczą używanego przez niego urządzenia marki Siemens i jego osobistych doświadczeń;
 • dostarczane treści nie naruszają postanowień Regulaminu ani nie wyrządzają szkody żadnej osobie fizycznej lub prawnej;
 • jest jedynym ich autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do nich się odnoszących i przysługuje mu pełnia praw do treści;
 • zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do tych treści;
 • ma 18 lat lub więcej i pełną zdolność do czynności prawnych;

8.5. Ponadto użytkownik zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie dostarczać treści:

 • które są nieprawdziwe, nierzetelne lub wprowadzające w błąd;
 • które są lub mogą zostać uznane za zniesławiające, oszczercze, uzewnętrzniają nienawiść, są obraźliwe, oparte na uprzedzeniach rasowych lub religijnych bądź szkalujące albo które stanowią przypadek niezgodnego z prawem traktowania bądź nękania jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej;
 • które stanowią naruszenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej bądź praw do ochrony wizerunku i prywatności osób trzecich lub jakichkolwiek innych dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
 • które naruszają jakiekolwiek przepisy, ustawy, rozporządzenia lub inne regulacje prawne (w tym, między innymi, dotyczące kontroli eksportu, ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji, a także nieprawdziwej lub wprowadzającej w błąd reklamy);
 • w odniesieniu do których otrzymał lub przyznano mu jakiekolwiek wynagrodzenie od osoby trzeciej;
 • które zawierają wirusy lub robaki komputerowe bądź inne potencjalnie niebezpieczne programy, pliki lub kody HTML.
 • które zawierają reklamy lub odniesienia do innych produktów, ofert bądź stron internetowych;
 • które zawierają adresy e-mail, adresy URL, numery telefonów, adresy pocztowe, łącza do stron internetowych lub inne informacje kontaktowe;
 • które zawierają krytyczne lub złośliwe komentarze na temat innych opinii zamieszczonych na Stronie Internetowej lub ich autorów;
 • które zawierają odniesienia do jakichkolwiek firm lub marek innych aniżeli Siemens lub ceny produktu;
 • które zawierają odniesienia do kwestii związanych z dokonywaniem zakupu i obsługą klienta;
 • które zawierają odniesienia do spraw serwisowych.

8.6. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych zobowiązań lub zapewnień użytkownika nie zostanie wykonane lub okaże się nieprawdziwe, użytkownik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić BSH z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw. użytkownik przekazując treści udziela BSH nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania treści w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c) publicznego udostępnienia treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

e) promocji i reklamy, merchandisingu,

f) wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych w pkt (a)–(e) powyżej.

8.7. Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie treści oraz wykonywanie przez BSH zależnych praw autorskich do utworów zależnych od przekazanych treści oraz upoważnia BSH do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich. BSH może używać dostarczonych treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez. BSH nie ma obowiązku publikacji dostarczonych treści. BSH może wprowadzać zmiany, skracać lub usuwać na swojej Stronie Internetowej treści, co do których BSH samodzielnie uzna, że stanowią one naruszenie wymogów dotyczących dostarczanych treści i innych postanowień Regulaminu. BSH nie gwarantuje użytkownikowi możliwości edytowania dostarczonych treści lub ich usuwania za pośrednictwem BSH. Oceny i opinie są na ogół publikowane w terminie dwóch do czterech dni roboczych.

8.8. Podając swój adres e-mail w związku z dostarczaną oceną i opinią, użytkownik upoważnia BSH i Bazaarvoice Inc. do kontaktowania się z nim za pomocą poczty elektronicznej w związku ze statusem oceny i w innych celach administracyjnych.

8.9. Jeżeli użytkownik chciałby wyrazić opinię dotyczącą obsługi klienta lub obsługi serwisowej, prosimy o kontakt z infolinią serwisową 801 191 534.

9. Konto My Siemens.

9.1. Strona Internetowa umożliwia rejestrację użytkownika poprzez stworzenie konta My Siemens. Konto My Siemens to indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących użytkownika oraz informacje o zamówieniach klienta składanych w sklepie internetowym dostępnym na Stronie Internetowej. W ramach konta My Siemens użytkownik ma możliwość m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania zamówień, jak i wglądu do wcześniej złożonych zamówień.

9.2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W celu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych: tytułu grzecznościowego, imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu oraz ustalenie hasła. Do rejestracji konieczna jest również akceptacja tego Regulaminu. Po założeniu konta My Siemens każdorazowe logowanie na konto My Siemens odbywa się przy użyciu następujących danych użytkownika: adres e-mail oraz hasło.

9.3. BSH ma prawo zablokować konto My Siemens użytkownika (tj. uniemożliwić użytkownikowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji na koncie My Siemens), jeżeli uzna działanie użytkownika w ramach Strony Internetowej za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub mającego zastosowanie innego regulaminu dotyczącego relacji pomiędzy użytkownikiem a BSH. O zamiarze zablokowania konta My Siemens użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany za pośrednictwem konta My Siemens z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie konta My Siemens oznacza wypowiedzenie przez BSH umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących konta My Siemens ze skutkiem na 7 dni po poinformowaniu o zablokowaniu. Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed zablokowaniem Konta My Siemens podlega wykonaniu na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

9.4. Użytkownik może w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu konta My Siemens, zwrócić się do BSH o przekazanie danych zgromadzonych na koncie My Siemens. BSH przekaże takie dane użytkownikowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia przesłania żądania przez użytkownika. Nie uchybia to prawom Klienta dotyczącym danych osobowych w odniesieniu do dokonywanych zakupów (szczegółowe informacje o tych prawach podano w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie bshdaneosobowe.pl ).

9.5. Jeżeli Klient chce usunąć konto My Siemens może to zrobić w każdej chwili po zalogowaniu się do swojego konta wybierając w zakładce Mój Profil opcję „Usuń konto”. Po usunięciu konta My Siemens nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących konta My Siemens wygasa z chwilą usunięcia konta My Siemens.

9.6. W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z konta My Siemens przez okres co najmniej 1 (jednego) roku, BSH ma prawo usunąć konto My Siemens. Użytkownik zostanie zawiadomiony przez BSH o zamiarze usunięcia konta My Siemens z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy użytkownik będzie nadal zainteresowany posiadaniem konta My Siemens i przed upływem terminu 7-dniowego od otrzymania zawiadomienia BSH poinformuje o tym BSH wysyłając odpowiedź na zawiadomienie BSH o zamiarze usunięcia konta My Siemens, wówczas konto My Siemens nie zostanie usunięte.

9.7. O ile BSH aktualnie prowadzi program My Siemens dla rejestracji urządzeń marki Siemens zakupionych przez użytkowników, utworzenie konta My Siemens umożliwia rejestrację takich urządzeń w programie My Siemens. Zasady programu My Siemens określono w odrębnym regulaminie. Usunięcie konta My Siemens powoduje ustanie uczestnictwa w programie My Siemens.

9.8. Ponadto, dzięki założeniu konta My Siemens użytkownik ma również możliwość skorzystania z 10%rabatu na akcesoria, części zamienne i środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w firmowym sklepie online Organizatora Programu dostępnym pod adresem https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep Szczegółowe informacje odnośnie zakupów w sklepie online znajdują się w regulaminie sklepu. Rabat obowiązuje od utworzenia konta My Siemens do czasu usunięcia konta My Siemens. Aby skorzystać z rabatu należy wejść do sklepu online, zgromadzić produkty w koszyku i wprowadzić kod rabatowy przed wyborem sposobu płatności. Kod dostępny będzie na Koncie My Siemens Uczestnika w zakładce „Moje korzyści” widocznej po zalogowaniu.